Homepage

CZ0513244 - Manušické rybníky

Rozloha: 14.2564 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°30'39'' v.d., 50°42'44'' s.š.
Nadmořská výška: 258 - 270 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalitu tvoří soustava šesti menších rybníků situovaná jižně od obce Manušice (okres Česká Lípa) v nadmořské výšce 260–265 m.n.m (Napajedlo - 0,372 ha, Velký Široký rybník - 1,959 ha, Malý Široký rybník - 0,984 ha, Horní Manušický rybník - 0,972 ha, Prostřední Manušický rybník - 0,278 ha a Dolní Manušický rybník - 0,313 ha).  

Ekotop:

Geologie: Na podloží tvořeném svrchnoturonskými pískovci jsou čtvrtohorní organické a písčité sedimenty.
Geomorfologie: Území patří do Ralské pahorkatiny a Českolipské kotliny.
Reliéf: Soustava šesti rybníčků (Napajedlo, Velký Široký r., Malý Široký r., Horní, Prostřední a Dolní Manušický rybník).
Pedologie: Vyvinuly se tu histické gleje s modálními pseudogleji, v okolí navazují modální a arenické kambizemě.
Krajinná charakteristika: Rybníky jsou napájeny kanálem vycházejícím z toku Šporky, do kterého se pod soustavou vrací zpět. Soustava rybníků je zasazena do zemědělsky využívané krajinny, částečně obklopena lesem a podmáčenými loukami.  

Biota:

Významnou částí lokality je fragment rašeliniště (mechového slatiniště) při východním břehu Horního Manušického rybníka. Prostor mezi rybníky a okolí směrem na severovýchod je tvořeno remízky charakteru borových doubrav, na jihozápad a severovýchod od EVL se rozkládájí extenzivně využívané louky. Na rybnících se téměř nevyskytuje makrofytní submerzní vegetace, popř. pouze omezeně stolístek klasnatý (Myriophylum spicatum). Na lokalitě se vyskytují chráněné a vzácné druhy – prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus), stolístek přeslenitý (Myriophyllum verticillatum), bublinatka jižní (Utricularia australis).
Na lokalitě se vyskytuje relativně silná populace kuňky ohnivé (Bombina bombina), a to především na dvou největších rybnících soustavy – Velkém širokém a Malém širokém rybníce. Z obojživelníků se dále na lokalitě vyskytuje hojně rozšířený skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), skokan hnědý (Rana temporaria), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris), z plazů byli zaznamenáni užovka obojková (Natrix natrix) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Ze vzácnějších vodních a mokřadních ptáků zde hnízdí potápka malá (Tachybaptus ruficollis), kopřivka obecná (Anas strepera) a byl zde zaznamenán také ledňáček říční (Alcedo atthis), pro něhož je soustava Manušických rybníků potravním stanovištěm. V okolí rybníků hnízdí žluva hajní (Oriolus oriolus).  

Kvalita a význam:

Jedná se o jednu z mála lokalit kuňky ohnivé (Bombina bombina) v Libereckém kraji.  

Zranitelnost:

Vypouštění rybníků při úpravách (odstraňování bahna) nebo letnění.  

Management:

Na rybnících využívaných k chovu ryb (3 rybníky) udržovat šetrné rybí obsádky (stanovení úměrné a druhově vhodné rybí obsádky) a zachovat stávající litorální vegetaci. Na ostatních rybnících zachovat současný stav výšky vodní hladiny litorálu, u vypuštěného rybníka zajistit jeho částečné napuštění. Vyloučit aplikaci či deponii hnojiv na okolních zemědělsky využívaných pozemcích.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 14.2564
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 23.893.4064
Z toho ostatních přírodních biotopů: 69.309.8806
Z toho X biotopů: 20.922.9831
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.114121.8B/B/-Ne
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides)2.277415.97B/B/-
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.83675.86C/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.29232.05B/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.29232.05B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny2.115614.83C/B
L1 Mokřadní olšiny0.33192.32C/C
L7.1 Suché acidofilní doubravy1.780512.48C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod3.703325.97B/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.15001.05C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.53723.76B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu1.26218.85C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.01670.11
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.16431.15
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.13590.95
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.50543.54
X12 Nálety pionýrských dřevin0.48683.41
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.674011.74
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohnivá50-100
Bombina bombinaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Horní Libchava  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.