Homepage

CZ0722198 - Hodňovská dolina

Rozloha: 7.5629 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 18°3'26'' v.d., 49°4'58'' s.š.
Nadmořská výška: 600 - 671 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží v SV části Bílých Karpat, asi 2,5 km východně od Brumova, 1,7 km Z od kóty Holý vrch (830 m).  

Ekotop:

Geologie: Území je budováno horninami bělokarpatské jednotky magurského flyše s převahou vápnitých jílovců a slínovců.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Bílé Karpaty, podcelku Chmelovská hornatina, okrsku Vlárská hornatina. Jedná se o široký masivní hřbet tvořený flyšovými horninami, rozčleněný hluboce zařezanými údolími.
Reliéf: Reliéf představuje střední část nevýrazného svahu v závěru údolí malého potoka.
Pedologie: V půdním pokryvu převažují kambizemě.
Krajinná charakteristika: Jedná se o drobné loučky pod lesem oddělené od sebe liniemi dřevin.  

Biota:

Mezofilní louky s remízky listnatých dřevin, podél potoka smíšený les.
Zájmový druh starček dlouholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. moravica) se vyskytuje v lučních biotopech, na okraji lesa, vzácně i v lesním porostu.  

Kvalita a význam:

Jedna ze 3 resp. 5 (na 2 lokalitách repatriace) lokalit starčeku dlouholistého moravského (Tephroseris longifolia subsp. moravica) v Bílých Karpatech a zároveň v České republice. Jedná se o středně silnou populaci.  

Zranitelnost:

Zájmový druh je ohrožen absencí kosení a následnou expanzí konkurenčně silných druhů travin, později i dřevin.  

Management:

Obnovní opatření: redukce expandujících křovin.
Běžný režim:
- extenzivní pastva oplůtkovým systémem, možné střídání s kosením (1x za 4 roky); odstranění nedopasků.
- kosení 1x za rok v létě po skončení vegetačního cyklu zájmového druhu (přelom července a srpna), možné přepasení na podzim.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 7.5629
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.030.0025
Z toho neprioritních naturových biotopů: 55.984.2344
Z toho ostatních přírodních biotopů: 16.691.2623
Z toho X biotopů: 8.790.6654
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.90225.14C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.902025.14C/B/-
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)0.00250.03D/C/-Ne
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště0.00250.03D/C/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.33817.69B/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny1.338017.69B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.994413.14B/B/-Ne
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny0.994413.14B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.63448.38C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.27203.59C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.35594.70C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.56257.43
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.10291.36
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
starček dlouholistý moravský50
Tephroseris longifolia subsp. moravicaBCAB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Brumov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.