Homepage

CZ0513255 - Slatinné vrchy

Rozloha: 138.4586 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Chráněná krajinná oblast
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°42'29'' v.d., 50°33'10'' s.š.
Nadmořská výška: 295 - 373 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Slatinné vrchy (430 m n. m.) se nacházejí cca 4 km sv. od Doks a cca 2 km s. od Velkého a M. Bezdězu.  

Ekotop:

Geologie: V podloží se nacházejí křídové pískovce středního turonu a na nich spočívá denudační zbytek slínovců až jílovitých vápenců svrchního turonu. Denudační zbytek slínovců obklopuje vrcholovou část, která je tvořena hauynitem nebo olivinickým nefelinitem.
Geomorfologie: Významný bod Bezdězské vrchoviny.
Reliéf: Při hlavním vrcholu vznikl na vulkanitu mrazový srub. Na svazích pískovcového podstavce jsou výrazné skalní stěny. Na sopečných horninách rostou bukové porosty, na pískovcích borovice.
Krajinná charakteristika: Rozsáhlý nesouměrný kupovitý suk tvaru plochého krátkého hřbetu s třemi vrcholovými hřbítky.  

Biota:

Vzácně zachovalá lokalita spodního stupně bučin charakteristická pro typ čedičových vulkanitů Ralsko-bezdězské tabule. Biota má stupňovitý charakter vegetace (bory, smíšený les, bučiny), který je typický pro dokeskou oblast. Vrcholová část je porostlá bukovým lesem, porosty dosahují značného stáří s flórou charakteristickou pro tento typ biotopu.  

Kvalita a význam:

Jedna z mála lokalit tesaříka alpského (Rosalia alpina) v ČR.  

Zranitelnost:

Absence přirozené obnovy porostů (vysoká koncentrace lovné zvěře).
Kácení starých bukových porostů.  

Management:

Pro přežití stávajících populací tesaříka alpského (Rosalia alpina) je nutno zachovat lesní porosty beze změny ve stávajícím složení, ponechat vývraty, resp. padlé kmeny na místě. V době výletu brouků (červenec až srpen) je též nežádoucí velkoplošně chemicky ošetřovat lesní porosty. V případě nutných těžeb v okolí (mimo jádrovou oblast) je třeba okamžitě odvážet pokácené kmeny a i skládky dřeva umístit mimo dosah dospělých brouků.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 138.4586
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.000.0079
Z toho neprioritních naturových biotopů: 13.1518.2155
Z toho ostatních přírodních biotopů: 32.8345.4639
Z toho X biotopů: 54.0074.7707
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.00790.00D/C/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.00790.00D/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.95330.68C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.95330.68C/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 8.94986.46B/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny8.94986.46B/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 8.31246.00B/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny8.31246.00B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L7.3 Subkontinentální borové doubravy45.454032.82B/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.00990.00C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami61.007644.06
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.10430.07
X11 Paseky s nitrofilní vegetací13.65889.86
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
tesařík alpskýP
Rosalia alpinaBAAA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Bezděz, Doksy u Máchova jezera  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.