Homepage

CZ0513249 - Prácheň - Zicht

Rozloha: 2.0807 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°29'39'' v.d., 50°46'17'' s.š.
Nadmořská výška: 566 - 578 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Mokřad na severním okraji obce Prácheň 1 km od Kamenického Šenova.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří nefelinický bazanit a pyroklastika.
Geomorfologie: Mělká deprese na jihozápadním úbočí vrchu Klučky.
Pedologie: Vyvinuly se zde modální pseudogleje a gleje, dále od mokřadu modální-eutrofní kambizemě.
Reliéf: Menší mokřad v terénní depresi.
Krajinná charakteristika: Mokřad je obklopen pastvinami a rozptýlenou zelení.  

Biota:

Menší mokřad v terénní depresi zarostlý sítinami a ostřicemi (porosty vysokých ostřic M1.7), dominuje ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria), z významných rostlinných druhů mochna bahenní (Potentilla palustris) a suchopýr širokolistý (Eriophorum latifolium). V mozaice porosty vrby popelavé (Salix cinerea) a vrby pětimužné (Salix pentandra) (K1). Vodní plocha přechází ve vlhké louky (mozaika T1.5 a T1.6). V širším okolí louky T1.1 s nižší reprezentativností (jedná se o louky a bývalá pole dnes nepravidelně sečené či pasené) a remízky a stromořadí tvořené jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) (X12).  

Kvalita a význam:

Sledován stabilní výskyt čolka velkého (Triturus cristatus) od roku 1985.  

Zranitelnost:

Zazemňování vodní plochy. Potenciální výsadba ryb. Potenciálně hrozí černé skládky.  

Management:

V případě zazemňování a zarůstání mokřadu provádět odstraňování náletů a litorálu, popř. i šetrné odstraňování sedimentů (zachování dostatečně hluboké volné vodní hladiny). Vyloučit aplikaci či deponii hnojiv na okolních zemědělsky využívaných pozemcích.
V případě vysychání mokřadu v suchých letech operativně zabezpečovat přísun vody do mokřadu – např. cisternou.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.0807
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 25.260.5257
Z toho ostatních přírodních biotopů: 40.790.8489
Z toho X biotopů: 33.930.706
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.212210.19C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.212210.19C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.313515.06D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.313515.06D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.212210.19B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.424520.40A/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.212210.19B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.01420.68
X12 Nálety pionýrských dřevin0.691833.24
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velký20-50
Triturus cristatusCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Prácheň  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.