Homepage

CZ0513657 - Bílá Desná - kanál protržené přehrady

Rozloha: 0.0797 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°17'38'' v.d., 50°48'8'' s.š.
Nadmořská výška: 810 - 850 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Přepouštěcí kanál Protržené přehrady 3 km severně od obce Albrechtice v Jizerských horách, osady Mariánská Hora.  

Ekotop:

Jde o uměle vybudovanou vodohospodářskou štolu ve správě Povodí Labe, s.p. Štola byla vybudovaná v roce 1915 k převádění vody mezi přehradami na Bílé a Černé Desné. Po protržení přehrady na Bílé Desné v roce 1916 až do 70. let zde protékala pouze průsaková voda, nyní zde proudí voda svedená z Bílé Desné k posílení stavu ve vodní nádrži Souš.
Jedná se o štolu délce 1150 m a profilu cca 3 x 3 m, ražená v hrubé žule s množstvím vrtacích otvorů různé délky o průměru 3-4 cm a kapsovitými dutinami V několika úsecích jsou stěny zpěvněny litým betonem.
Západní vchod leží u dnešní Protržené přehrady, východní ústí ve smrčině mimo cesty.
Podloží je tvořeno hrubozrnným granodioritem (biotitická žula). Štola prochází napříč Desenským hřbetem mezi údolími Bílé Desné na západě a Černé Desné na východě. V okolí štoly je horský hřeben a údolí potoků Bílé a Černé Desné se smrčinami poškozenými imisemi a kalamitní těžbou. (Mikroklima: vlhkost v podzemí 100 %, teplota uprostřed kanálu téměř konstantní 4-5 °C, vzdušné proudění s měnící se intenzitou.)
Betonové výztuže se místy vydrolují a opadávají. Tato skutečnost je nevyhovující z hlediska bezpečnosti osob a eventuálně i funkčnosti díla, správce díla proto plánuje opravu betonáží.  

Biota:

Nachází se v horském lesním komplexu tvořeném rozsáhlými smrčinami, dnes značně redukovanými imisní těžbou a roztroušenými skupinkami buků, v nadm. výšce 810 m. Jedná se o obtížně zařaditelný biotop.
Nejadekvátnější je kategorie antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla (X6). Pro netopýry, zejména netopýra velkého (Myotis myotis), tento prostor nahrazuje jeskyně (S3) a má pro ně stejný význam při zimování. Okolní prostředí tvoří smrkové monokultury (X9).
Společenstvo zimujících netopýrů, celkem během 45 let sledování zaznamenáno 11 druhů, v současné době pravidelně 7 druhů. Nejhojnější jsou druhy: netopýr velký (Myotis myotis) a n. vodní (Myotis daubentonii), v menších počtech se vyskytuje n. ušatý (Plecotus auritus), n. severní (Eptesicus nilssonii), n. pobřežní (Myotis mystacinus), n. Brandtův (Myotis brandtii), ojediněle n. řásnatý (Myotis nattereri).  

Kvalita a význam:

Významné zimoviště netopýra velkého (Myotis myotis), v rámci širšího regionu (ten výrazně přesahuje hranice Libereckého kraje) jediné zimoviště, kde počet zimujících jedinců předmětného druhu je pravidelně vyšší než 100.  

Zranitelnost:

Opravy a údržby přepouštěcího kanálu hornickým způsobem v období zimování (od 15.11. do 30.3.).
Opravy a údržby přepouštěcího kanálu hornickým způsobem, jejichž důsledkem by bylo odstranění nebo zakrytí dutin po vrtacích tyčích, sloužící netopýrům jako ukryt při zimování.
Rušení zimujících jedinců při zimování, rozdělávání ohňů v kanále a blízkosti jeho vchodů.
Změny charakteru a vzhledu obou vchodů.  

Management:

Zachování stávajícího režimu na lokalitě. Údržba a případné opravy stávajícího zabezpečení do podzemního prostoru z důvodu ochrany netopýrů před nežádoucím rušením.
Při opravách zabezpečení vchodů je třeba dodržet následující podmínky:
- veškeré stavební práce budou prováděny mimo období výskytu netopýrů, tj. od začátku dubna do konce října
- vchod bude osazen mříží o vhodné velikosti otvorů (40x12 cm, přičemž delší je vodorovný rozměr). Mříž by měla mít uzamykatelná dvířka, aby bylo možné podzemní prostory navštěvovat (kvůli nezbytným technickým zásahům uvnitř a také kvůli sčítání zimujících netopýrů).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0797
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 50.060.0399
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 49.930.0398
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.01215.05A/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.012015.05A/A/-
9140Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius) 0.027935.00B/A/-Ne
L5.2 Horské klenové bučiny0.027935.00B/A/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.039849.93
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr velký100-150
Myotis myotisBACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Albrechtice v Jizerských horách, Desná III  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.