Homepage

CZ0723403 - Uhliska

Rozloha: 50.6736 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°40'46'' v.d., 49°9'15'' s.š.
Nadmořská výška: 337 - 400 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží ve Vizovické vrchovině, jižně od Zlína, na svazích Černého potoka, 1,4 km Z od obce Březůvky.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří flyšové vrstvy s převahou vápnitých jílovců (zlínské souvrství, vsetínské vrstvy) a v okolí vodních toků pak fluviální a deluviofluviální sedimenty.
Geomorfologie: Lokalita spadá do okrsku Kudlovská vrchovina. Jedná se o členitou vrchovinu, tvořenou především flyšovými pískovci a jílovci zlínských vrstev, s erozně denudačním reliéfem rozčleněných hřbetů a údolí.
Reliéf: Reliéf je svažitý, tvořený západně a východně orientovanými svahy Černého potoka.
Pedologie: V půdním pokryvu převažují kambizemě.
Krajinná charakteristika: Komplex trávníků a křovin.  

Biota:

Osou území je meandrující potok, k němuž z obou stran přiléhají mokřady a podmáčené louky, zčásti je niva zarostlá olší lepkavou (Alnus glutinosa). Místy byly vyhloubeny tůňky a dřívější odvodňovací kanály jsou při svém ústí do potoka přehrazeny a několika dalšími hrázkami je v nich zadržována voda. Na vzdálenějších plochách od potoka mokré louky přecházejí ve středně vlhké a v nejvýše položených místech se nacházejí suchá stanoviště na lesních okrajích. V roce 1993 zde byl proveden botanický inventarizační průzkum. Zjištěno bylo 141 druhů vyšších rostlin, mezi nimi ze vstavačovitých prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), který zde byl objeven až v r. 1995. Dále se vyskytuje např. pcháč potoční (Cirsium rivulare), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), mokřadní druhy ostřic a sítin, na sušších místech jetel horský (Trifolium montanum), dobromysl obecná (Origanum vulgare), modřenec chocholatý (Muscari comosum), prasetník kořenatý (Hypochaeris radicata) aj.
Faunistický výzkum byl zaměřen na vodní brouky a jeho výsledky byly publikovány (Trávníček 1994). Zaznamenáno zde bylo 45 druhů náležejících k šesti čeledím. Nález vodomila Cercyon sternalis patřil k prvním známým údajům o jeho výskytu na území České republiky (Boukal & Trávníček 1995). Za zmínku stojí i vzácný drobný potápník Hydroporus ferrugineus. Již dříve byla sledována fauna střevlíkovitých brouků, bylo zjištěno 34 druhů, např. střevlík zrnitý (Carabus granulatus), střevlík fialový (Carabus violaceus) a střevlíka Scheidlerova (Carabus scheidleri). V nahodilých sběrech ostatních čeledí bylo určeno dalších 32 druhů, celkem tedy bylo na tomto území zjištěno na 111 druhů brouků. Z motýlů se zde vyskytují dnes již vzácné a mizející druhy mokřadů - modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a modrásek očkovaný (Maculinea teleius), hojný je ohniváček černočárný (Lycaena dispar). Významným prvkem arachnofauny je křižák pruhovaný (Argiope bruennichi), který v posledních letech osidluje nové lokality v teplejších oblastech ČR.
Čistá voda v potoce, systém přehrazených příkopů a tůně umožňují výskyt ohrožených druhů obojživelníků, ze kterých zde byli nalezeni mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan ostronosý (Rana arvalis), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo) a kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). V potoce se vyskytuje také rak říční (Astacus astacus). Z plazů byla zjištěna ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) a užovka hladká (Coronella austriaca). Z ptáků je pozoruhodný výskyt krutihlava obecného (Jynx torquilla) a ťuhýka obecného (Lanius collurio).  

Kvalita a význam:

Dochovaný komplex nivních částečně podmáčených luk v meandrech Černého potoka s přiléhajícími přirozenými i uměle vytvořenými mokřady.  

Zranitelnost:

V současné době populace obou druhů modrásků na lokalitě prosperují.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 50.6736
Z toho prioritních naturových biotopů: 13.386.7823
Z toho neprioritních naturových biotopů: 17.308.7684
Z toho ostatních přírodních biotopů: 15.888.0494
Z toho X biotopů: 29.8415.1239
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7.129514.06C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky7.129514.06C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.63893.23D/C/-Ne
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny1.63893.23D/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.782313.38B/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty6.782313.38B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.01141.99C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.71911.41B/B
T1.3 Poháňkové pastviny1.32432.61B/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky4.99469.85B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky14.400028.41
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.71631.41
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.00610.01
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.00150.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
modrásek bahenníP
Maculinea nausithousCBCB
modrásek očkovanýP
Maculinea teleiusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Březůvky, Doubravy  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.