Homepage

CZ0722201 - Kobylí hlava

Rozloha: 3.3834 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°31'33'' v.d., 48°57'23'' s.š.
Nadmořská výška: 276 - 325 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází 3,5 km jižně od Hluku, na jihovýchodním svahu kóty Kobylí hlava (360 m) .  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří horniny hluckého vývoje dílčí bělokarpatské jednotky magurského flyše. Jde o svrchnokřídové antonínecké souvrství se střídáním vápenců, slínovců a vápnitých jílovců a o nivnické souvrství s převahou vápnitých jílovců. Tyto horniny jsou zčásti překryty návějemi spraší, popř. sprašových hlín. Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Vizovická vrchovina, podcelku Hlucká pahorkatina, okrsku Boršická pahorkatina. Jedná se o členitou pahorkatinu, tvořenou flyšovými horninami, s erozně denudačním reliéfem širokých krátkých hřbetů oddělených krátkými průlomovými údolími, nebo obklopených sníženinami, na rozvodích se zbytky terciérního zarovnaného povrchu. Reliéf: Reliéf je svažitý, převládají svahy JV orientace. Pedologie: Půdy reprezentuje pararendzina modální, ojediněle hnědozem modální. Krajinná charakteristika: Jedná se o poslední zbytek zachovalých travinobylinných porostů v jinak intenzivně obhospodařované krajině.  

Biota:

Poslední zbytek bělokarpatských kavylových porostů s celou řadou vzácných druhů, které se v Bílých Karpatech zachovaly pouze zde. Vegetaci tvoří druhově bohatá společenstva kavylových stepí a travnatých společenstev sv. Cirsio-Brachypodion pinnati. Populace hadince nachového (Echium russicum) mírně na vzestupu.  

Kvalita a význam:

Významná populace hadince nachového (Echium russicum) na severním okraji areálu druhu. Výskyt řady chráněných a ohrožených rostlin teplomilných trávníků, např. kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), ostřice horská (Carex montana), o. nízká (C. humilis), o. Michelliova (C. michelii), kavyl tenkolistý (Stipa tirsa), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), hlaváček jarní (Adonanthe vernalis), hořec křížatý (Gentiana cruciata), vstavač nachový (Orchis purpurea), kozinec dánský (Astragalus danicus), kruštík růžkatý (Epipactis muelleri), k. tmavočervený (E. atrorubens), oman mečolistý (Inula ensifolia), škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), štírovník Borbásův (Lotus borbasii) a jalovec obecný (Juniperus communis).  

Zranitelnost:

Většina původních pastvin a luk byla postupně rozorávána nebo zalesňována, poslední velké plochy byly takto zlikvidovány v 50. až 70. letech minulého století.  

Management:

Odstraňování náletu dřevin, obnovení pravidelného kosení, část území bude likvidací lesního porostu převedena na bezlesí a přiléhající pole v ochranném pásmu bude zalučněno.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.3834
Z toho prioritních naturových biotopů: 28.810.9748
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 79.782.6996
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 0.412412.18B/B/-Ne
T3.4A Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)0.412412.18B/B/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 0.562416.62C/B/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy0.562416.62C/B/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.13944.12
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla2.344569.29
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.21576.37
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hadinec červený1
Echium maculatumCCBC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Hluk  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.