Homepage

CZ0720185 - Rusava - Hořansko

Rozloha: 73.4279 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°41'49'' v.d., 49°21'19'' s.š.
Nadmořská výška: 463 - 671 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rusava, cca 1,3 km SVV od středu obce, cca 5 km JV od Bystřice pod Hostýnem. Mozaika lučních a lesních společenstev obklopující ze severu, východu a jihu část obce Rusava - Hořansko.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno horninami račanské jednotky magurského flyše a to především soláňským souvrstvím.
Geomorfologie: Lokalita spadá do Hostýnsko-vsetínské hornatiny, podcelku Hostýnských vrchů, okrsku Rusavské hornatiny. Jedná se o plochou hornatinu budovanou paleogenními flyšovými pískovci a jílovci soláňských vrstev, tvořenou hřbety SV-JZ směru, se stopami zarovnaného povrchu, spadající na čele magurského příkrovu příkrými srázy.
Reliéf: Reliéf je tvořen údolím říčky Rusavy (V-Z směr, nejníže ležící bod cca 420 m n. m.), v jejímž aluviu se nachází stejnojmenná obec (není součástí komplexu) a přilehlými jižními, západními a severními svahy (nejvýše položené místo cca 585 m n. m.).
Pedologie: V půdním pokryvu převažují kambizemě (modální, dystrická).
Krajinná charakteristika: Soubor společenstev luk, pastvin, pramenišť a lesů.  

Biota:

Vegetaci přírodního komplexu tvoří mozaika lesní a nelesní vegetace. Z nelesní vegetace převládají mezofilní ovsíkové louky svazu Arrhenatherion (T1.1), místy se vyskytují poháňkové pastviny svazu Cynosurion (T1.3) a podhorské a horské smilkové trávníky svazu Violion caninae (T2.3). Lesní vegetace odděluje jednotlivé luční komplexy a dále je vyvinuta zejména v okolí říčky Rusavy. Lesní společenstva jsou zastoupena karpatskými dubohabřinami (L3.3), které místy přecházejí v acidofilní doubravy, a acidofilními bučinami (L5.4). V aluviu Rusavy se vyvinuly údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2), které jsou na prudkých svazích vystřídány společenstvy suťových lesů (L4). Maloplošně se vyskytují lesní (R1.3) a luční (R1.1) pěnovcová prameniště.  

Kvalita a význam:

Na Rusavě - Hořansku je uchován tradiční vzhled krajiny - mozaika zachovalých a druhově bohatých společenstev luk a pastvin s lesními porosty. Mezi nejvýznamnější patří karpatské dubohabřiny (L3.3B), acidofilní bučiny (L5.4), údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2A), mezofilní ovsíkové louky (T1.1) a podhorské smilkové trávníky (T2.3B). Velmi cenným a v Hostýnských vrších vzácným fenoménem je vznik lesních a lučních pramenišť, na kterých dochází k tvorbě pěnovce (R1.1 a R1.3). Zejména na luční pěnovcová prameniště jsou vázány ohrožené druhy - ostřice Davallova (Carex davalliana) (v Hostýnských vrších pouze na několika lokalitách), ostřice rusá (Carex flava), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), suchopýr širokolistý (Eriophorum latifolium) a bařička bahenní (Triglochin palustris). Z dalších ohrožených druhů se v bližším okolí říčky Rusavy vyskytují zblochan hajní (Glyceria nemoralis) a měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva).  

Zranitelnost:

Lokalita je zranitelná současným způsobem lesního hospodaření. Paseky jsou náchylné k invazi nepůvodních druhů, např. netýkavky malokvěté (Impatiens parviflora), třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a ostružiníky. Vzniklé paseky jsou také zalesňovány nepůvodními dřevinami (smrk). Luční porosty jsou zejména narušené nekosením (zarůstání křovinami K3 a pionýrskými dřevinami X12).  

Management:

V případě lesních společenstev je žádoucí omezit plošnou těžbu dřeva a upřednostňovat probírkovou. Na vykácené plochy vysazovat výhradně původní dřeviny. Stávající porosty nepůvodních dřevin postupně nahradit původními.
Luční společenstva vyžadují pravidelný management - kosení nebo extenzivní pastvu.
V případě lučních pramenišť je nutné zabráni přístupu dobytka do těchto ploch.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 73.4279
Z toho prioritních naturových biotopů: 12.198.9567
Z toho neprioritních naturových biotopů: 59.9644.0292
Z toho ostatních přírodních biotopů: 18.2013.368
Z toho X biotopů: 9.637.0739
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2.57763.51A/A/CAno
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce2.57763.51A/A/C
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 20.695928.18B/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky20.695928.18B/B/C
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)0.09140.12B/A/BAno
R1.1 Luční pěnovcová prameniště0.00300.00A/B/B
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště0.08840.12B/A/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 13.540118.43A/B/CAno
L5.4 Acidofilní bučiny13.540118.43A/B/C
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.20320.27C/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.20320.27C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9.5913.06B/B/CAno
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny9.590013.06B/B/C
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5.98188.14B/B/-Ne
L4 Suťové lesy5.98188.14B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.30590.41C/B/CAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.30590.41C/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny4.66146.34A/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy2.42563.30B/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.03390.04A/A
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.25250.34B/B
T1.3 Poháňkové pastviny5.49477.48B/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.49990.68A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.55810.76
X5 Intenzivně obhospodařované louky1.81362.46
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.13280.18
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.00960.01
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami2.06512.81
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.00440.00
X12 Nálety pionýrských dřevin2.26903.09
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.22130.30
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Rusava  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.