Homepage

CZ0620120 - Zlobice

Rozloha: 61.5740 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°30'36'' v.d., 49°19'7'' s.š.
Nadmořská výška: 326 - 380 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní celek ležící asi 2 km SZ od Kuřimi, mezi Kuřimí a Malhostovicemi.  

Ekotop:

Geologie: Podklad je tvořen granity, granodiority a aplity brněnské vyvřeliny s lokálními překryvy spraše.
Geomorfologie: Část Řečkovicko-kuřimského prolomu. Lokalita zasahuje do okrsků Zlobice, Trnovka a Tišnovská kotlina.
Reliéf: Reliéf tvoří soustava tří kopců s nadmořskou výškou okolo 390 m, které se výrazně zvedají nad okolní krajinu. V území se nachází svahy s nejrůznější expozicí a průměrným sklonem 7-8°.
Pedologie: Hlavním půdním typem je kambizem.
Krajinná charakteristika: Jedná se o výběžek rozsáhlého lesního komplexu, který zasahuje do okolní odlesněné a intenzivně obhospodařované krajiny. Ve východní části se dochovaly plochy s přírodními travinnými biotopy.  

Biota:

Dominantním typem vegetace na lokalitě jsou hercynské dubohabřiny (L3.1), které jsou na jižně orientovaných strmých svazích nahrazovány acidofilními teplomilnými doubravami (L6.4). Mezi oběma jednotkami se vytváří četné přechody. Na okrajích lesních porostů se místy liniově vytvářejí společenstva vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3) a bylinných lemů s výskytem teplomilných prvků, např.: tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum). Z nelesní vegetace jsou zastoupeny acidofilní suché trávníky (T3.5), které byly v minulosti poměrně reprezentativní, v současné době jsou ponechány bez odpovídajícího managementu a došlo k jejich degradaci. V podrostu lesů se vyskytuje řada vzácných a ohrožených druhů rostlin jako např. okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), dřín jarní (Cornus mas), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (P. chlorantha). Z kriticky a silně ohrožených druhů je možné zmínit střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), lýkovec vonný (Daphne cneorum) a hvozdík pyšný (Dianthus superbus).
Trávníky v západní části území byly v minulosti významnou botanickou lokalitou s výskytem řady vzácných druhů rostlin dvojštítek hladký (Biscutella laevigata subsp. varia), ostřice nízká (Carex humilis), kručinka chlupatá(Genista pilosa), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), zvonek moravský (Campanula moravica), hvězdnice chlumní (Aster amellus). Z nelesních ploch ležících mimo komplex trávníků v západní části je uváděn rovněž koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla). Výskyt posledního jmenovaného druhu nebyl při mapování prověřen.  

Kvalita a význam:

Z ochranářsky významných stanovišť jsou na lokalitě zastoupeny vysoce reprezentativní porosty hercynských dubohabřin (L3.1). Plošně méně rozsáhlé jsou acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (L6.5A) a acidofilní suché trávníky (T3.5B).
 

Zranitelnost:

Lesní porosty jsou ohroženy lesním hospodářstvím, především vysazováním nepůvodních druhů dřevin. Území bylo v minulosti obhospodařováno jako pařezina a těžba probíhala výběrovým způsobem, což vedlo k prosvětlení porostů, které umožňovalo prosperovat světlomilným a teplomilným druhům. V současnosti dochází ke změně porostů z pařeziny na kmenovinu, což vede ke změně světelných a hydrologických podmínek bylinného patra a k postupnému mizení světlomilných druhů. Vysoký stav zvěře znemožňuje přirozené zmlazení lesů. Potenciální nebezpečí představuje porost akátu v severozápadní části území. Do podrostu některých lesů se šíří netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). Plochy nelesních stanovišť jsou ponechány bez odpovídajícího managementu a zarůstají náletovými dřevinami a ruderálními druhy, šíří se zde třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) a ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius).  

Management:

U nelesních společenstev nutnost pravidelného kosení a odstraňování náletových dřevin.
Na lesních stanovištích zabránit výsadbě a šíření nepůvodních dřevin. Podle možností obnovit pařezový způsob hospodaření.
Snížit stav zvěře.  

Možné střety zájmu:

Do území přesahuje oplocení pastviny - migrační bariéra.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 61.5740
Z toho prioritních naturových biotopů: 19.0411.7246
Z toho neprioritních naturových biotopů: 53.7733.1098
Z toho ostatních přírodních biotopů: 10.196.2799
Z toho X biotopů: 16.9810.4598
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2.02483.28B/B/BAno
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých2.02483.28B/B/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.4520.73C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.45200.73C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 30.63349.74B/A/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny
Management: Na lokalitě by bylo vzhledem k řadě silně a kriticky ohrožených světlomilných druhů, které se zde v podrostu lesů vyskytují, vhodné obnovit původní pařezinový způsob hospodaření nebo v několikaletých intervalech porost prosvětlovat výběrovou těžbou.
30.633049.74B/A/B
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 11.724619.04B/A/CAno
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa)11.724619.04B/A/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.99721.61C/B
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)5.06168.22C/A
T4.1 Suché bylinné lemy0.17700.28B/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.04410.07B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole2.03533.30
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.60600.98
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy2.45703.99
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami2.77544.50
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.53550.86
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.75781.23
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.29282.09
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Kuřim, Malhostovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.