Homepage

CZ0813469 - Staré hliniště

Rozloha: 4.6741 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°41'39'' v.d., 50°6'34'' s.š.
Nadmořská výška: 329 - 331 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Opuštěné hliniště asi 2,5 km severně od centra Krnova.  

Ekotop:

Geologie: Hliniště bylo zahloubeno v pokryvu sprašových hlín, který dosahuje proměnlivé mocnosti několika metrů. Hlouběji, ve dně hliniště, byly odkryty fluviální (terasové) a glaciofluviální písčité a zahliněné štěrky s písčitými a jílovitými složkami. Předkvartérní podloží tvoří flyšové kulmské horniny moravického souvrství. Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Nízký Jeseník, podcelku Jindřichovická pahorkatina, okrsku Opavická niva. Jedná se o rovinu budovanou kvartérními fluviálními sedimenty se zvrásněnými devonskými a spodnokarbonskými sedimenty v podloží, s akumulačním reliéfem údolní nivy. Území leží v nadmořské výšce 332 - 336 m n. m. Reliéf: Zahloubená jáma v rovinné oblasti v širším okolí říční nivy. Pedologie: V půdním pokryvu převažují illimerizované půdy na polygenetických kyselých hlínách. Krajinná charakteristika: Terasovitě zahloubená těžní jáma opuštěného hliniště v průměru 4 m hluboká, s příkrými svahy, které ji ze tří stran ohraničují, na dně s několika vodními plochami.  

Biota:

Vegetace: Z botanického hlediska se nejedná o příliš cennou lokalitu, přestože se v území vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin – vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera). Podstatnou část území zaujímají porosty náletových dřevin a křovin. Jen nepatrnou část území tvoří luční porosty. Prostorově nejmenší území zaujímají vodní plochy. Makrofytní vegetace je vytvořena pouze v úzkém a bezprostředním litorálním pásu – orobinec širokolistý (Typha latifolia), orobinec úzkolistý (T. angustifolia), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), sítina rozkladitá (Juncus effusus) atd., kolem tůní nebo v rámci tůní se vyskytuje submerzní a emerzní vegetace. V území se nachází ohniska nepůvodního invazního druhu rostliny - zlatobýlu kanadského (Solidago canadensis). Zoologická charakteristika: Fauna vázaná na území EVL je poměrně uniformní. Cílené a systematické inventarizační entomologické průzkumy v území nebyly doposud prováděny. Data o výskytu ohrožených nebo chráněných druhů bezobratlých proto nejsou známá. Lokalita je zajímavá s ohledem na výskyt obojživelníků, doposud zde bylo zaznamenáno celkem devět druhů. Jednotlivé počty druhů obojživelníků jsou však velmi nízké. Mezi druhy, které lze na lokalitě pravidelně zaznamenat patří čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan zelený (Rana esculenta). Některé druhy zde nebyly již dlouhodobě pozorovány např. čolek horský (Triturus alpestris) a ropucha zelená (Bufo viridis). Z plazů byl zaznamenán výskyt pěti druhů, přičemž čtyři z nich - ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka obojková (Natrix natrix) - jsou na lokalitě nalézány pravidelně. Z pohledu avifauny se jedná o průměrné a uniformní území (převážně lesní druhy).
 

Kvalita a význam:

Lokalita s bohatým výskytem čolka velkého (Triturus cristatus).  

Zranitelnost:

Postupné zarůstání břehů tůní náletovými dřevinami.
Splachy z okolní zemědělské půdy.  

Management:

V území je velmi žádoucí zvýšit stanovištní rozmanitost a celkovou plochu tůní. Navrhuje se vytvořit 1-2 nové větší tůně s rozlohou odpovídající přibližně stávajícím tůním. U těchto tůní se bude maximální hloubka pohybovat v rozmezí 0,8-1 m.
Nedopustit vysazování ryb do tůní. V okolí lokality omezit hnojení, případně okolo lokality vytvořit travnatý pás zamezující splachu hnojiv.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 4.6741
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.050.0025
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.00250.05C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.00250.05C/B/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Krnov-Horní Předměstí  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.