Homepage

CZ0210058 - Louky u Budenína

Rozloha: 28.6073 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°40'44'' v.d., 49°38'41'' s.š.
Nadmořská výška: 543 - 621 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Areál pastvin mezi Budenínem a Otradovicemi, 3 km východně od Votic.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno granodiority až křemennými diority.
Geomorfologie: Území se nachází v SV cípu Miličínské vrchoviny, jež je součástí celku Vlašimská pahorkatina.
Reliéf: Niva bezejmenného levostranného přítoku Chotýšanky a navazující svah vrchu Hůrka.
Pedologie: Převažují hnědozemě, které v nivě potoka přecházejí v gleje a pseudogleje.
Krajinná charakteristika: Jedná se o část pastevního areálu s dobře zachovanou krajinnou strukturou s mezemi, loukami, neregulovanými potoky a drobnými políčky.  

Biota:

Na rozsáhlých plochách se zde vyskytují pasené polokulturní druhově pestré ovsíkové louky (T1.1), které na vlhčích místech přecházejí ve střídavě vlhké bezkolencové louky (T1.9) a vlhké pcháčové louky (T1.5). Na suchých okrajích ovsíkových luk v horní části území se lze setkat s floristicky pestrou vegetací acidofilních trávníků mělkých půd (T5.5) se smolničkou obecnou (Lychnis viscaria) a pavincem horským (Jasione montana).
V nivách potoků se nacházejí porosty potočních luhů (L2.2B) a tužebníkových lad (T1.6).  

Kvalita a význam:

Území je hodnotné svými zachovalými lučními biotopy, představující reprezentativní ukázku biotopů na pomezí ovsíkových, bezkolencových a pcháčových luk v této části středočeského regionu.  

Zranitelnost:

Pro celé území, je významná pastva. Pase se zde hovězí dobytek a to jednak na původních drahách a dále na loukách a zatravněné orné půdě. Značná část původně orné půdy byla již ve vzdálenější minulosti převedena na louky. Pokud tyto plochy nejsou paseny, jsou vesměs pravidelně koseny; luční lada se vyskytují na relativně malé ploše lokality. Případným ohrožením biotopů by bylo upuštění od pastvy, nebo naopak přílišné zintenzivnění pastvy.  

Management:

Nejvhodnějším způsobem managementu je pravidelné kosení. Extenzivní pastva je přijatelná, vhodné by však bylo střídat ji s občasným kosením.  

Možné střety zájmu:

Střety nejsou známy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 28.6073
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.130.3233
Z toho neprioritních naturových biotopů: 38.5911.0412
Z toho ostatních přírodních biotopů: 48.2313.7996
Z toho X biotopů: 11.283.2294
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.0140.04B/A/-Ne
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.01400.04B/A/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.32331.13C/B/CAno
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.32331.13C/B/C
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)6.573722.97B/B/BAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky6.573722.97B/B/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.17014.09B/C/CAno
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.17014.09B/C/C
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.075110.74C/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky3.075110.74C/B/C
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)0.05380.18C/B/-Ne
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.05380.18C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.15450.54C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.15450.54C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.01260.04C/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů2.04057.13C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.16834.08B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy2.15987.54C/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.02100.07C/A
T1.3 Poháňkové pastviny1.29224.51D/C
T1.4 Aluviální psárkové louky0.20970.73D/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky5.894720.60C/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd1.00083.49B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.05880.20
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.07580.26
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.16990.59
X5 Intenzivně obhospodařované louky2.05587.18
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.00830.02
X12 Nálety pionýrských dřevin0.40431.41
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.45651.59
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Budenín  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.