Homepage

CZ0813474 - Údolí Moravice

Rozloha: 223.2623 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°50'38'' v.d., 49°50'45'' s.š.
Nadmořská výška: 290 - 469 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází jihovýchodně od obce Žimrovice. Údolí provází tok řeky Moravice a některých přítoků přibližně od Albrechtického mlýna do Hradce nad Moravicí, který leží 7 km J od Opavy.  

Ekotop:

Geologie: Lokalita leží na kulmských drobách a jílových břidlicích spodního karbonu (moravické a hradecké vrstvy). V nivě Moravice se nacházejí deluvio-fluviální písčité hlíny, hlinité písky a soliflukční, hlinitokamenité sedimenty.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina, okrsku Jívovská vrchovina. Jedná se o členitou vrchovinu tvořenou spodnokarbonskými drobami a břidlicemi s členitým reliéfem, široce zaoblenými rozvodními hřbety a typickými mladými, hluboce zařezanými údolími s příkrými svahy.
Reliéf: Je svažitý, tvořený prudkými svahy údolí Moravice. Na dně se vytváří plochá údolní niva. Moravice zde představuje vodní tok se zachovalou přirozenou strukturou dnových sedimentů a stabilizovaným průtokem vody pod vodními nádržemi Kružberk a Slezská Harta.
Pedologie: V půdním pokryvu převažují hnědé a surové půdy, rankery a hnědé rankery na skalách.
Krajinná charakteristika: Zalesněné údolí řeky Moravice, lesním porostem protéká její pravostranný přítok Bukovinský potok; aluviální louka při pravém břehu Moravice. V severovýchodní části EVL se nad řekou Moravicí rozkládá lesopark patřící k zámeckému areálu v Hradci nad Moravicí s celkovou rozlohou cca 63 ha, který při své jihozápadní hranici volně navazuje na lesní porosty.  

Biota:

Zachovalý přirozený porost listnatých a smíšených lesů typických pro Oderské vrchy v zaříznutém údolí přirozeně meandrující řeky Moravice. V lesních porostech převládají acidofilní bučiny (L5.4), v menší míře jsou zastoupeny květnaté bučiny (L5.1), v části území se vyskytují lesní smrkové kultury. Na prudkých svazích převážně v blízkosti vodního toku jsou místy vyvinuty suťové lesy (L4). V severovýchodní části nad řekou Moravicí jsou z estetických důvodů v rámci zámeckého lesoparku pěstovány i geograficky nepůvodní a stanovištně nevhodné dřeviny. V nelesní vegetaci převažují aluviální psárkové louky (T1.4) a mezofilní ovsíkové louky (T1.1), z dalších biotopů jsou zastoupeny vlhké pcháčové louky (T1.5), dále např. porosty vysokých ostřic (M1.7) a štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (S1.2).
Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) se vyskytuje ve vlhkých částech lesních porostů, přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) využívá okraje luk a paseky. Vranka obecná (Cottus gobio) obývá mělčí partie neupraveného úseku řeky Moravice. Z obojživelníků zde žije početná populace mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), v lesních tůňkách se rozmnožuje čolek horský (Triturus alpestris). Lesní porost obývá pestrá avifauna, přítomnost doupných stromů umožňuje hnízdění jak běžnějších druhů jako strakapoud velký (Dendrocopos major) nebo datel černý (Dryocopus martius), tak i zvláště chráněných, např. holub doupňák (Columba oenas), lejsek šedý (Muscicapa striata) nebo lejsek malý (Ficedula parva). Z dravců zde pravidelně hnízdí jestřáb lesní (Accipiter gentilis). V březích Moravice hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis).
 

Kvalita a význam:

Významná, izolovaná lokalita jinak horského druhu střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus), lokalita výskytu přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria). Úsek Moravice od Hradce nad Moravicí po Albrechtický mlýn (ř. km 8-14) představuje velmi významnou lokalitu s bohatou populací obou druhů vranek.  

