Homepage

CZ0813463 - Paskov

Rozloha: 16.8614 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 18°17'41'' v.d., 49°43'45'' s.š.
Nadmořská výška: 250 - 251 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Zámecký park v Paskově na spojnici mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou (asi 7 km severně od Frýdku-Místku).  

Ekotop:

Geologie: Kvartérní sprašové hlíny, písky a štěrky. Geomorfologie: Území se nachází v celku Ostravská pánev, podcelku Ostravská pánev, okrsku Ostravská niva v nadmořské výšce okolo 250 m n. m. Reliéf: Rovina v širším okolí říční nivy. Pedologie: Modální fluvizem z bezkarbonátových nivních sedimentů. Krajinná charakteristika: Starý zámecký park se starými listnatými stromy, obehnaný kamennou zdí. Lokalita se nachází uvnitř zástavby města Paskova.  

Biota:

Vegetace: Dle fytogeografického členění leží území v obvodu Karpatského mezofytika, fytogeografického okresu 83. Ostravská pánev. Zámecký park je tvořen porosty dřevin a křovin. Ze stromů, které představují také biotop páchníka hnědého se zde vyskytuje např. dub letní (Quercus robur), dub červený (Quercus rubra), lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) a další. Část parku tvoří kosené travnaté plochy.
Zoologická charakteristika: Ze zoogeografického hlediska se tato lokalita nachází v Ostravském bioregionu 2.3a polonské podprovincie. Území je významné výskytem páchníka hnědého (Osmoderma eremita).
 

Kvalita a význam:

Významná lokalita výskytu páchníka hnědého (Osmoderma eremita).  

Zranitelnost:

Nutně vyloučit ošetřování dutých stromů a vyloučit kácení starých či uhynulých stromů.  

Management:

Provádět vhodné ošetřování dřevin, tak oby zůstávaly přístupné dutiny vhodné pro vývoj larev páchníka.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 16.8614
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Paskov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.