Homepage

CZ0723007 - Čerťák

Rozloha: 4.2366 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 17°26'8'' v.d., 49°4'10'' s.š.
Nadmořská výška: 168 - 179 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází v Dolnomoravském úvalu, na JZ okraji obce Staré Město u Uh. Hradiště, na S okraji Nedakonického lesa. Jedná se o odstavené rameno řeky Moravy M63.  

Ekotop:

Geologie: Podklad je tvořen fluviálními písčitohlinitými až písčitými sedimenty. Ve vlastním rameni se nachází organické sedimenty.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Dolnomoravský úval, podcelku Dyjsko-moravská niva. Jedná se o akumulační rovinu podél řek Moravy a Dyje, tvořenou čtvrtohorními usazeninami. Charakteristický je výskyt četných meandrů a mrtvých ramen. Uprostřed vystupují nízké terasy převáté v přesypy (tzv. hrůdy).
Reliéf: Území je rovinaté, nadmořská výška je 190 m n. m., řeka Morava zde vytváří širokou nivu a četné meandry v minulosti umožnily vzniku slepých ramen, ve kterém se také lokalita nachází.
Pedologie: V půdním pokryvu převažuje fluvizem glejová.
Krajinná charakteristika: Jedná se o odstavené rameno řeky Moravy M63, Čerťák I a Čerťák II.  

Biota:

Výskyt populace hořavky duhové (Rhodeus sericeus amarus).  

Kvalita a význam:

Dlouhodobý masový výskyt hořavky duhové svědčí o vhodnosti biotopu pro existenci druhu, lokalita je vysoce cenná pro jeho lokální populaci.  

Zranitelnost:

Existence hořavky duhové je závislá na výskytu sladkovodních mlžů, na něž se musejí též vztahovat ochranné podmínky.  

Management:

Šetrné rybářské hospodaření, zamezení případným otravám a znečištění vody.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 4.2366
Z toho prioritních naturových biotopů: 47.392.008
Z toho neprioritních naturových biotopů: 1.420.0605
Z toho ostatních přírodních biotopů: 48.822.0685
Z toho X biotopů: 1.900.0807
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.00847.39D/C/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek2.008047.39D/C/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 0.06051.42D/C/-Ne
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty0.06051.42D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu2.068548.82D/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.08071.90
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hořavka duhová101-500
Rhodeus sericeus amarusBBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Staré Město u Uherského Hradiště  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.