Homepage

CZ0813763 - Javorový vrch

Rozloha: 83.0551 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°17'45'' v.d., 50°2'57'' s.š.
Nadmořská výška: 763 - 950 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Štoly na Javorovém vrchu pod Jelení cestou cca 400 m západně od silničního mostu přes Bílý potok na trase Malá Morávka - Karlova Studánka.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno metaferolity, chlorititickými muskovity a chlorititickými fylity.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Hrubý Jeseník, podcelku Medvědská hornatina, okrsku Vrbenská vrchovina. Jedná se o členitou vrchovinu budovanou rulami a migmatity. Jde o skupinu ker k JV poklesávajících, v jejichž vrcholových částech tvaru širokých hřbetů se nacházejí zbytky zarovnaného povrchu s četnými periglaciálními tvary.
Základní charakteristika: Celý povrch Javorového vrchu nese známky po starých kutacích pracích. Nejstarší práce nelze přesně časově zasadit, protože jsou mnohokrát překryty pozdější těžbou. Nejucelenějším a nejrozsáhlejším známým podzemním prostorem je tzv. etážový důl, představující zřejmě staré důlní dílo "Simon a Juda". Odsud do svahu jihozápadním směrem pokračuje spletitý systém starých chodeb, kde se prolínají dvě staré důlní míry "Rochus" a "Hedwig", jejichž současné vymezení není zcela jasné. Přístup do těchto částí podzemí, kde jsou největší sledovaná zimoviště netopýrů, je umožněn třemi známými vstupy, které jsou zabezpečeny.
V podzemí se v minulosti těžila devonská železná ruda (zhruba od 13. století do roku 1870).
Lokalita je součástí PP Štola Pod Jelení cestou.  

Biota:

Povrch nad dolem je pokryt souvislým druhotným lesním porostem s dominantním zastoupením smrku ztepilého (Picea abies) (cca 70%). V hloučcích a ve skupinách je vtroušen buk lesní (Fagus sylvatica) (cca 30%). Dalšími doprovodnými dřevinami jsou topol osika (Populus tremula), javor klen (Acer pseudoplatanus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a bříza bělokorá (Betula pendula).
Významné zimoviště letounů (Chiroptera), sledované již od roku 1970.  

Kvalita a význam:

Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra černého (Barbastella barbastellus) v ČR. Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra velkého (Myotis myotis) v ČR. Regionálně významné zimoviště vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).
Dále zde byly zjištěny druhy: netopýr vousatý (Myotis mystacinus), n. Brandtův (M. bramdtii), n. brvitý (M. emarginatus), n. řasnatý (M. nattereri), n. velkouchý (M. bechsteinii), n. vodní (M. daubentonii), n. severní (Eptesicus nilssonii), n. ušatý (Plecotus auritus) a ojediněle i další druhy.  

Zranitelnost:

Možné rušení zimujících netopýrů při vstupu osob do podzemí.  

Management:

Údržba zabezpečení vstupu do podzemních prostor.  

Možné střety zájmu:

Možné konflikty nejsou známy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 83.0551
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.730.6126
Z toho neprioritních naturových biotopů: 21.0017.4445
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 4.803.9913
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.32581.59C/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin1.32581.59C/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.02020.02C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.02020.02C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 16.098519.38B/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny16.098519.38B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.61260.73C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.61260.73C/B/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami3.99134.80
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr černý220-360
Barbastella barbastellusBACA
netopýr velký270-490
Myotis myotisBACA
vrápenec malý170-306
Rhinolophus hipposiderosBACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Malá Morávka  

Prameny:

Řehák Z., Geisler J.Netopýři zimující ve štolách pod Jelení cestou u Malé Morávky v Jeseníkách. Vespertilio 5: 265-270.2001
Bartonička T. a kol.Chiroptrerologický průzkum.
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.