Homepage

CZ0520009 - Perna

Rozloha: 119.8724 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°15'28'' v.d., 50°17'34'' s.š.
Nadmořská výška: 208 - 226 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Les cca 1,5 km jižně od obce Budčeves, protíná jej silnice I/32.  

Ekotop:

Geologie: Součást pánve budované mezozoickými (pískovce, jílovce) a kvarterními horninami (hlíny, spraše, štěrky, písky).
Geomorfologie: Královéměstecká tabule - na V a JV Mrlinské tabule; plochá pahorkatina v povodí levých přítoků stř. Mrliny.
Reliéf: Plochý kopec v mírně zvlněné krajině. Rozpětí nadmořských výšek 210–240 m n. m.
Pedologie: Převažují kambizemě pelické.
Krajinná charakteristika: Lesní komplex s několika přilehlými loukami; jeden z několika lesních remízů v intenzívně zkulturněné krajině s převahou polí; navazující na Nečaský rybník.  

Biota:

Dominují lesní biotopy, hercynské dubohabřiny, jež zaujímají téměř 80% celé lokality. Na J a JZ okraji je několik luk: mezofilní ovsíkové louky a střídavě vlhké bezkolencové louky. Na JZ navazují na střídavě vlhké bezkolencové louky mokřadní společenstva rákosin eutrofních vod a vegetace vysokých ostřic.  

Kvalita a význam:

Lokalita Perna je izolovanou enklávou v intenzivní zemědělské krajině (pole, rybníky). Je to velmi zachovalý komplex hercynských dubohabřin s výskytem lilie zlatohlavé (Lilium martagon). Na přilehlých loukách roste vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a violka nízká (Viola pumila).  

Zranitelnost:

Lesy, i přes svou zachovalost, jsou ohroženy lesním hospodařením: velkoplošným kácením a zaváděním nepůvodních druhů. Luční společenstva jsou v poměrně dobrém stavu, je však nutné je extenzivně kosit. Lokalitu protíná silnice I/32. Je zde i několik malých odstavných ploch, kde je možno zaparkovat. V okolí těchto malých parkovišť se pak hromadí odpadky.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 119.8724
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 77.2392.5799
Z toho ostatních přírodních biotopů: 3.714.4533
Z toho X biotopů: 17.5921.0958
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.64180.53C/B/CAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.64180.53C/B/C
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.28281.07B/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.28281.07B/B/C
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 90.655375.62B/B/AAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny90.655375.62B/B/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny2.20261.83A/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.77300.64A/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.47371.22C/B
T4.1 Suché bylinné lemy0.00400.00B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.23300.19
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami17.162914.31
X10 Paseky s podrostem původního lesa3.69993.08
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Chotěšice

Kraj Královéhradecký kraj:

Běchary, Budčeves, Nečas  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.