Homepage

CZ0210062 - Teslíny

Rozloha: 41.5688 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°45'1'' v.d., 49°37'24'' s.š.
Nadmořská výška: 661 - 705 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází 9 km ZSZ od Rožmitálu pod Třemšínem v nadmořské výšce kolem 700 m.  

Ekotop:

Geologie: Podloží budují poměrně úživné proterozoické břidlice a droby.
Geomorfologie: Území je součástí okrsku Třemšínská vrchovina, jež spadá do celku Brdská vrchovina.
Reliéf: Lokalita se nachází na senilním, plochém reliéfu, velmi typickém pro Brdy. Z této plošiny (lokalita je v nadmořské výšce kolem 700 m) se posléze více na jihu zdvíhají brdské vrchy s nadmořskou výškou přes 800 m.
Pedologie: Navzdory relativně bohatému geologickému substrátu jsou zde uváděny poměrně kyselé a živinami chudé kambizemě. Nižší úživnost může být ovlivněna již poněkud vyšší nadmořskou výškou a faktem, že vzhledem k výrazně plochému reliéfu zde dochází na části plochy k oglejení.
Krajinná charakteristika: Luční enkláva v rozsáhlých brdských lesích obklopující malou horskou obec. Krajinný ráz je významně ovlivněn hodnotnou architekturou: jednak zbytky původní dřevěné zástavby a dále budovami pro lesní zaměstnance vystavěné v „tyrolském“ stylu. Významný je rovněž památný “Košatý buk“, který sloužil jako hraniční strom.  

Biota:

Jedná se o přírodovědně známou a od počátku 20. století řadou autorů hojně navštěvovanou lokalitu.
Značná část luční vegetace je hodnocena jako ovsíkové louky (T1.1), které však díky vysokému zastoupení horských druhů představují již přechod do trojštětových horských luk (T1.2). Na vlhčích místech se vyskytují bezkolencové (T1.9) a pcháčové louky (T1.5) s výskytem řady ohrožených druhů, zejména s hojným výskytem všivce lesního (Pedicularis sylvatica), kosatce sibiřského (Iris sibirica), úpolínu evropského (Trollium altissimus). Biogeograficky významné jsou horské asociace pcháčových luk a tužebníkových lad (as. Polygono-Cirsietum heterophylii, as. Cirsio heterophylli-Filipenduletum).
V severním výběžku a také na východním okraji lokality se vyskytují smilkové trávníky (T2.3B) s rovněž hojným výskytem všivce lesního (Pedicularis sylvatica).  

Kvalita a význam:

Jedná se o lokalitu nejlépe vyvinuté horské luční vegetace ve Středočeském kraji; recentně se zde vyskytují: chrpa parukářka (Centaurea pseudophrygia), prvosenka vyšší (Primula elatior), velmi hojně škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides), pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum) a také prha arnika (Arnica montana), kakost lesní (Geranium sylvaticum), jetel kaštanový (Trifolium spadiceum), zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum), hrachor horský (Lathyrus linifolius) a silenka dvoudomá (Silene dioica).  

Zranitelnost:

Potenciální ohrožení by mohl představovat útlum v obhospodařování luk (charakterizovaný například i mulčováním) a nebo jejich případné zalesňování. Na nekosených loukách či jejich okrajích se šíří zejména ostřice třeslicovitá (Carex brizoides) a také třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). Na loukách je zapotřebí zajistit, resp. udržet kvalitní a pravidelnou seč s odklizením biomasy.
Část luk byla v minulosti částečně znehodnocena přeoráním. Ve většině případů jsou však velice dobře regenerovány. Krátkodobé zakládání menších políček a jejich následné ponechání samovolnému zatravnění by nemělo být v rozporu s ochranou lokality.  

Management:

Nutné je pravidelné kosení a odstraňování biomasy. Možné je i střídavé extenzivní polaření.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 41.5688
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.950.8136
Z toho neprioritních naturových biotopů: 63.6026.4378
Z toho ostatních přírodních biotopů: 11.614.8288
Z toho X biotopů: 22.819.4853
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.81361.95B/B/BAno
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.81361.95B/B/B
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)4.05119.74C/B/BAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky4.05119.74C/B/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.37753.31B/B/CAno
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.37753.31B/B/C
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 20.974850.45C/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky20.974850.45C/B/C
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.00070.00D/C/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.00070.00D/C/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.03370.08B/A/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.03370.08B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.33660.80D/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky4.492210.80B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.21040.50
X5 Intenzivně obhospodařované louky3.59148.63
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla3.99929.62
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.03540.08
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.01930.04
X12 Nálety pionýrských dřevin1.60593.86
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.02370.05
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Kolvín, Věšín, Záběhlá

Kraj Plzeňský kraj:

Míšov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.