Homepage

CZ0513508 - Zahrádky

Rozloha: 12.6730 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°31'17'' v.d., 50°37'47'' s.š.
Nadmořská výška: 250 - 262 m n. m.

Mapa:

Poloha:

EVL se nachází v obci Zahrádky u České Lípy a skládá se ze dvou oddělených částí. První částí je Valdštejnská lipová alej vedoucí od místního hřiště jižně k Bobřímu potoku, druhou částí je zámecký park anglického typu na severním okraji obce a navazující lesní porosty.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno druhohorní severočeskou křídovou tabulí a druhohorními svrchnokřídovými pískovci.
Geomorfologie: Bez významu - uměle upravované území.
Reliéf: Zámecký park anglického typu s navazujícími lipovými alejemi.
Pedologie: Vyvinuly se zde modální a histické gleje, lemované arenickými a modálními (kyselými) kambizeměmi, dále pak modální hnědozemě.
Krajinná charakteristika: Regionálně významný krajinný fenomén.  

Biota:

Zámecký park anglického typu je tvořen kombinací původních teplomilných doubrav a pravidelně sečených trávníků se solitérními starými duby a vysazenými exotickými dřevinami. Západně od parku se nachází dubohabrový porost přecházející severním směrem do chudších, kyselých borovo-dubových porostů na pískovcovém podloží. Severní okraj zámeckého parku lemují skály spadající k Robečskému potoku, v jehož okolí jsou vyvinuty mokřadní olšiny. Na park navazuje alej, která je téměř kompletně tvořená lípami, z 215 stromů jsou pouze tři duby.
Území je významné zejména pro xylofágní druhy bezobratlých. Vyskytují se zde páchník hnědý (Osmoderma barnabita) a krasec lipový (Lamprodila rutilans), historicky jsou zde známy i výskyty kovaříka rezavého (Elater ferrugineus) a tesaříka (Chlorophorus herbsti).
 

Kvalita a význam:

Významná entomologická lokalita, refugium xylofágního hmyzu, především páchníka hnědého (Osmoderma eremita).  

Zranitelnost:

Odstraňování starého dřeva a umírajících stromů.
Aplikace pesticidů.  

Management:

Zachovat stojící dutinové i mrtvé stromy a zajistit v okolí takovou věkovou strukturu, aby bylo možné osídlit další stromy v budoucnu. Zamezit odstraňování dutinových stromů, popř. silných větví s dutinami. V případě nezbytně nutných bezpečnostních odstraňování stromů a větví, popř. odůvodněných rekonstrukčních zásahů v aleji, je nutné zajistit, aby skácené osídlené stromy byly ponechány jednu sezónu nedaleko místa výskytu, popř. jiných blízkých vhodných místech, aby populace mohla osídlit jinou dutinu.
Bezpečnostní sanace je třeba provádět šetrnými metodami (snížení těžiště, zastřešení dutin bez chemické konzervace, vyloučení vypalování dutin).
Rekonstrukci aleje provádět postupně, dosadbou (nikoli celkovou).
Při dosadbě je třeba preferovat původní listnáče.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 12.6730
Z toho prioritních naturových biotopů: 21.622.7404
Z toho neprioritních naturových biotopů: 22.422.8423
Z toho ostatních přírodních biotopů: 14.861.8837
Z toho X biotopů: 35.914.5515
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.44211.37C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin1.442011.37C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.400311.04C/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny1.400311.04C/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.740421.62B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty2.740421.62B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L7.3 Subkontinentální borové doubravy1.403711.07C/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.17551.38C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.30452.40C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území2.618020.65
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.17551.38
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.758013.87
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCBCA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Zahrádky u České Lípy  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.