Homepage

CZ0813810 - Horní Odra

Rozloha: 17.2275 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°44'52'' v.d., 49°43'5'' s.š.
Nadmořská výška: 321 - 500 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území leží 25 km jižně od Opavy. Jedná se o úsek toku Odry mezi soutokem s Budišovkou a obcí Jakubčovice nad Odrou.  

Ekotop:

Geologie: V podloží spodnokarbonské droby a břidlice kulmu, na povrchu nivy se nalézají kvartérní, fluviální písčité hlíny a hlinité písky s příměsí valounů a úlomků hornin.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina, leží na rozhraní okrsků Heřmanická vrchovina a Potštátská vrchovina. Jedná se o členité vrchoviny tvořenou spodnokarbonskými drobami a břidlicemi hradeckých a moravických vrstev, s erozně denudačním reliéfem s rozsáhlými plošinami zarovnaného povrchu a hluboce zahloubenými údolími vodních toků.
Reliéf: Plochá údolní niva meandrující řeky Odry.
Pedologie: V půdním pokryvu v okolí toku převažují glejové fluvizemě.
Krajinná charakteristika: Řeka Odra má ve vymezeném úseku přirozený charakter se širokým vinutím toku v podhůří Oderských vrchů. Substrát je v proudných úsecích kamenito-štěrkový až balvanitý, místy písčitý. V okolí řeky je vytvořena plochá údolní niva.  

Biota:

Vegetace: Vegetaci tvoří pouze úzký stromový pás kolem řeky Odry s výskytem olší (Alnus sp.), jasanů ztepilých (Fraxinus excelsior), vrb (Salix sp.) a dalších.
Zoologická charakteristika: Ze zoogeografického hlediska se tato lokalita nachází v bioregionu 1.54 Nízkojesenický. Úsek toku v EVL se nachází v lipanovém pásmu, současně se zde vyskytují přechodná společenstva od typu Salmo-Thymallus. Dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. je tento úsek toku veden jako vody lososové. Vedle vranky obecné (Cottus gobio) se ve vodním toku početně vyskytuje střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a rak říční (Astacus astacus). Stabilní je rovněž výskyt vydry říční (Lutra lutra).
 

Kvalita a význam:

Úsek Odry od Jakubčovic nad Odrou po soutok s Něčínským potokem představuje velmi významnou lokalitu s bohatou populací obou druhů vranek. Tato lokalita navazuje na výše ležící tok Odry spadající do EVL Libavá. Celá populace vranky obecné (Cottus gobio) osídlující úsek řeky mezi Jakubčovicemi nad Odrou a soutokem s Budišovkou (cca 10 km toku) je odhadována na 15-20 tisíc jedinců.  

Zranitelnost:

Pro vranku obecnou je nebezpečné časté vysýchání toku, způsobené nízkými průtoky v Odře, a nevhodné úpravy toku postihující kamenitá a štěrkovitá stanoviště vranek.  

Management:

V zájmovém úseku je nutné omezit či zcela vyloučit vodohospodářské aktivity, které by vedly k poškození biotopu druhu. Jsou to zejména zásahy do morfologie dna a břehů v neupravených úsecích. Za velmi škodlivý zásah je nutné považovat odstraňování štěrkových sedimentů z koryta. Vzhledem k nízké mobilitě druhu je rovněž nežádoucí budování migračně neprostupných příčných staveb. Negativně působí rovněž vzdutí nad stupni, které mění charakter proudění v toku. Zvláštní pozornost je nutné věnovat stávajícím i zamýšleným odběrům vody, kdy hrozí ovlivnění průtokového režimu a následně změna ekologických podmínek. Veškeré případné zásahy do koryta musí probíhat mimo období tření a ranného vývoje jedinců (březen – duben). Rovněž je v tomto období nutné omezit práce v úsecích situovaných proti proudu, při nichž vzniká zákal.
Vhodnými opatřeními jsou naopak koncepčně realizované revitalizace v zájmovém úseku toku, ale také v úsecích navazujících.
Z rybářského pohledu je možné ponechat stávající hospodaření s přihlédnutím k ochraně trdlišť.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 17.2275
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.610.1056
Z toho neprioritních naturových biotopů: 3.240.5588
Z toho ostatních přírodních biotopů: 45.597.8551
Z toho X biotopů: 1.880.3245
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.03870.22B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.03870.22B/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.0240.13B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.02400.13B/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.00770.04B/C/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.00770.04B/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.48842.83C/C/-Ne
L3.3C Hercynsko-karpatské dubohabřiny0.48842.83C/C/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.10560.61B/C/-Ne
L4 Suťové lesy0.10560.61B/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.47202.73B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy3.767221.86B/B
M1.4 Říční rákosiny0.42382.46B/A
T1.4 Aluviální psárkové louky0.14620.84C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta3.045917.68C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.03360.19
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.24901.44
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.00010.00
X12 Nálety pionýrských dřevin0.04180.24
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vranka obecnáC
Cottus gobioCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Hadinka, Rudoltovice

Kraj Moravskoslezský kraj:

Heřmánky nad Odrou, Jakubčovice nad Odrou, Klokočov u Vítkova, Klokočůvek, Spálov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.