Homepage

CZ0813451 - Karviná - rybníky

Rozloha: 9.8278 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 18°30'23'' v.d., 49°52'35'' s.š.
Nadmořská výška: 213 - 224 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Hráze soustavy rybníků mezi Karvinou a Dětmarovicemi.  

Ekotop:

Geologie: Kvartérní sprašové hlíny, písky a štěrky. Geomorfologie: Zájmové území leží v pravobřežní nivě řeky Olše. Spadá do celku Ostravská pánev, podcelek Ostravská pánev, okrsek Ostravská niva v nadmořské výšce okolo 215 - 220 m n. m. Pedologie: V území převažují modální fluvizemě z bezkarbonátových nivních sedimentů a luvické pseudogleje. Krajinná charakteristika: Lokalita je tvořena hrázemi v celkové délce 4,1 km mezi rybníky Mělčina, Lipový, Dubový, Olšový a Vdovec (součást rybniční soustavy Olšinské rybníky) s výskytem starých listnatých dřevin.  

Biota:

Vegetace: Dle fytogeografického členění leží území EVL v oblasti mezofytika v obvodu Karpatské mezofytikum a okresu 83 Ostravská pánev. Na hrázích se nacházejí aleje starých listnatých stromů s fragmenty tvrdého luhu nížinných řek s dubem letním (Quercus robur), javorem babykou (Acer campestre), habrem obecným (Carpinus betulus) a jasanovo-olšového luhu s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). Zoologická charakteristika: Lokálně významné refugium páchníka hnědého (Osmoderma eremita). Olšinské rybníky jsou jedním z jádrových území ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší.
 

Kvalita a význam:

Lokálně významné refugium páchníka hnědého (Osmoderma eremita).  

Zranitelnost:

Případné kácení stromů v souvislosti s návrhem rekonstrukce trati. Nešetrné odbahňování rybníků (možnost poškození stromů).  

Management:

Ponechat na hrázích staré vzrostlé stromy. Kácení provádět jen v havarijních případech. Na uvolněná místa vysázet náhradní dřeviny, nejlépe dub letní. V případě nutnosti ošetření dřevin, provést tyto zásahy tak, aby zůstaly přístupné dutiny vhodné pro vývoj larev páchníka. Nepřípustné je vybírání trouchu a chemická konzervace dutin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 9.8278
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.030.0035
Z toho neprioritních naturových biotopů: 44.414.3654
Z toho ostatních přírodních biotopů: 20.131.9789
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.00350.03C/C/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek0.00350.03C/C/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 4.365444.41B/B/-Ne
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty4.365444.41B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.862618.95C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.04850.49C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.06260.63C/C
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.00520.05C/C
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Staré Město u Karviné  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.