Homepage

CZ0723413 - Ovčírka

Rozloha: 10.2205 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°43'24'' v.d., 49°2'27'' s.š.
Nadmořská výška: 237 - 280 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází v podhůří Bílých Karpat, cca 5,5 km V od Uherského Brodu, v údolí potoka Ovčírka, 1 km S od železniční zastávky v Šumicích.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří především fluviální sedimenty, z okolí mohou na lokalitu zasahovat deluviální písčito-hlinité sedimenty a flyšové vrstvy s převahou vápnitých jílovců.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Vizovická vrchovina, podcelku Hlucká pahorkatina, okrsku Prakšická pahorkatina. Jedná se o členitou pahorkatinu s celkovým úklonem reliéfu k JZ, tvořenou flyšovými horninami, s erozně denudačním reliéfem širokých plochých hřbetů oddělených hlubokými, ale široce rozevřenými podélnými údolími, rozčleněnými krátkými příčnými údolími, na rozvodích se zbytky terciérního zarovnaného povrchu.
Reliéf: Reliéf je svažitý s četnými stržemi a sesuvy.
Pedologie: V půdním pokryvu převládají kambizemě a pseudogleje.
Krajinná charakteristika: Jedná se o pastviny a rybníky v údolí Ovčírky.  

Biota:

Kuňka obecná (Bombina bombina) se rozmnožuje v rybníčcích.  

Kvalita a význam:

Populace kuňky v tomto území není vázána na jedinou lokalitu. Vzdálenost mezi vhodnými stanovišti pro rozmnožování je ve srovnání s okolní krajinou velmi vysoká.  

Zranitelnost:

Vzhledem k rozsáhlosti území a výskytu kuňky na větším počtu vzájemně víceméně nezávislých lokalit je zde další vývoj populace kuňky obecné perspektivní.  

Management:

V území je možné vytvářet drobné tůně. Populaci kuňky lze rovněž podpořit vhodným využíváním stávajících rybníčků.  

Možné střety zájmu:

Negativně by mohlo populaci kuňky obecné ovlivnit nevhodné využívání rybníků, resp.jejich nevhodná technická úprava.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 10.2205
Z toho prioritních naturových biotopů: 7.570.7742
Z toho neprioritních naturových biotopů: 21.892.238
Z toho ostatních přírodních biotopů: 10.421.0659
Z toho X biotopů: 47.404.8449
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.128720.82C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky2.128720.82C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.10931.06B/A/-Ne
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny0.10931.06B/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.77427.57C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.77427.57C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.39803.89B/B
K4C Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a bez s mandloně nízké0.13161.28B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.09270.90A/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.31493.08C/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.12871.25B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.13271.29
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.91068.90
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.635616.00
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.08920.87
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.27422.68
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.761917.23
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.04070.39
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváP
Bombina bombinaCBBB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Šumice u Uherského Brodu  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.