Homepage

CZ0513257 - Stružnické rybníky

Rozloha: 15.8335 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°28'26'' v.d., 50°42'12'' s.š.
Nadmořská výška: 273 - 280 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Soustava čtyř rybníků asi 1 km severovýchodně od obce Stružnice, 4 km západoseverozápedně od České Lípy. Lokalita kopíruje hranice stejnojmenné přírodní památky, leží v katastrální území: Horní Libchava, Stružnice.
 

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno svrchnoturonskými pískovci, které jsou čtvrtohorní organické a písčité sedimenty.
Geomorfologie: Lokalita patří do Ralské pahorkatiny a Českolipské kotliny.
Pedologie: Půdy zastupují histické a modální gleje, s modálními pseudogleji.
Krajinná charakteristika: Soustava čtyř rybníků v těsném okolí obklopená podmáčenými loukami, náletovými porosty vlhkomilných dřevin a úhory na orné půdě. Širší okolí tvoří intenzivně zemědělsky obhospodařovaná krajina.
 

Biota:

Rybníky jsou mělké, hojně zarostlé makrofytní vegetací, zejména rdesty (Potamogeton sp.). Litorální porosty jsou rozsáhlé, na horním rybníku tvořené zejména rákosem obecným (Phragmites australis), na dalších třech pestrou litorální vegetací včetně rostlin mezotrofních a oligotrofních vod, např. ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria), ostřice štíhlá (Carex acuta), ostřice latnatá (Carex paniculata), mochna bahenní (Potentilla palustris), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) atp. Rašeliníko-ostřicové porosty jsou zde vyvinuty pouze nepatrně, zejména v přítokové zóně Prostředního Stružnického rybníku. Okolí rybníků je zarostlé vlhkými lady a dřevinnou a keřovitou vegetací tvořenou břízou bělokorou (Betula pendula), olší lepkavou (Alnus glutinosa), vrbou bílou (Salix alba), vrbou popelavou (Salix cinerea) aj.
V roce 2010 bylo na lokalitě při jednorázovém záznamu zaznamenáno 112 druhů cévnatých rostlin, z nichž žádný nebyl zvláště chráněný. Lokalita je obklopena zemědělskými pozemky a především její okrajové části trpí silnou eutrofizací, místy se rostou porosty kopřivy dvoudomé (Urtica dioica). Většinu plochy tvoří kromě otevřené vodní hladiny podmáčená společenstva svazů Magnocaricion elatae, Phragmition communis, Calthion palustris a keřové formace Salicion cinereae. Odlišná jsou pouze vyvýšená tělesa čtyř hrází a rozsáhlejší lesní porost zařaditelný do svazu Carpinion.
Z obojživelníků se na lokalitě vyskytuje kuňka ohnivá (Bombina bombina), čolek obecný (Triturus vulgaris), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), ropucha obecná (Bufo bufo). Z plazů se zde vyskytují užovka obojková (Natrix natrix) a slepýš křehký (Anguis fragilis).
Na území EVL bylo orientačním průzkumem zjištěno 38 druhů ptáků. Ze vzácnějších mokřadních druhů zde hnízdí potápka malá (Tachybaptus ruficollis), kopřivka obecná (Anas strepera), moták pochop (Circus aeruginosus) a chřástal vodní (Rallus aquaticus). Území je potravním stanovištěm čápa černého (Ciconia nigra). Zaznamenán byl adultní jedinec orla mořského (Haliaeetus albicilla), který zde nehnízdí, lokalita však může být součástí potravního teritoria páru hnízdícího v okolí. U vodouše kropenatého (Tringa ochropus) a jeřába popelavého (Grus grus) je nejasný status na lokalitě, může se jednat o hnízdiště, potravní stanoviště nebo jen o náhodné pozorování jedinců bez vazby k území.
Při inventarizačním průzkumu vážek v roce 2010 bylo zjištěno 19 druhů, jedná se tedy o lokalitu druhově středně bohatou (Waldhauser 2010). Při pohledu na zjištěné výsledky kvantitativně vynikají zejména druhy šidélko rudoočko (Erythromma najas), šidélko větší (Ischnura elegans) a šidélko páskované (Coenagrion puella). Poslední dva jmenované druhy jsou všeobecně velmi běžné. Šidélko rudoočko vyžaduje vodní plochy s dostatkem makrofytní vegetace s natantními listy, zjištěný stav populace druhu tedy přímo odpovídá charakteru rybníků. Za významný lze považovat zejména nálezy tyrfofilních druhů uvedených v červeném seznamu – šídlatky tmavé (Lestes dryas) a šidélka kopovitého (Coenagrion hastulatum).
Při orientačním průzkumu brouků chytaných do zemních pastí bylo determinováno celkem 24 druhů brouků (Vonička 2010). S výjimkou střevlíka Diachromus germanus a tesaříka pižmového (Aromia moschata) převažují obecné, široce rozšířené hygrofilní druhy střevlíků, doplněné několika hojnými lučními, resp. lesními druhy.
 

Kvalita a význam:

Jedna z mála lokalit kuňky ohnivé v Libereckém kraji, dále je zde významný výskyt celé řady dalších obojživelníků, plazů, ptáků, vážek a brouků. Stružnické rybníky však mají bezpochyby značný potenciální význam i pro více významných druhů hygrofilní fauny.  

Zranitelnost:

Vypuštění rybníků při úpravách nebo letnění.  

Management:

Na rybníku využívaném k chovu ryb udržovat šetrné rybí obsádky (stanovení úměrné a druhově vhodné rybí obsádky) a zachovat stávající litorální vegetaci. Na zbývajících rybnících zachovat současný stav. Vyloučit aplikaci či deponii hnojiv na okolních zemědělsky využívaných pozemcích.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 15.8335
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 24.003.8016
Z toho ostatních přírodních biotopů: 58.309.231
Z toho X biotopů: 22.653.5878
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.702510.75C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.702510.75C/B/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.099113.25D/B/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy2.099113.25D/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.870111.81C/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.70674.46C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.51123.22B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic5.776836.48B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.36622.31B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole3.159719.95
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.42812.70
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohnivá50
Bombina bombinaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Stružnice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.