Homepage

CZ0210044 - Na horách u Křešína

Rozloha: 4.7059 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°57'9'' v.d., 49°48'8'' s.š.
Nadmořská výška: 400 - 450 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Bývalá suchá pastvina při severovýchodním okraji obce Křešín, asi 5 km JV od Hořovic.  

Ekotop:

Geologie: Skalní podklad je tvořen staroprvohorními mořskými (střední kambrium – jinecké a ohrazenické souvrství) horninami, tj. břidlicemi, drobami a slepenci.
Geomorfologie: Území leží při severním okraji Brdské vrchoviny poblíž okraje Hořovické pahorkatiny v nadmořské výšce 420–455 m.
Reliéf: Jedná se o táhlý svah hřbítku v bočním údolí ústícím do geomorfologicky velmi výrazného údolí průlomu říčky Litavky.
Pedologie: Půdy jsou velmi mělké; převládají skeletovité rankery, ve spodní části území jsou kambizemě.
Krajinná charakteristika: Zdejší krajinný ráz je velmi silně ovlivněn údolním fenoménem Litavky, vyskytuje se zde řada subxerotermních stanovišť. V minulosti byla oblast proslulá rozsáhlým a úspěšným chovem ovcí. Vlastní lokalita leží v otevřené členité krajině, na kterou však velmi záhy navazují rozsáhlé brdské lesy.  

Biota:

Hlavním typem vegetace jsou pionýrská bylinná společenstva a subxerotermní trávníky (svazů Hyperico-Scleranthion perennis a Koelerio-Phleion) (T3.5, T5.5). Ráz lokality dotvářejí solitérní borovice lesní (Pinus sylvestris) a jalovce obecné (Juniperus communis).
Na místech s extrémně mělkou půdou rostou poléhavé trsy mochny písečné (Potentilla arenaria) s přimíšeným seselem sivým (Seseli osseum). Na velké ploše se vyskytuje společenstvo s dominantní kostřavou ovčí (Jasiono montanae-Festucetum ovinae). Velmi významnou složku této vegetace tvoří keříčkovité a lupenité lišejníky, především dutohlávky (např. Cladonia arbuscula, C. furcata), pukléřky (Cetraria aculeata a C. islandica). Stanovištně příznivější místa zaujímají suchomilné acidofilní trávníky se smělky (svaz Koelerio-Phleion phleoidis) a s výskytem silně ohroženého vstavače kukačky (Orchis morio). Význačné jsou zejména porosty s hojným ovsířem lučním (asociace Pulsatillo pratensis-Avenochloetum pratensis), kde je hlavní těžiště výskytu koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica).
Z význačnějších druhů se zde kromě výše jmenovaných vyskytuje bělozářka větvovitá (Anthericum ramosum), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), lněnka alpská (Thesium alpinum) a v přilehlém boru je hojný zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus).
Lokalita se nachází v mezofytiku v 35. Fytogeografickém okrese Podbrdsko a je velice teplomilně laděna. Díky údolnímu fenoménu Litavky a poměrně extrémním stanovištním podmínkám oblasti se zde vyskytuje řada xerotermofytů, např. sesel sivý (Seseli osseum), mochna písečná (Potentilla arenaria), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), Cladonia foliacea. Nedaleko odtud již ale probíhá hranice brdského oreofytika.
Lokalita je rovněž významným refugiem stepních a petrofilních bezobratlých. Druhově početně zastoupeni jsou rovnokřídlí (ze vzácnějších např. saranče Stenobothrus stigmaticus) a mravenci. Prokázáno bylo hnízdění vzácného skřivana lesního (Lullula arborea) a ze savců se zde vyskytuje mj. myška drobná (Micromys minutus).  

Kvalita a význam:

Lokalita je proslulá zejména velmi hojným výskytem koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) při JZ okraji svého areálu. Velkou vzácností je i v současnosti poměrně bohatý výskyt vstavače kukačky (Orchis morio) a kociánku dvoudomého (Antennaria dioica). Lokalita je velmi dobře zachovalou ukázkou subxerotermních acidofilních pastvin s výskytem orchidejí a jalovce.
Lokalita je významná fytogeograficky (nachází se v mezofytiku v 35. Fytogeografickém okrese Podbrdsko), protože zdejší flóra (včetně lichenoflóry) a vegetace s charakterem téměř termofilním se nachází nedaleko hranic brdského oreofytika. Na poměrně malé ploše tedy dochází k ostrému fytogeografickému gradientu.  

Zranitelnost:

Po ukončení pastvy v 70. letech 20. století došlo k značnému zarůstání dřevinami, které byly při rozsáhlé asanaci roku 1982 odstraněny. Na lokalitě docházelo k řadě negativních jevů, např. k vytváření černých skládek, které jsou však již poměrně dobře asanovány. Po vyhlášení přírodní památkou je lokalita občasně kosena a byl opětovně odstraněn nálet křovin.  

Management:

Nezbytné je pravidelné odstraňování náletu dřevin. V optimálním případě by byla žádoucí extenzivní pastva ovcí a koz.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 4.7059
Z toho prioritních naturových biotopů: 26.561.2503
Z toho neprioritních naturových biotopů: 19.760.9301
Z toho ostatních přírodních biotopů: 34.881.6416
Z toho X biotopů: 18.620.8764
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.40528.61C/B/CAno
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.40528.61C/B/C
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 1.250326.56A/A/BAno
T3.5A Acidofilní suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých1.250326.56A/A/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.42889.11D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.42889.11D/C/-
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)0.09612.04B/B/BAno
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.09612.04B/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.25555.42C/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd1.386129.45A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.00920.19
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.00460.09
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.19804.20
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.39888.47
X12 Nálety pionýrských dřevin0.25665.45
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.00920.19
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Křešín  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.