Homepage

CZ0723020 - Údolí Okluky

Rozloha: 17.1855 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální, panonská
Souřadnice středu: 17°27'15'' v.d., 48°58'27'' s.š.
Nadmořská výška: 187 - 203 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází v Z části Hlucké pahorkatiny, cca 5 km SV od Veselí nad Moravou, 0,7 km JJZ od obce Ostrožská Lhota, na J úpatí kóty 240 m nad nivou potoka Okluky.  

Ekotop:

Geologie: Podklad je tvořen flyšem bělokarpatské jednotky magurského příkrovu, který je na úpatí místy překryt sprašemi a sprašovými hlínami. V niva Okluky je tvořena fluviálními písčitohlinitými až písčitými sedimenty.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Vizovická vrchovina, podcelku Hlucká pahorkatina, okrsku Hlucká kotlina. Jedná se o erozně denudační sníženinu na středním toku říčky Okluky, tvořenou křídovými a paleogenními flyšovými horninami. Dno má členitý reliéf s kryopedimenty a širokou údolní nivou.
Reliéf: Reliéf tvoří úpatí svahů, zvedajících se nad údolí a z části také plochá niva. Převládají svahy s jihovýchodní jihozápadní a severovýchodní orientací.
Pedologie: V půdním pokryvu jsou zastoupeny černice (v nivě řeky) a černozemě.
Krajinná charakteristika: Jedná se o křovinatá společenstva v agrocenózách.  

Biota:

Vegetace zde vytváří mozaiku křovin s fragmenty poměrně degradovaných širokolistých teplomilných trávníků a ruderální bylinnou vegetací. V nivě se vyskytují i břehové porosty jasanovo-olšových luhů. Výskyt bourovce trnkového (Eriogaster catax).  

Kvalita a význam:

Významná populace bourovce trnkového (Eriogaster catax).  

Zranitelnost:

Zarůstání.  

Management:

Sečení a pastva.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 17.1855
Z toho prioritních naturových biotopů: 10.201.7532
Z toho neprioritních naturových biotopů: 13.842.3791
Z toho ostatních přírodních biotopů: 18.993.264
Z toho X biotopů: 4.610.793
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2.379113.84C/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)2.379113.84C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.753210.20C/C/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.753210.20C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny3.264018.99B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.31721.84
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.47582.76
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
bourovec trnkovýC
Eriogaster cataxBBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Kvačice, Ostrožská Lhota, Ostrožské Předměstí  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.