Homepage

CZ0210066 - Žerka

Rozloha: 17.0048 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°30'16'' v.d., 50°24'55'' s.š.
Nadmořská výška: 247 - 291 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území leží v blízkosti JZ hranice CHKO Kokořínsko, asi 7,5 km S od Mělníka.  

Ekotop:

Geologie: Lokalita se nachází v oblasti kvádrových pískovců středního turonu. Ty jsou zčásti překryty poněkud mladšími (svrchní turon-coniak) slínovci a vápnitými jílovci, na které je vázán typický fenomén „bílých strání“.
Geomorfologie: Území leží na jižním okraji Ralské pahorkatiny.
Reliéf: Území je tvořeno poměrně nepřehledným terénem s mělkými širokými údolíčky.
Pedologie: Převažují rendziny až parahnědozemě.
Krajinná charakteristika: Mozaika „bílých strání“ s teplomilnými trávníky, polních lad a porostů křovin.  

Biota:

Přírodovědně a ochranářsky nejhodnotnějším biotopem jsou velice dobře vyvinuté a zachovalé širokolisté trávníky (T3.4D) sv. Bromion na tzv. „bílých stráních“. Tyto porosty se vyskytují na svazích na slínitém podkladu obklopené mezofilními křovinami (K3). Dominantní je téměř vždy Brachypodium pinnatum a dále se běžně vyskytuje např. chrpa luční (Centaurea jacea), ch. čekánek (C. scabiosa), třeslice prostřední (Briza media), ostřice chabá (Carex flacca), pupava obecná (Carlina vulgaris), oman vrbolistý (Inula salicina) aj. Ze vzácnějších druhů se vyskytují hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), koulenka prodloužená (Globularia punctata), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), hořec křížatý (Gentiana cruciata), Orthantha lutea. Ojediněle se na nejextrémějších místech vyskytují nepříliš rozsáhlé porosty s dominancí hvězdnice zlatovlásku (Aster linosyris) a dále s výskytem koulenky prodloužené (Globularia punctata) a kavylu Stipa sp., které lze hodnotit jako úzkolisté suché trávníky (T3.3). Velmi hojně se v území vyskytují dobře vyvinuté mezofilní křoviny (K3) s druhy hlohů (Crataegus sp.), svídou krvavou (Cornus sanguinea), ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare), slivoní trnkou (Prunus spinosa), růží (Rosa sp.), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), které velice často zarůstají suchomilné trávníky. Část těchto křovin je poměrně nitrofilních.
Přírodovědně významným prvkem jsou polní lada, kde sukcese směřuje k suchomilným trávníkům. Typickým druhem těchto lad je pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum), ze vzácnějších druhů v těchto ladech vznikají nové populace hořec křížatý (Gentiana cruciata) a hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris).  

Kvalita a význam:

Nejvýznačnějším ochranářsky atraktivním objektem je mimořádně dobře zachovalý soubor širokolistých trávníků sv. Bromion, na který je vázána řada ohrožených druhů, např. hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), koulenka prodloužená (Globularia punctata), hořec křížatý (Gentiana cruciata), zahořanka žlutá (Orthantha lutea).
Lokalita je funkčním refugiem sloužící pro obnovu druhové rozmanitosti, kdy je možno na opuštěných polích sledovat pozvolnou změnu v druhově bohaté suchomilné trávníky s výskytem i některých ohrožených a chráněných druhů.
 

Zranitelnost:

Širokolisté trávníky se nacházejí v dobrém stavu, avšak značně zarůstají náletem dřevin, který bude nutno redukovat. Do budoucna je vhodné zvážit alespoň občasné extenzivní obhospodařování (pastvu). Lokálně expanduje třtina křovištní (Calamagrostis epigejos).  

Management:

Vyřezávání křovin a pastva. Na polních ladech seč nebo pastva.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 17.0048
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 46.317.876
Z toho ostatních přírodních biotopů: 38.006.4629
Z toho X biotopů: 14.242.4226
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 7.772345.70B/B/BAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých0.00900.05C/A/-
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)7.763345.65B/B/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.10370.60B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.10370.60B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny6.462938.00B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.00350.02
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole1.44968.52
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.13240.77
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.40312.37
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.10250.60
X12 Nálety pionýrských dřevin0.33151.94
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Chodeč u Mělníka, Strážnice u Mělníka  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.