Homepage

CZ0110040 - Chuchelské háje

Rozloha: 74.8212 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní rezervace - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°23'10'' v.d., 50°1'11'' s.š.
Nadmořská výška: 200 - 310 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území leží v JZ části Velké Prahy na západním svahu údolí Vltavy mezi Velkou a Malou Chuchlí a na jižních svazích bočního údolí ve Velké Chuchli.  

Ekotop:

Geologie: Klasický geologický profil dokumentuje vývoj pražské prvohorní pánve ve svrchním siluru a spodním devonu a vývoj života v těchto obdobích. V území lze sledovat geologický profil od svrchního ordoviku motolským souvrstvím s bazalty (wenlock, silur), kopaninským souvrstvím (ludlow) a požárským souvrstvím (přídolí, silur).
Z hornin převažují vápence, v menší míře diabasy a na vrcholové plošině se vyskytují kyselé štěrkopískové terasy.
Geomorfologie: Území je součástí Pražské plošiny.
Reliéf: Jedná se o prudké západní svahy údolí Vltavy a o členitý reliéf na jižních svazích bočního údolí ve Velké Chuchli. Nejvyšší část území je tvořena vrcholovou plošinou. Území se leží v nadmořské výšce 210–313 m.
Pedologie: Půdní poměry se liší podle orientace a sklonu svahu a podle různých matečných hornin. V důsledku toho je území příkladem pestré mozaiky různých půdních typů na malém prostoru. Lze zde nalézt půdní typy od protorendziny přes mulovitou rendzinu, různě úživné kambizemě, místy i sprašovou hnědozem. Chudé oligotrofní kambizemě se vyskytují na kosovských křemencích, na diabasech se vyskytují většinou silně bazické protorankery. Na místech hromadění diabasových zvětralin, zejm. na svazích v teplomilných doubravách, jsou vyvinuty úživné eubazické kambizemě temně hnědých odstínů.
Krajinná charakteristika: Území představuje velice dobře zachovalý komplex přirozených listnatých lesů s výchozy skal a xerotermním bezlesím v údolí Vltavy v Praze.  

Biota:

Území je z převážné části pokryto přirozenými lesy, které jsou jen místy mírně narušeny výsadbou nepůvodních dřevin. Největší rozlohu zaujímají dubohabřiny (L3.1), především černýšová dubohabřina typická a prvosenková (Melampyro nemorosi-Carpinetum typicum a primuletosum), na štěrkopíscích na plošině lipová doubrava (Tilio-Betuletum), která v nejvyšších polohách přechází v suchou acidofilní doubravu (Luzulo albidae-Quercetum) tvořenou směsí dubu zimního a borovice lesní. Nivu potoka Čertova strouha v severní částí území provází úzký pruh údolního jasanovo-olšového luhu (Alnenion glutinoso-incanae). Na prudkých svazích se vyskytují suťové lesy (L4) s četnými přechody do teplomilných doubrav. Suťové lesy jsou reprezentovány dobře vyvinutou habrovou javořinou as. Aceri-Carpinetum a teplomilné doubravy dřínovou doubravou (Corno-Quercetum). Na skalnatý substrát jsou vázána xerotermní společenstva (T3.1, T3.2) s druhy: kostřava sivá (Festuca pallens), devaterník šedý (Helianthemum canum), mochna písečná (Potentilla arenaria), sesel sivý (Seseli osseum), pěchava vápnomilná (Sesleria albicans) a se subkontinentálním žluťucha smrdutá (Thalictrum foetidum) aj. Floristicky nejvýznamnější je však zdejší ”locus classicus” kosatce bezlistého českého (Iris aphylla subsp. aphylla) (syn. Iris a. subsp. bohemica). Na méně exponovaných místech s hlubší půdou se vyskytují válečkové trávníky (T3.4) as. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati. Na extrémních stanovištích se společně se skalními stepmi vyskytují teplomilné křoviny se skalníkem (K4A). Méně extrémní teplomilné trávníky zarůstají vysokými křovinami (K3).  

Kvalita a význam:

Jedná se o velmi dobře zachovalý lesní komplex s mozaikou xerotermního bezlesí.
Z floristického, ochranářského a fytogeografického hlediska patří mezi nejvýznačnější druhy cévnatých rostlin devaterník šedý (Helianthemum canum), dub pýřitý (Quercus pubescens), sesel sivý (Seseli osseum), pěchava vápnomilná (Sesleria albicans), žluťucha smrdutá (Thalictrum foetidum) a především kosatec bezlistý český (Iris aphylla subsp. aphylla). Území je velmi významné také z hlediska lichenologického - buelie nadzemní (Buellia epigaea) a mykologického, např. muchomůrka ježatohlavá
(Amanita echinocephala), prášivka plstnatá (Bovista tomentosa), náramkovitka žlutozelená (Floccularia straminea), hvězdovka uherská (Geastrum hungaricum), zvoneček pohárkovitý (Urnula craterium).
Hodnotná je rovněž fauna teplomilných bezobratlých. Z chráněných brouků se zde vyskytuje krajník hnědý (Calosoma inquisitor) a roháč obecný (Lucanus cervus). Z dalších druhů bezobratlých se z mandelinkovitých vyskytují např. reliktní Coptocephala rubicunda, Cryptocephalus imperialis, Luperus xanthopoda a Orsodacne lineola, z nosatcovitých Apion penetrans, A. jaffense, Sitona inops, z pavouků Agraecina striata, Clubiona brevipes a Eresus cinnaberinus. Z plžů se zde vyskytuje vzácná endemická závornatka Bulgarica nitidosa. V území žije též druhově početná avifauna.
V území se vyskytuje několik mezinárodně významných typických nalezišť zkamenělin (mlži a hlavonožci, graptoliti a Eurypterida – různorepi, tentakuliti a trilobiti).  

Zranitelnost:

Území není akutně ohroženo. Převážná část plochy leží v již stávajících přírodních rezervacích Homolka a Chuchelský háj. V lesích je vhodné podporovat přirozenou obnovu. Bezlesé plochy zarůstají křovinami (K3), jejichž rozvoj je zapotřebí regulovat.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 74.8212
Z toho prioritních naturových biotopů: 25.1418.8146
Z toho neprioritních naturových biotopů: 46.3634.6919
Z toho ostatních přírodních biotopů: 8.546.3958
Z toho X biotopů: 19.7714.7987
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 2.26763.03A/A/BAno
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)2.26763.03A/A/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2.0542.74A/A/BAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)2.05402.74A/A/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.5170.69A/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.51700.69A/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 29.853339.89A/A/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny29.853339.89A/A/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 12.019316.06A/A/BAno
L4 Suťové lesy12.019316.06A/A/B
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.97771.30A/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.97771.30A/A/-
91H0Panonské šípákové doubravy 5.81767.77B/B/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy5.81767.77B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.73270.97B/B
K4C Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a bez s mandloně nízké0.04740.06B/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy5.61577.50D/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.18880.25
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.74660.99
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.13161.51
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami5.55437.42
X10 Paseky s podrostem původního lesa7.13519.53
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.04230.05
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Hlavní město Praha:

Malá Chuchle, Velká Chuchle  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.