Homepage

CZ0813460 - Osoblažský výběžek

Rozloha: 102.7430 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°41'41'' v.d., 50°17'60'' s.š.
Nadmořská výška: 216 - 233 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Osoblažský výběžek, jižně od Slezských Pavlovic.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno spodnokarbonskými horninami moravskoslezského kulmu.
Geomorfologie: Území leží v celku Opavská pahorkatina, podcelku Osoblažská nížina v nadmořské výšce 210 - 235 m.
Reliéf: Rovina s protékající vodotečí a rybníky.
Pedologie: V půdním profilu převažuje glejová fluvizem na nivních uloženinách. Nivy potoků jsou vyplněny akumulací fluviálních hlinitopísčitých sedimentů.
Krajinná charakteristika: Území tvoří niva potoka Prudník a jeho levostranného přítoku Pavlovického potoka s břehovými porosty. V nivě se nacházejí dva větší rybníky Pavlovický I (Velký Pavlovický rybník) a Pavlovický II.  

Biota:

Vegetace: Dle fytogeografického členění je území součástí fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, fyt. okresu 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina. Nejvýznamnější vegetační jednotkou na území současné přírodní rezervace jsou porosty rákosu a orobince svazu Phragmition communis v jihozápadní a západní části rybníka. Společenstva vodních rostlin třídy Potametea jsou vyvinuta pouze sporadicky. Severní okraj rybníka tvoří zbytky vrbových a jasanových olšin lemujících bývalé koryto Sádeckého potoka. Ve východní části pod hrází rybníka se nacházejí vlhké louky svazu Alopecurion pratensis. Z naturových biotopů jsou na území EVL vyvinuty oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea, extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) a smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris).
Zoologická charakteristika: Osoblažsko patří do polonské provincie. Fauna je zde v důsledku převahy agrobiocenóz značně ochuzena. Největší význam ze zoologického pohledu má současná rezervace, která je refugiem a tahovou zastávkou řady živočichů v rámci intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny.
 

Kvalita a význam:

Významná lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina).  

Zranitelnost:

Intenzivní chov ryb, postupné zazemňování rybníků, zemědělství.  

Management:

Rybářské hospodaření v PR Velký Pavlovický rybník se řídí schváleným plánem péče. Hospodaření na Pavlovickém rybníku II je nutno přizpůsobit ekologickým nárokům druhu: pokud možno domluvit s uživatelem extenzivní případně polointenzivní způsob hospodaření, nevypouštět rybník v období rozmnožování kuňky, případné odbahnění provádět šetrným způsobem s ponecháním litorálního pásma. Na zamokřených neobhospodařovaných pozemcích podél toku průdník a poblíž rybníků vybudovat nové tůně. Zajistit pravidelný monitoring lokality.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 102.7430
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.175.3173
Z toho neprioritních naturových biotopů: 11.0311.3421
Z toho ostatních přírodních biotopů: 42.7443.9178
Z toho X biotopů: 26.6127.34
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.05480.05B/A/-Ne
M2.1 Vegetace letněných rybníků0.05480.05B/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.11440.11C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.11440.11C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.75233.65C/B/-Ne
L3.2 Polonské dubohabřiny3.75233.65C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.31735.17C/B/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek5.31735.17C/B/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 7.42067.22C/B/-Ne
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty7.42067.22C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.29180.28C/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.79250.77B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.36620.35C/B
L1 Mokřadní olšiny0.86020.83C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy9.01838.77C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod11.943611.62A/A
M1.4 Říční rákosiny0.26480.25B/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.32261.28B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu17.289016.82A/A
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty0.08730.08A/A
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta1.68151.63C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.27010.26
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole8.30688.08
X5 Intenzivně obhospodařované louky8.70208.46
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla3.59523.49
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.29730.28
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.31080.30
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.11261.08
X12 Nálety pionýrských dřevin3.38193.29
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.36331.32
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváP
Bombina bombinaDBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Hlinka, Osoblaha, Slezské Pavlovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.