Homepage

CZ0813455 - Mokřad u Rondelu

Rozloha: 14.5583 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 18°24'26'' v.d., 49°47'12'' s.š.
Nadmořská výška: 244 - 250 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Vodní plochy a mokřady v prostoru mezi řekou Lučinou a silnicí Ostrava - Havířov u kruhového objezdu v Havířově.  

Ekotop:

Geologie: Karvinská část ostravsko-karvinské kamenouhelné pánve, ve které leží část města Havířova (Prostřední a Dolní Suchá), je budována svrchními karbonskými uhlonosnými vrstvami. Souvrství tvoří slepence, pískovce a jílovité břidlice s vyšším zastoupením psamitů a slepenců. Na povrchu pak nivní kvartérní uloženiny.
Geomorfologie: Zájmové území leží v pravobřežní nivě toků Lučina a Sušanka. Patří do celku Ostravská pánev, podcelku Ostravská pánev, okrsku Havířovská plošina. Území se nachází v nadmořské výšce cca 240 - 242 m n. m.
Reliéf: Rovina v údolní potoční nivě.
Pedologie: V důsledku ovlivnění území výškou hladiny spodní vody a současně protékajícími toky Lučinou a Sušankou se zde vyvinuly nivní půdy s různým stupněm oglejení.
Krajinná charakteristika: Soustava uměle vybudovaných vodních nádrží a mokřady v místě bývalé rybniční soustavy.  

Biota:

Vegetace: Dle fytogeografického členění leží území EVL v oblasti mezofytika v obvodu Karpatské mezofytikum a okresu 83 Ostravská pánev. Z naturových biotopů jsou na lokalitě vyvinuty přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition. Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Nebezpečím je postupující ruderalizace a průnik invazních druhů, především netýkavky žlaznaté (Impatiens glandulifera) a v menší míře křídlatky japonské (Reynoutria japonica). V rámci území bylo vymezeno celkem 29 dílčích vodních ploch. Převládají zde zejména porosty orobince úzkolistého (Typha angustifolia), ze submerzní vegetace pak vodní mor kanadský (Elodea canadensis), místy také řasy jako žabí vlas (Cladophora glomerata) a parožnatky, pravděpodobně Chara vulgaris.
Zoologická charakteristika: Nivy Lučiny a Sušanky tvoří důležitý biokoridor pro migraci živočichů. Mokřadní charakter lokality s tůněmi v různé sukcesním stádiu širokému spektru druhům vázaných na tento typ biotopu, zejména pak obojživelníkům a vážkám. V rámci vysoce antropogenně ovlivněné průmyslové krajiny Karvinska jde o jedno z nejdůležitějších refugií zvláště chráněných druhů.
 

Kvalita a význam:

Významná lokalita výskytu čolka velkého (Triturus cristatus) a dalších obojživelníků v rámci širšího regionu.  

Zranitelnost:

Současné negativní vlivy a možnosti dalšího potenciálního ohrožení lze spatřovat především v těchto oblastech:
a) zazemňování mokřadních stanovišť během přirozeného sukcesního procesu, s čímž souvisí oslabování početnosti populací mokřadních druhů živočichů zánikem jejich rozmnožišť;
b) nevhodné parametry některých tůní;
c) odstranění černých skládek a zamezení jejich zakládání;
d) eliminace šíření invazních druhů rostlin, zejména netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) a křídlatky japonské (Reynoutria japonica) aj. v okolních porostech.  

Management:

Zabránit postupnému zazemňování tůní, některé z tůní prohloubit. Sledovat vývoj litorální vegetace, v případě nadměrného zarůstání tůní přistoupit ke kosení, případně vytrhávání rychle rostoucích litorálních druhů (rákos, orobinec, zblochan). Zamezit vytváření černých skládek v území.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 14.5583
Z toho prioritních naturových biotopů: 49.857.2587
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.190.0284
Z toho ostatních přírodních biotopů: 23.913.4818
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.00050.00C/C/-Ne
V1E Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s aldrovandkou měchýřkatou (Aldrovanda vesiculosa)0.00050.00C/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.01880.12B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.01880.12B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.00910.06C/B/-Ne
L3.2 Polonské dubohabřiny0.00910.06C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.258749.85C/B/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek7.258749.85C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L1 Mokřadní olšiny2.667718.32A/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.00110.00C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.00650.04B/C
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.80655.53C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Havířov-město, Šenov u Ostravy  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.