Homepage

CZ0813475 - Václavovice - pískovna

Rozloha: 6.4651 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 18°22'37'' v.d., 49°45'54'' s.š.
Nadmořská výška: 253 - 257 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Stará pískovna na pravé straně Frýdeckého potoka u Václavovic, asi 10 km JV od Ostravy.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno glacifluviálními písky a štěrky pleistocenního sálského zalednění.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Těšínská pahorkatina, okrsku Hornotěrlická pahorkatina. Jedná se o plochou pahorkatinu budovanou flyšovými pískovci a jílovci těšínského dílčího příkrovu slezské jednotky a vyvřelinami těšinitů, s erozně denudačním reliéfem, zbytky zarovnaných povrchů, sprašovými překryvy a stopami po zalednění.
Reliéf: Pískovna ležící v rozptýlené zástavbě v nadmořské výšce 240 - 278 m n. m.
Pedologie: Luvické pseudogleje a přechody k luvizemím z prachovic.
Krajinná charakteristika: Zahloubená stará pískovna zarůstající vzrostlými náletovými dřevinami s trvalými a periodickými vodními plochami, vzniklými po těžbě.  

Biota:

Vegetace: Dle fytogeografického členění leží EVL v obvodu Karpatského mezofytika, fytogeografického okresu 83. Ostravská pánev. Nádrže jsou v pokročilém stádiu zazemnění (splachy půdy, větve, kmeny, spadané listí). Z přirozených společenstev se v území vyskytují fragmenty dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Z dřevin převažuje zejména v okolí tůní olše lepkavá (Alnus glutinosa) a topol osika (Populus tremula). Vodní vegetace je většinou méně vyvinutá, převládají ostřice (Carex sp. div.), sítiny (Juncus sp. div.), místy zblochan vodní (Glyceria maxima). Většina nádrží zarůstá okřehkem menším (Lemna minor). V území se pomístně vyskytují ohniska invazní křídlatky (Reynoutria sp. ).
Zoologická charakteristika: Ze zoogeografického hlediska se tato lokalita nachází v Ostravském A bioregionu, 2.3a polonské podprovincie. Území je významné výskytem čolka velkého (Triturus cristatus). Z ostatních druhů obojživelníků se na lokalitě vyskytují čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), kuňka obecná (Bombina bombina), rosnička zelená (Hyla arborea) a skokan zelený (Rana esculenta).
 

Kvalita a význam:

Významné recentní rozmnožiště a výskytiště čolka velkého (Triturus cristatus).  

Zranitelnost:

Lokalita je ohrožena zazemňováním.  

Management:

Zabránit zazemňování tůní, případně prohloubit některé z nich. Zabránit souvislejšímu zarůstání dřevinami prostoru okolo tůní a tak nedopustit k úplnému zastínění vodních ploch. Na vhodných místech vytvořit nové tůně.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 6.4651
Z toho prioritních naturových biotopů: 74.804.8362
Z toho neprioritních naturových biotopů: 24.201.5652
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.565224.20C/C/-Ne
L3.2 Polonské dubohabřiny1.565224.20C/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.836274.80C/C/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty4.836274.80C/C/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velký<100
Triturus cristatusCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Šenov u Ostravy, Václavovice u Frýdku-Místku  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.