Homepage

CZ0723434 - Vlára

Rozloha: 9.5720 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 18°1'41'' v.d., 49°2'56'' s.š.
Nadmořská výška: 287 - 366 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Tok Vláry v délce cca 7,5 km, od soutoku s Brumovkou (J okraj obce Bylnice, cca 10 km jižně od Valašských Klobouků) po státní hranici.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří fluviální a deluviofluviální sedimenty, které byly v holocénu naplaveny na původní flyšové horniny charakteristické mnohonásobným střídáním tenkých vrstev jílovců, slínovců a pískovců.
Geomorfologie: Lokalita z větší části spadá do celku Bílé Karpaty, podcelku Chmelovská hornatina, okrsku Bylnická kotlina. Jedná se o podélnou erozně denudační sníženinu s charakterem ploché pahorkatiny, se zbytky zarovnaných povrchů a širokými údolními nivami. Částečně zasahuje také do okrsku Vlárská hornatina a okrsku Starohrozenkovská hornatina (podcelek Lopenická hornatina).
Krajinná charakteristika: Koryto řeky je neregulované se štěrkovými lavicemi, v Bylnici se Vlára stáčí směrem jihovýchodním a Vlárským průsmykem protíná masiv Bílých Karpat do povodí Váhu. V toku převažuje štěrkovo-kamenitý substrát. U státní hranice má Vlára má P 323 km2, L 30,7 km a Qa 3,20 m3.s-1.
Pedologie: V okolí řeky se vyvíjejí kambizemě a fluvizemě.
 

Biota:

Tok s většinou neregulovaným korytem a štěrkovými lavicemi obývá sekavčík horský, v okolí se vyskytují také Riparia riparia, Sterna hirundo, Anoplius concinuus a Mimumesa atratina. V okolí řeky porosty jasanovo-olšových luhů.  

Kvalita a význam:

Úsek Vláry od státní hranice po soutok s Brumovkou (ř. km 12,25 - 19,1) je jedinou lokalitou sekavčíka horského na území ČR.  

Zranitelnost:

Toku hrozí nevhodné regulace (zpevnění břehů, výstavba kamenných stupňů a skluzů), i když citlivé úpravy nemusí populaci sekavčíků ohrozit. Výskyt druhu je vázán na migrační zprůchodnění toku.  

Management:

Zachovat stávající podmínky, zamezit znečištění a regulaci toku.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 9.5720
Z toho prioritních naturových biotopů: 17.001.6277
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.570.055
Z toho ostatních přírodních biotopů: 12.651.2114
Z toho X biotopů: 4.180.4008
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.02070.21B/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.02070.21B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.03430.35A/A/-Ne
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny0.03430.35A/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.627717.00B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.627717.00B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.58686.13B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.31983.34B/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.30483.18C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.05290.55
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.33103.45
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.01150.12
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.00230.02
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.00310.03
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
sekavčík horskýC
Sabanejewia aurataABBA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.