Homepage

CZ0813461 - Šilheřovice

Rozloha: 95.1904 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 18°16'49'' v.d., 49°55'10'' s.š.
Nadmořská výška: 200 - 232 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Golfové hřiště a přilehlé aleje v obci Šilheřovice.  

Ekotop:

Geologie: Podloží lokality tvoří kvartérní sprašové hlíny, písky a štěrky. Geomorfologie: Lokalita leží v celku Opavská pahorkatina, podcelku Hlučínská pahorkatina, okrsku Vřesinská pahorkatina v nadmořské výšce 206 - 240 m. Reliéf: Území leží v rovinatém terénu v širším okolí údolní nivy. Pedologie: V půdním pokryvu převládají illimerizované půdy na sprašových hlínách. Krajinná charakteristika: Lokalitu tvoří zámecký park, který byl z větší části přeměněn na golfové hřiště, a přilehlé lipové aleje kolem komunikací. Zejména v parku převažují solitérní stromy s pravidelně udržovaným travním podrostem.  

Biota:

Vegetace: Dle fytogeografického členění leží území EVL na rozhraní fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografického okresu 74. Slezská pahorkatina, podokresu 74b. Opavská pahorkatina a obvodu Karpatského mezofytika, fytogeografického okresu 83. Ostravská pánev. Zámecký park má charakter lesoparku s výskytem celé řady cizokrajných dřevin. Větší část porostů tvoří mozaika polonské dubohabřiny a acidofilní doubravy. V porostu se hojně vyskytuje dub letní (Quercus robur), buk lesní (Fagus sylvatica), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor klen (Acer pseudoplatanus) a celá řada dalších druhů. Stromový podrost je mimo aktivně obhospodařované plochy místy poměrně ruderalizován s výskytem invazních druhů. Trávníky jsou intenzívně koseny pro účel golfu. Aleje s výskytem páchníka hnědého mimo zámecký park jsou tvořeny převážně lípou srdčitou. Zoologická charakteristika: Ze zoogeografického hlediska se tato lokalita nachází na rozhraní dvou bioregionů – Opavský bioregion 2.2 polonské podprovincie a Ostravského bioregionu 2.3c polonské podprovincie. Území je významné výskytem páchníka hnědého (Osmoderma eremita).
 

Kvalita a význam:

Velmi významná lokalita pachníka hnědého (Osmoderma eremita).  

Zranitelnost:

Nutno zabránit ošetřování stromových dutin a kácení přestárlých a odumřelých stromů.  

Management:

Ponechání starých dutých stromů v alejích podél komunikací a v prostoru golfového hřiště. V případě potřeby ošetření starých stromů, z důvodu ohrožení majetku nebo bezpečnosti osob je nutné provádět tyto úpravy šetrným způsobem (odborné ořezání větví, snížení těžiště kmene). Zastřešení dutin je možno provádět jen částečně, tak aby nebylo bráněno ve vývoji larev. Nepřípustné je vybírání trouchu a chemická konzervace dutin. V případě nezbytné nutnosti kácení dřevin (zejména v alejích) je potřeba provést vhodnou náhradní výsadbu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 95.1904
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 28.8627.4751
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.430.4177
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.57131.65B/A/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny1.57131.65B/A/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 25.775627.07A/A/-Ne
L3.2 Polonské dubohabřiny25.775627.07A/A/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.12820.13C/B/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.12820.13C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.07130.07D/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.34640.36B/A
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaBBCA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Šilheřovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.