Homepage

CZ0723024 - Rochus

Rozloha: 57.9347 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 17°29'34'' v.d., 49°4'33'' s.š.
Nadmořská výška: 200 - 300 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází SV od Uherského Hradiště, mezi obcemi Jarošov a Mařatice, ve svahu Černé hory.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem jsou spraše a sprašové hlíny.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Vizovická vrchovina, podcelku Hlucká pahorkatina, okrsku Prakšická pahorkatina. Jedná se o členitou pahorkatinu s celkovým úklonem reliéfu k JZ, tvořenou flyšovými horninami, s erozně denudačním reliéfem širokých plochých hřbetů oddělených hlubokými, ale široce rozevřenými podélnými údolími, rozčleněnými krátkými příčnými údolími, na rozvodích se zbytky terciérního zarovnaného povrchu.
Reliéf: Reliéf je tvořen poměrně prudkým členitým svahem se severní až západní orientací. Nadmořská výška Černé hory je 295 m.
Pedologie: V půdním pokryvu se vyvíjejí hnědozemě.
Krajinná charakteristika: Jedná se o křovinami zarůstající stráň.  

Biota:

Vegetační pokryv tvoří rozsáhlý porost vysokých mezofilních a xerofilních křovin, pionýrských dřevin a ruderální bylinné vegetace. Jedná se o významnou lokalitu výskytu bourovce trnkového (Eriogaster catax). Území představuje poměrně rozsáhlou neobdělávanou plochu v jinak intenzivně využívané krajině.  

Kvalita a význam:

Významná lokalita výskytu bourovce trnkového (Eriogaster catax).  

Zranitelnost:

Území je ohroženo zarůstáním.  

Management:

Kosení travnatých ploch. Zabránit plošné sukcesi směrem k lesním biotopům.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 57.9347
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.660.3856
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.780.4552
Z toho ostatních přírodních biotopů: 36.8021.3241
Z toho X biotopů: 55.2331.9991
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.11610.20B/A/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.11610.20B/A/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.33910.58C/C/-Ne
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny0.33910.58C/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.38560.66C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.38560.66C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny21.324136.80C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla29.320750.60
X12 Nálety pionýrských dřevin2.66554.60
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.01290.02
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
bourovec trnkovýC
Eriogaster cataxBBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Jarošov u Uherského Hradiště, Mařatice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.