Homepage

CZ0815031 - Skalské rašeliniště

Rozloha: 45.3506 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°12'34'' v.d., 49°55'8'' s.š.
Nadmořská výška: 678 - 760 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rašeliniště v pramenné oblasti Bahnitého potoka 0,5-1 km severně obce Horní Město.  

Ekotop:

Geologie: Horninový podklad tvoří jílovité břidlice a droby.
Geomorfologie: Lokalita se nachází v celku Nízký Jeseník, podcelku Bruntálská vrchovina, na hranicích okrsků Rešovská vrchovina a Břidličenská pahorkatina.
Reliéf: Mírný svah s pramenící vodotečí v podhorské oblasti Nízkého Jeseníku.
Pedologie: Mezi půdami převažují gleje (glej typický, organozemní), organozem typická (glejová), místy pseudoglej glejový (organozemní).
Krajinná charakteristika: Rašeliniště přechodového typu s typickou květenou v moravskoslezském krystaliniku Českého masivu.  

Biota:

Na lokalitě se vyskytují společenstva přechodových rašelinišť (místy v mozaice s biotopy nevápnitých mechových slatinišť), údolních jasanovo-olšových luhů, rašelinných a podmáčených smrčin a mokřadních vrbin. V jediném místě je přítomno společenstvo makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s rdestem vzplývavým (Potamogeton natans). Z biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem jsou zde zastoupeny nálety pionýrských dřevin (zejména bříza a topol osika), lesní kultura nepůvodního porostu smrku, liniový porost vrby košíkářské (Salix viminalis) a intenzivně obhospodařované louky. Srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus) se vyskytuje v nejzamokřenější východní části minerotrofního rašeliniště ("šlenky" v SV části dolní rašelinné louky a v jižní části horní louky) v místech, kde jsou přítomny drobné plochy se stagnující vodou zabarvenou oxidy železa. Populace mechu v podstatě kopíruje zvodnělou sníženinu (prameniště jedné ze zdrojnic Bahnitého potoka) a vyskytuje se ± roztroušeně v nepravidelném pásu, celková plocha populace je asi 2 m2. Z cenných mechorostů zde byly nalezeny ještě druhy bažiník kostrbatý (Paludella squarrosa), bařinatka obrovská (Calliergon giganteum) a rašeliník modřínový (Sphagnum contortum). V bylinném patře jsou dominantní vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), ostřice prosová (Carex panicea), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a přeslička bahenní (Equisetum palustre).
 

Kvalita a význam:

Skalské rašeliniště je jedna ze 2 recentně známých lokalit výskytu srpnatky fermežové (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus) v Moravskoslezském kraji, je proto regionálně velice významná.  

Zranitelnost:

V bezlesé části lokality dochází k rozrůstání porostů rákosu obecného (Phragmites australis). V souvislosti s odstraňováním náletových dřevin je nutné vyvarovat se nahromadění odstraněných dřevin v blízkosti (případně přímo v místech) výskytu druhu Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus.  

Management:

V rámci managementu je třeba zajistit odstraňování (sečení) expandujících porostů rákosu obecného, zejména v místech výskytu druhu srpnatky fermežové. V rámci prováděného managementu bylo v roce 2003 provedeno několik činností (postřik výmladků na pařezech na ploše o výměře 2 ha; kosení rákosu a vynášení hmoty na ploše o výměře 0,6 ha; selektivní kosení rašelinných luk na ploše 3,4 ha; chemická likvidace rákosu na ploše 0,4 ha; vyřezávání náletových dřevin na ploše 0,5 ha; pálení hmoty náletových dřevin) jež jsou shrnuty do citovaných působících vlivů. Dané managementové zásahy jsou prováděny každoročně, ale v rámci lokality na různých místech. Dále je třeba z lokality odstraňovat pokosenou biomasu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 45.3506
Z toho prioritních naturových biotopů: 15.447.0035
Z toho neprioritních naturových biotopů: 17.668.0122
Z toho ostatních přírodních biotopů: 10.134.5955
Z toho X biotopů: 55.1425.0098
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.0120.02B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.01200.02B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.81161.78B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.81161.78B/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.08659.01B/A/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště2.32815.13B/A/-
R2.3 Přechodová rašeliniště1.75843.87C/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.003515.44C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty7.003515.44C/B/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3.10216.84C/B/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny3.10216.84C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny2.80446.18B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.79113.94A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky6.449014.22
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami3.08136.79
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.52531.15
X12 Nálety pionýrských dřevin14.954232.97
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
srpnatka fermežováP
Hamatocaulis vernicosusBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Skály u Rýmařova  

Prameny:

Bureš L.Přírodní rezervace Skalské rašeliniště: zhodnocení současného stavu a plán péče. – Ms., 27 pp.+ přílohy [Depon. in: AOPK ČR, Praha].1995
Bureš L.Rýmařov - Skály (M0120JS), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 19 pp.+ přílohy [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
Kalíšková Š.Přehled biotechnických zásahů provedených v PR Skalské rašeliniště v roce 2003 - e-mailové sdělení
Štechová T.Monitoring druhu Hamatocaulis vernicosus rok 2005. – Ms., 151pp. + přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha).2005
Zmrhalová M.Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs (lokality louka u Bohutína a PR Skalské rašeliniště), dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy NATURA 2000. - Ms., 9 pp. (Depon. in: AOPK ČR, Praha).2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.