Homepage

CZ0723417 - Pozděchov

Rozloha: 0.3557 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°59'5'' v.d., 49°14'14'' s.š.
Nadmořská výška: 450 - 450 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Luční prameniště cca 10 km VSV od Vizovic, na levém břehu potoka Trubiska u osady Brhel, 2 km VSV od obce Pozděchov.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem na lokalitě jsou fluviální a deluviofluviální sedimenty.
Geomorfologie: Lokalita spadá do okrsku Seninecká vrchovina. Jedná se o členitou vrchovinu s erozně denudačním reliéfem úzkých rozvětvených hřbetů a hluboce zařezaných údolí.
Reliéf: Reliéf je svažitý. Lokalita leží na dně údolí probíhajícího přibližně severojižním směrem, nadmořská výška 445 m n. m.
Pedologie: V půdním pokryvu převažují fluvizemě, v blízkém okolí jsou vymapovány kambizemě.
Krajinná charakteristika: Luční pěnovcové prameniště.  

Biota:

Malé luční pěnovcové prameniště se slabým srážením pěnovce v aluviu potoka, uprostřed mezofilní
louky s výskytem regionálně velmi významného a bohatého společenstva měkkýšů pěnovcových pramenišť.
Lokalita vrkoče útlého (Vertigo angustior).
Byl zaznamenán silně ohrožený druh mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), modrásek očkovaný
(Maculinea teleius) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous). Z ohrožených druhů se zde vyskytuje
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), batolec červený (Apatura ilia), batolec duhový (Apatura iris), bělopásek
topolový (Limenitis populi) aj.  

Kvalita a význam:

Významná lokalita vrkoče útlého (Vertigo angustior), v případě abundance jedna z nejsilnějších populací druhu.  

Zranitelnost:

Zarůstání a hromadění stařiny v případě, že by lokalita nebyla pravidelně kosena.  

Management:

Kosení luční vegetace v pozdním vegetačním období, případně odstraňování náletu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.3557
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 59.930.2132
Z toho ostatních přírodních biotopů: 40.030.1424
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.213259.93C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.213259.93C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.142440.03B/A
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrkoč útlýP
Vertigo angustiorCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Pozděchov, Prlov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.