Homepage

CZ0513254 - Luční potok

Rozloha: 1.1835 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°4'27'' v.d., 50°43'39'' s.š.
Nadmořská výška: 394 - 469 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Luční potok u Liberce, jz. od Vratislavic n. Nisou.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří především porfyrická středně zrnitá žula či granodiorit, překrytá většinou pleistocénními (čtvrtohorními) sedimenty.
Geomorfologie: Luční potok leží ve Veseckém údolí v Vratislavické kotlině.
Reliéf: Tektonická sníženina mezi Jizerskou hornatinou a Ještědským hřbetem. Okolní reliéf - erozně denudační pahorkatina.
Pedologie: V okolí potoka převažují modální (kyselé) a pseudoglejové kambizemě na silikátových horninách, v nivě potoka modální fluvizemě.
Krajinná charakteristika: Údolí potoka je součástí erozně denudační pahorkatiny a protéká převážně otevřenou krajinou s rozptýlenou zelení.  

Biota:

V potoce se střídají úseky písčitoštěrkového dna a úseky s jemnými naplaveninami nabízející mihulím vhodná místa ke tření i k vývoji jejich juvenilních stádií. V okolí se nacházejí louky a mokřady nivy.  

Kvalita a význam:

Luční potok od Liberce k rybníku u Horního Podlesí je významným biotopem mihule potoční (Lampetra planeri) v povodí Lužické Nisy.

Pozn:
V prostoru Veseckého údolí a jeho nejbližšího okolí bylo zaznamenáno celkem 441 druhů rostlin (z toho 6 ohrožených a 24 v tomto regionu vzácných), 255 druhů hmyzu (z toho 242 druhů brouků – to je více než dvojnásobné množství ve srovnání s obdobnými lokalitami v okolí), 96 druhů obratlovců (1 druh kruhoústých, 12 druhů ryb, 5 druhů obojživelníků, 60 druhů ptáků a 15 druhů savců). Z tohoto počtu vyjmenovaných obratlovců je 1 druh kriticky ohrožený (mihule potoční), 7 druhů silně ohrožených a 8 druhů ohrožených. Na loukách a mokřadech nivy roste řada vzácných a ohrožených druhů rostlin, především vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus) a mochna bahenní (Potentilla palustris).
Samotný Luční potok obývá charakteristická vodní fauna pstruhového pásma. Z vzácnějších obojživelníků se zde vyskytuje silně ohrožený skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan štíhlý (Rana dalmatina) a čolek horský (Triturus alpestris), ropucha obecná (Bufo bufo), z plazů užovka obojková (Natrix natrix). K nejvzácnějším zástupcům hmyzu v celoevropském měřítku ohrožené vážky – klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus) a páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltonii).  

Zranitelnost:

Znečištění vody. Regulace toků. Intenzivní chov ryb.  

Management:

Eliminovat dlouhodobá znečistění vody (např. výstavbou komunálních ČOV). Regulovat rybářské hospodaření - v případě potřeby omezovat vysazování dravců (pstruh obecný).
Vyloučit technické úpravy koryta ve smyslu zahlubování, zpevňování, narovnávání, těžby detritu apod., neprovádět zásahy do břehových porostů (kácení). V případě vysychání náplavů omezit významné odběry vody z toku. V případě nutnosti revitalizovat regulované úseky toku (rozvolnění narovnaných partií) pomocí ručních nástrojů a lehké techniky. Ponechávat kusy dřeva napadané do toku.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.1835
Z toho prioritních naturových biotopů: 39.190.4639
Z toho neprioritních naturových biotopů: 5.920.0701
Z toho ostatních přírodních biotopů: 50.100.593
Z toho X biotopů: 4.740.0561
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.00010.00B/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.00010.00B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.05354.52B/A/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.05354.52B/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.0161.35C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.01601.35C/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.00050.04B/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.00050.04B/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.463939.19A/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.463939.19A/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.03663.09C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.197016.64A/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.00470.39C/B
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců0.00290.24B/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.01891.59B/B
T1.3 Poháňkové pastviny0.00200.16C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.330927.95B/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.04183.53
X12 Nálety pionýrských dřevin0.01431.20
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mihule potočníC
Lampetra planeriCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Dlouhý Most, Vesec u Liberce  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.