Homepage

CZ0813764 - Staré Oldřůvky

Rozloha: 0.0412 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°39'24'' v.d., 49°46'35'' s.š.
Nadmořská výška: 500 - 500 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Důl na pravém břehu řeky Budišovky, 100 m od jejího toku, asi 2 km jižně od obce Svatoňovice.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno spodnokarbonskými břidlicemi slezského kulmu. Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina, okrsku Heřmanická vrchovina. Území leží v nadmořské výšce 470 m. Reliéf: Svah nad údolím řeky Budišovky. Pedologie: Kambizem dystrická z pevných a zpevněných hornin. Krajinná charakteristika: Důl vedený v registru starých důlních děl pod názvem "704 - štola Woodboys". Důl má horizontální charakter s jedním kolmým stupněm vysokým 5 m. Většinu prostor (dlouhých asi 300 metrů) tvoří rozměrné komory po těžbě břidlice, dosahující výšky až 10 m a šíře 20 m, které jsou zčásti vyplněny zakládkou z břidlicových desek a kamenů. V dole je několik menších, vodou vyplněných prohlubní a stálá vysoká relativní vlhkost (100%).  

Biota:

Vegetace: Dle fytogeografického členění leží území EVL ve fytogeografickém obvodu Českomoravského mezofytika, fytogeografického okresu 75. Jesenické podhůří. Na ploše se nacházejí převážně přeměněné hospodářské lesy s dominancí smrku ztepilého (Picea abies). Zoologická charakteristika: Ze zoogeografického hlediska spadá tato lokalita do Nízkojesenickéhoo bioregionu 1.54, hercynské podprovincie. Faunu prostor štoly EVL Staré Oldřůvky tvoří téměř výhradně netopýři (Microchiroptera), popřípadě bezobratlí. Zimoviště netopýra brvitého (Myotis emarginatus), netopýra velkého (Myotis myotis) netopýra vodního (Myotis daubentonii). V menší míře se zde objevují i netopýr řasnatý (Myotis nattereru), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr černý (Barbastella barbastellus) a netopýr severní (Eptesicus nilssonii).  

Kvalita a význam:

Regionálně významné zimoviště netopýra brvitého (Myotis emarginatus) a netopýra velkého (Myotis myotis).  

Zranitelnost:

Vzhledem k zabezpečení vchodu není rušení zimujících netopýrů pravděpodobné.  

Management:

V případě zjištění častého vstupu nepovolaných osob je vhodné zabezpečit vchod do podzemního prostoru štoly, a to jak z důvodu ochrany netopýrů před nežádoucím rušením, tak z hlediska bezpečnosti lidí. Přitom je třeba dodržet následující pravidla:
• veškeré stavební práce budou prováděny mimo období výskytu netopýrů, tj. od začátku dubna do konce října
• vchod bude osazen mříží o vhodné velikost otvorů (40x12 cm, přičemž delší je vodorovný rozměr). Mříž by měla mít uzamykatelná dvířka, aby bylo možné podzemní prostory navštěvovat (kvůli nezbytným technickým zásahům uvnitř a také kvůli sčítání zimujících netopýrů).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0412
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr brvitý20-25
Myotis emarginatusCBBB
netopýr velký20-40
Myotis myotisCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Staré Oldřůvky  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.