Homepage

CZ0513238 - Cihelenské rybníky

Rozloha: 8.3784 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°29'44'' v.d., 50°42'0'' s.š.
Nadmořská výška: 251 - 266 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází v nivě Stružnického potoka jižně od obce Horní Libchava v nadmořské výšce 260 m n.m., okr. Česká Lípa, faunistický kvadrát 5353.  

Ekotop:

Geologie: Čtvrtohorní organické a písčité sedimenty na podloží tvořeném svrchnoturonskými pískovci.
Geomorfologie: Území patří do Ralské pahorkatiny a Českolipské kotliny. Reliéf: Mělká strukturně denundační sníženina.
Pedologie: Okolo rybníků se vytvořily modální a histické gleje, místy i modální organozemě.
Krajinná charakteristika: Cihelenské rybníky tvoří soustava čtyř menších rybníků - první horní rybník Souška (využitelná vodní plocha 0,9 ha), druhý rybník Horní Cihelenský (0,8 ha), třetí rybník Prostřední Cihelenský (0,4 ha) a čtvrtý Dolní Cihelenský rybník (rybník zcela zazemněn).  

Biota:

Mělké rybníky v bažinaté, vrbami porostlé nivě. Na hrázích solitéry břízy, bezu černého a olše lepkavé. Rybníky obklopeny ze severní strany poli a ruderální vegetací. Přítomny jsou i rákosiny.
Litorální porosty jsou dobře vyvinuté u rybníku Souška, s dominantním rákosem (Phragmites australis), dále jsou zastoupeny orobinec širokolistý (Typha latifolia), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), ostřice štíhlá (Carex gracilis), třtina šedavá (Calamagrostis canescens), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), lok. žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), ostřice liščí (Carex vulpina) a další druhy. V přítokové zóně litorální porosty přecházejí do mokřadních luk. Horní Cihelenský rybník má litorální pásmo velmi úzké, je ale hojně zarostlý makrofytní vegetací rdest vzlývavý (Potamogeton natans), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans), vodní mor kanadský (Elodea canadensis), lakušníky (Batrachium sp.), stolístek klasnatý (Myriophylum spicatum). Dno Prostředního Cihelenského rybníku je bahnité a zarostlé orobincem širokolistým (Typha latifolia). Prostor mezi jednotlivými rybníky zarůstá pionýrskými dřevinami, náletové křoviny se rozrůstají také na jižních březích rybníků. Na jižním břehu Horního Cihelenského rybníka se nachází březovo-dubový remíz navazující na zarostlý prostor bývalého hliníku.
Z obojživelníků se zde vyskytují kuňka ohnivá (Bombina bombina), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), skokan hnědý (Rana temporaria), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo) a čolek obecný (Triturus vulgaris), z plazů byli zaznamenáni užovka obojková (Natrix natrix( a slepýš křehký (Anguis fragilis).
Na území EVL bylo orientačním průzkumem zjištěno 33 druhů ptáků, většinou běžných druhů. Ze vzácnějších mokřadních druhů na rybníku Souška hnízdí potápka malá (Tachybaptus ruficollis), moták pochop (Circus aeruginosus) a chřástal vodní (Rallus aquaticus). Území je potravním stanovištěm čápa černého (Ciconia nigra), v remízu na jižním břehu Horního Cihelenského rybníku hnízdí strakapoud prostřední (Dendrocopos medius).
Při inventarizačním průzkumu vážek v roce 2010 (Waldhauser 2010) bylo zjištěno 17 druhů, jedná se tedy o lokalitu druhově středně bohatou. Při pohledu na zjištěné počty jednotlivých druhů kvantitativně vynikají zejména šidélko rudoočko (Erythromma najas), šidélko větší (Ischnura elegans) a šidélko páskované (Coenagrion puella). Za velmi významný lze považovat zejména nález lesklice skvrnité (Somatochlora flavomaculata), tyrfofilního druhu uvedeného v červeném seznamu.  

Kvalita a význam:

Jedna z mála lokalit kuňky ohnivé (Bombina bombina) v Libereckém kraji.  

Zranitelnost:

Vypouštění rybníků při úpravách nebo letnění. Znečištění vody. Intenzivní chov ryb.  

Management:

Udržovat šetrné rybí obsádky (stanovení úměrné a druhově vhodné rybí obsádky). Zajistit dostatečnou plochu prosluněných mělčin a litorálu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 8.3784
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 53.684.4982
Z toho ostatních přírodních biotopů: 33.702.8238
Z toho X biotopů: 18.511.5516
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.439317.17B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.439317.17B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.44045.25B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.44045.25B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.07320.87D/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.07320.87D/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.038612.39D/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny1.038612.39D/B/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.506717.98D/B/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy1.506717.98D/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.35234.20A/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.00460.05B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.747220.85C/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.14561.73C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.26433.15B/A
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.30983.69B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.09931.18
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.14591.74
X12 Nálety pionýrských dřevin1.305415.58
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.00100.01
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohnivá50-100
Bombina bombinaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Horní Libchava  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.