Homepage

CZ0720013 - Babí hora

Rozloha: 49.2911 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°33'30'' v.d., 48°57'12'' s.š.
Nadmořská výška: 243 - 342 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází cca 6 km J od Hluku, na svazích a na dně údolí Boršického potoka 2,1 km SSZ od obce Boršice u Blatnice.  

Ekotop:

Geologie: V podloží převládají horniny hluckého vývoje bělokarpatské jednotky magurského flyše, s velkým zastoupením vápnitých jílovců.
Geomorfologie: Území náleží k Boršické pahorkatině. Jedná se o členitou pahorkatinu s erozně denudačním reliéfem širokých krátkých hřbetů a vyvýšenin, s velkými zbytky zarovnaného povrchu.
Reliéf: Reliéf je mírný, nadmořská výška se pohybuje od 250 do 340 m n. m. Lokalita se nachází na JZ a SV svazích a v údolí Boršického potoka (JV-SZ směru).
Pedologie: V půdním pokryvu převažují kambizemě.
Krajinná charakteristika: Jedná se o soubor širokolistých suchých trávníků, mezofilních luk, teplomilných doubrav a lužního lesa. Přírodní komplex Babí hora se nachází v kolinním stupni panonského termofytika.  

Biota:

Na odlesněných plochách a v sadech se vyvinula vegetace širokolistých suchých trávníků (svaz Bromion erecti, T3.4D). Intenzivněji obhospodařovaná a v minulosti hnojená luční společenstva lze řadit ke svazu Arrhenatherion (T1.1). Na zalesněných plochách jsou přirozenou vegetací středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4). V aluviu potoka se zachovaly pouze fragmenty lužního lesa.  

Kvalita a význam:

V území jsou dochována reprezentativní společenstva širokolistých suchých trávníků (T3.4D), mezofilních ovsíkových luk (T1.1) a teplomilných bazifilních doubrav (L6.4), které hostí celou řadu teplomilných a ohrožených druhů jako např. kozinec dánský (Astragalus danicus), ostřice Michellova (Carex michelii), zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea), pcháč panonský (Cirsium pannonicum), čilimník zelenavý (Cytisus virescens), plamének přímý (Clematis recta), dřín jarní (Cornus mas), škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), orsej blatoucholistý (Ficaria calthifolia), jestřábník zizův (Hieracium zizianum), oman mečolistý (Inula ensifolia), kosatec trávovitý (Iris graminea), k. různobarvý (I. variegata), hrachor širolistý (Lathyrus latifolius), hrachor panonský chlumní (L. pannonicus ssp. collinus), ochmet evropský (Loranthus europaeus), černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), snědek chocholičnatý (Ornithogalum umbellatum), smldník jelení (Peucedanum cervaria), vítod větší (Polygala major), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), r. vstavačovitý (P. orchideum), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) (pokus o reintrodukci), komoráč oleškový (Silaum silaus), čistec německý (Stachys germanica), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), jetel červenavý (Trifolium rubens), kozlík chlumní (Valeriana collina), rozrazil ožankový (Veronica teucrium).
Lokalita je bohatá na teplomilný hmyz. Vyskytuje se zde např. pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena), tesařík (Dorcadion fulvum), kudlanka nábožná (Mantis religiosa ) aj.  

Zranitelnost:

Všechny segmenty lokality Babí hora jsou velmi zranitelné. Pozemky jsou vesměs velmi malé a mají tvar dlouhých úzkých pásů. Vegetace je potenciálně ohrožená činností jednotlivých vlastníků (další výstavba chat, hnojení, zornění, intenzifikace sadů apod.). V jižní části došlo koncem 80. let k rozorání a silnému přehnojení luk nad lesem Dubníkem, což má za následek eutrofizaci níže položených luk a expanzi nitrofytů a segetálních druhů do lesních komplexů. Při pokračující eutrofizaci mohou luční prosty postupně přejít do intenzivních luk (X5) a naopak, při upuštění od hnojení a opakovaném kosení zpět k loukám svazu Bromion (T3.4D). Lesy jsou ohroženy výsadbou nepůvodních dřevin (smrk, modřín, borovice, jedle, buk, jasan), které často probíhá formou podsazování současného porostu. Fragmenty lužního lesa jsou narušeny splachy z polí a následnou eutrofizací, regulací některých úseků a výsadbou nepůvodních dřevin, topol kanadský (Populus canadensis), trnovník akát (Robinia pseudacacia).  

Management:

Pravidelné kosení travnatých ploch s odstraňováním biomasy, případně likvidace náletu. V horních částech svahů na okrajích lokality vytvořit ochranné pásy křovin a zatravněných ploch, které by měly omezit průsak hnojiv a šíření ruderálních druhů.
V případě lesních ploch je nutná urychlená likvidace invazních dřevin (akát) a postupné nahrazování ostatních nepůvodních druhů dřevin druhy původními.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 49.2911
Z toho prioritních naturových biotopů: 40.5720.0021
Z toho neprioritních naturových biotopů: 52.9526.1001
Z toho ostatních přírodních biotopů: 5.442.6835
Z toho X biotopů: 1.020.5049
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6.74713.68A/A/BAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Management: pokus
6.747013.68A/A/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 19.353139.26B/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky19.353139.26B/B/C
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.13236.35C/C/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek3.13236.35C/C/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 16.869834.22B/B/CAno
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy16.869834.22B/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny2.68255.44A/A
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.00100.00B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.00020.00
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.26510.53
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.23960.48
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Boršice u Blatnice, Hluk  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.