Zranitelnost:

Vzhledem k lesnatému charakteru lokality je nejvážnějším problémem pro celé území orientace lesního hospodářství. Ačkoliv buk ve většině porostů úspěšně zmlazuje, je po vykácení většinou nahrazován smrkem. Jedle, která je dosud na více místech vitální a fertilní, není nikde vysazována.
Na lokalitě se na více místech zachovaly bučiny a dubohabřiny v relativně přirozeném stavu, ve většině porostu chybí staré a odumřelé stromy, tolik důležité pro ornitofaunu, entomofaunu i mykoflóru.
Velké nebezpečí představují ohniska bolševníku a křídlatky, především proto, že jsou na místech, odkud se mohou rychle samovolně šířit.
Pro střevlíka hrbolatého jsou ohrožujícím faktorem změny vodního režimu (lesnické meliorace) a následný úbytek podmáčených biotopů. Dále pak znečištění vody, aplikace insekticidů v lokalitě i jejím blízkém okolí, velkoplošná holosečná těžba a odstraňování veškeré mrtvé hmoty z blízkosti vodotečí.
Negativními faktory pro populaci přástevníka kostivalového mohou být velkoplošná holosečná těžba (paseky nad 1 ha), likvidace lesních lemů, plošné sečení v letním období a aplikace biocidů v lokalitách výskytu a jejich blízkém okolí.
Vliv na populaci vranky obecné v samotnému toku Moravice mohou mít především nevhodné technické úpravy toku. Potenciálním ohrožením může být i málo pravděpodobné znečištění z papírny ICEC v Žimrovicích.  

Management:

Zachování přirozeného druhového složení lesních porostů, výsadba původních druhů dřevin. Ponechání starých stromů a mrtvé dřevní hmoty. Těžba dřeva je v minimální míře možná, ovšem bez použití těžké mechanizace a za vyloučení holoseče. Je nutné rovněž vyloučit případné odvodňování lokality.
Louky a lesní lemy je nutno udržovat kosením s odstraněním biomasy, případně odstraňovat náletové dřeviny. Vhodné je sečení v co nejpozdějším (podzimním) termínu.
Likvidace křídlatky.
V zájmovém úseku toku je nutné omezit či zcela vyloučit vodohospodářské aktivity, které by vedly k poškození biotopu druhu. Jsou to zejména zásahy do morfologie dna a břehů v neupravených úsecích. Za velmi škodlivý zásah je nutné považovat odstraňování štěrkových sedimentů z koryta. Vzhledem k nízké mobilitě druhu je rovněž nežádoucí budování migračně neprostupných příčných staveb. Negativně působí rovněž vzdutí nad stupni, které mění charakter proudění v toku. Zvláštní pozornost je nutné věnovat stávajícím i zamýšleným odběrům vody, kdy hrozí ovlivnění průtokového režimu a následně změna ekologických podmínek. Veškeré případné zásahy do koryta musí probíhat mimo období tření a ranného vývoje jedinců (březen – duben). Rovněž je v tomto období nutné omezit práce v úsecích situovaných proti proudu, při nichž vzniká zákal.
Vhodnými opatřeními jsou naopak koncepčně realizované revitalizace v zájmovém úseku toku, ale také v úsecích navazujících.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 223.2623
Z toho prioritních naturových biotopů: 6.4814.4837
Z toho neprioritních naturových biotopů: 50.85113.5434
Z toho ostatních přírodních biotopů: 8.8819.8424
Z toho X biotopů: 17.1138.2068
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.00560.00C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.00560.00C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.15140.51B/B/-Ne
M5 Devětsilové lemy horských potoků1.15140.51B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.20610.09C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.20610.09C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.0530.02B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.05300.02B/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 13.4046.00B/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny13.40406.00B/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 97.011943.45B/B/BAno
L5.1 Květnaté bučiny97.011943.45B/B/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.71140.76C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny1.71140.76C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 12.15275.44B/B/-Ne
L4 Suťové lesy12.15275.44B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.3311.04C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty2.33101.04C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.03060.01B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.06390.02B/B
M1.4 Říční rákosiny0.05690.02B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.50380.22C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky2.63811.18C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta16.54917.41C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.16300.07
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.48040.21
X5 Intenzivně obhospodařované louky5.01482.24
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.19450.08
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami26.308011.78
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.44010.19
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla5.60602.51
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýP
Callimorpha quadripunctariaCBCC
střevlík hrbolatýP
Carabus variolosusCBCB
vranka obecnáC
Cottus gobioCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Domoradovice, Hradec nad Moravicí, Lesní Albrechtice, Žimrovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.