Homepage

CZ0723409 - Kurovice - lom

Rozloha: 6.6510 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°31'18'' v.d., 49°16'23'' s.š.
Nadmořská výška: 275 - 300 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází 2,6 km SV od Tlumačova na severozápadním svahu Křemenné (315 m).  

Ekotop:

Geologie: Podklad je tvořen kurovickými vápenci. V okolí se vyskytují spraše a sprašové hlíny.
Geomorfologie: Lokalita spadá do okrsku Tlumačovské vrchy. Jedná se o plochou pahorkatinu s erozně denudačním reliéfem širokých plochých hřbetů a mělkých rozevřených údolí.
Reliéf: Prostor kamenolomu vyhloubeného v Z orientovaném svahu.
Pedologie: Z půdních představitelů je zastoupena rendzina litická, v okolí převládá hnědozem modální.
Krajinná charakteristika: Lom částečně zatopený, s tůněmi na zbylé části.  

Biota:

Mělké tůně s výskytem čolka velkého (Triturus cristatus) a kuňky žlutobřiché (Bombina variegata).  

Kvalita a význam:

V oblasti střední Moravy nejpočetnější populace kuňky žlutobřiché, výskyt čolka velkého.  

Zranitelnost:

Vysazování ryb a živelná rekreace.  

Management:

V případě živelného nasazení rybí osádky vytvoření náhradních mělkých tůní.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 6.6510
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 1.960.131
Z toho ostatních přírodních biotopů: 25.021.6643
Z toho X biotopů: 30.582.0341
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.1311.96D/B/-Ne
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny0.13101.96D/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu1.664325.02A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla2.034130.58
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velký11-50
Triturus cristatusCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Kurovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.