Homepage

CZ0813468 - Sokolí potok

Rozloha: 49.9616 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°19'44'' v.d., 50°10'11'' s.š.
Nadmořská výška: 596 - 1000 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Údolí Sokolího potoka, 5 km JZ od Heřmanovic.  

Ekotop:

Geologie: Podloží lokality tvoří ortoruly, muskoviticko-biotitické ruly, kvarcity.
Geomorfologie: Území je součástí Hrubého Jeseníku - Hornoopavská hornatina.
Reliéf: Údolí probíhající od západu k východu, nadmořská výška 660-1000 m n. m.
Krajinná charakteristika: Údolí horského potoka s druhotnými lesními společenstvy.  

Biota:

Podhorská lesní společenstva, upravené přirozené koryto podhorského potoka.  

Kvalita a význam:

Typická lokalita střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus).  

Zranitelnost:

Lokalita je především ohrožena změnou vodních poměrů, případnými úpravami koryta, či aplikací pesticidů.  

Management:

Zachování příznivého vodního režimu, zejména na podmáčených plochách. Ochrana pramenišť a drobných vodních toků před disturbancí lesní technikou a chemizací. Vyloučení sanace dřevní hmoty z blízkosti vodních toků a pramenů.  

Možné střety zájmu:

Možné konflikty nejsou známy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 49.9616
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 3.411.7046
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.70463.41-/-/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny1.70463.41-/-/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
střevlík hrbolatýP
Carabus variolosusCABA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Heřmanovice  

Prameny:

AOPK ČRDruhové databáze.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.