Homepage

CZ0712197 - Žďár

Rozloha: 19.1615 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°52'2'' v.d., 49°59'27'' s.š.
Nadmořská výška: 450 - 520 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží v Hanušovické vrchovině, necelý kilometr na západ od obce Hostice a na severozápad od obce Ruda nad Moravou (okr. Šumperk). Tvoří ji zalesněný terénní hřbet.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem jsou serpentinity, které na povrchu tvoří skalnaté výstupy.
Geomorfologie: Hanušovická vrchovina.
Reliéf a krajinná charakteristika: Lokalita se nachází na výrazném zalesněném hřbetu s vystupujícími hadcovými skalkami. Hřbet je východním výběžkem velkého hřebenu, jenž se táhne od severu k jihu a odděluje od sebe údolí Bušického a Hostického potoka. Hřbet je protáhlého tvaru se třemi výraznějšími vrcholy (547 m n. m., 547 m n. m., 537 m n. m.). Orientace je převážně severojižní, severní konec se stáčí směrem k východu. Od hlavního hřebenu je hřbet na severu i jihu oddělen výraznými údolími, v jižním pramení bezejmenný potok. Lokalita se nachází na vrcholové části hřbetu, nadmořská výška se pohybuje od 480 do 547 m n. m. Svahy, na nichž se vyskytuje většina hadcových skalek, mají jihovýchodní a západní expozici. Přes hřbítek prochází turistická cesta, která se na vrcholu rozvětvuje.
 

Biota:

Vegetaci lokality lze rozdělit do několika typů:
Vegetace skalních štěrbin hadců (svaz Asplenion serpentini, biotop S1.2): společenstva na hadcových skalkách, v nichž se vyskytuje sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) spolu s dalšími druhy: sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) a osladič obecný (Polypodium vulgare). Sleziník nepravý roste v mikropopulacích roztroušených po lokalitě.
Řídký lesní porost s dominujícím dubem zimním (Quercus petraea) a modřínem opadavým (Larix decidua) - svaz Genisto germanicae-Quercion, biotop L7.1: tento typ lesa se vyskytuje na více než polovině lokality, především na svazích v jižní části. V bylinném patru dominují třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea) a místy hasivka orličí (Pteridium aquilinum). Na volnějších místech se ve větším množství vyskytují zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), pomněnka lesní (Myosotis sylvatica) a silenka obecná (Silene vulgaris).
Lesní porosty s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris) a příměsí dubu zimního (Quercus petraea), modřínu opadavého (Larix decidua), jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) a dalších dřevin - boreokontinentální bory (L8.1): tento biotop se vyskytuje především ve vrcholové části a v severní části lokality.
Lesní porosty v nižších partiích a v okrajových částech lokality: jedná se o bučiny na drobě s bukem lesním (Fagus sylvatica), javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a habrem obecným (Carpinus betulus). V některých částech se vyskytuje smrk ztepilý (Picea abies).

Fauna lokality nebyla zkoumána, vyskytují se zde především běžné druhy živočichů obývající lesní biotopy, zaznamenán zde byl např. výskyt strakapouda velkého (Dendrocopos major), datla černého (Dryocopus martius), káně lesní (Buteo buteo), srnce obecného (Capreolus capreolus) či prasete divokého (Sus scrofa).
 

Kvalita a význam:

Významná lokalita s poměrně početným výskytem sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum). Místy roste sleziník nepravý spolu se silně ohroženým sleziníkem hadcovým (Asplenium cuneifolium).  

Zranitelnost:

Sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) je obligátní petrofyt skalních spár (ojediněle i na sutích a odvalech) na hadcovém podkladu. Roste na osluněných až stinných stanovištích. Pokud nedojde k zásadním změnám v lesním hospodaření, není výskyt druhu bezprostředně ohrožen. Druhu neprospívá nadměrný opad jehličí, zejména smrku ztepilého (Picea abies), který eliminuje výskyt hadcových druhů.
V minulosti byla část porostů na svazích jižního údolí smýcena.  

Management:

V okolí hadcových skalek neměnit složení lesních porostů. Zajistit hospodaření v lesích tak, aby porosty nebyly nepřiměřeně zahušťovány ani prosvětlovány. Podporovat přirozené zmlazování původních dřevin borovice lesní (Pinus sylvestris), modřínu opadavého (Larix decidua) a dubu zimního (Quercus petraea). Další speciální managementová opatření nejsou vyžadována.  

Možné střety zájmu:

Možné konflikty nejsou známy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 19.1615
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 17.823.4146
Z toho ostatních přírodních biotopů: 64.7712.4119
Z toho X biotopů: 0.650.1254
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.00870.04B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.00870.04B/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.405917.77C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny3.405917.77C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L7.1 Suché acidofilní doubravy8.855346.21C/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků3.556618.56C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.12540.65
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
sleziník nepravý160
Asplenium adulterinumCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Ruda nad Moravou  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.