Homepage

CZ0813766 - Štola Jakartovice

Rozloha: 0.0376 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°39'31'' v.d., 49°55'14'' s.š.
Nadmořská výška: 450 - 450 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Štola Jakartovice (=štola Bohuš) asi 1,2 km SZ od obce Jakartovice (asi 18 km VJV od Bruntálu). Nachází se pod severním okrajem rozsáhlé haldy břidlicové hlušiny, na které stojí chatová osada. Vstup je přibližně 30 m nad úrovní potoka Stará voda, okolo 150 m jižně od jeho koryta.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří spodnokarbonské kulmské břidlice.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina, okrsku Jívovská vrchovina. Jedná se o členitou vrchovinu tvořenou spodnokarbonskými drobami a břidlicemi s členitým reliéfem, široce zaoblenými rozvodními hřbety a typickými mladými, hluboce zařezanými údolími s příkrými svahy. Území leží v nadmořské výšce cca 450 m.
Pedologie: V území převažují modální kambizemě.
Reliéf: Zaříznuté údolí s příkrými svahy s protékající vodotečí.
Krajinná charakteristika: Důl vedený v registru starých důlních děl pod číslem oznámení 907 a názvem Jakartovice F - Ledovna (štola Bohuš). Štola zřejmě původně sloužila jako odvodňovací překop velkého jámového lomu na těžbu břidlice. Důl je tvořen systémem chodeb a velkých komor (o max. rozměrech 10 x 15 m a výšce až 20 m), které jsou zčásti vyplněné kameninovou základkou. Vstupní štola (původně zřejmě jako překop pro vyvážení břidlice) dlouhá 95 m, o profilu 1,8 x 1,3 m navazuje na vytěžené komory.  

Biota:

Vegetace: Dle fytogeografického členění leží území EVL ve fytogeografickém obvodu Českomoravského mezofytika, fytogeografického okresu 74b. Opavská pahorkatina. Na lokalitě a v jejím okolí se nacházejí převážně přeměněné hospodářské lesy s dominancí smrku ztepilého (Picea abies).
Zoologická charakteristika: Ze zoogeografického hlediska spadá tato lokalita do Nízkojesenického bioregionu 1.54, hercynské podprovincie. Faunu prostor štoly tvoří téměř výhradně netopýři – (Microchiroptera), popřípadě vzácně bezobratlí. Z netopýrů zde zimují netopýr velký (Myotis myotis), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr severní (Eptesicus nilssonii), netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr vodní (Myotis daubentonii) a netopýr brvitý (Myotis emarginatus). V menší míře se zde objevuji i netopýr Brandtův (Myotis brandtii) a vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).
 

Kvalita a význam:

Regionálně významné zimoviště netopýra velkého (Myotis myotis).  

Zranitelnost:

Význam může mít rušení zimujících netopýrů při vstupu lidí do podzemí.  

Management:

V případě zjištění častého vstupu nepovolaných osob je vhodné zabezpečit vchod do podzemního prostoru štoly, a to jak z důvodu ochrany netopýrů před nežádoucím rušením, tak z hlediska bezpečnosti lidí. Přitom je třeba dodržet následující pravidla:
• veškeré stavební práce budou prováděny mimo období výskytu netopýrů, tj. od začátku dubna do konce října
• vchod bude osazen mříží o vhodné velikost otvorů (40x12 cm, přičemž delší je vodorovný rozměr). Mříž by měla mít uzamykatelná dvířka, aby bylo možné podzemní prostory navštěvovat (kvůli nezbytným technickým zásahům uvnitř a také kvůli sčítání zimujících netopýrů).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0376
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr velký20-70
Myotis myotisCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Jakartovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.