Homepage

CZ0513237 - Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky

Rozloha: 20.0702 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°31'43'' v.d., 50°42'3'' s.š.
Nadmořská výška: 272 - 300 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Mokřad se nachází při severozápadním okraji České Lípy v prostoru mezi tokem Šporky a železniční tratí Česká Lípa – Nový Bor.  

Ekotop:

Geologie: Na podloží tvořeném svrchnoturonskými pískovci jsou čtvrtohorní organické a písčité sedimenty.
Geomorfologie: Území patří do Ralské pahorkatiny a Českolipské kotliny.
Reliéf: Mělká strukturně denundační sníženina.
Pedologie: Půdy zastupují modální pseudogleje a gleje, lokálně až organozemě.
Krajinná charakteristika: Mokřad s tůněmi, prameniště a navazující litorální vegetace v nadmořské výšce 268-273 m n. m.  

Biota:

Mokřad je v centrální části tvořen převážně monokulturní rákosinou (Phragmition communis), která provází drobné vodní toky a podmáčené terénní sníženiny s ostrůvky a pásy vrb. Dále se zde nalézají fragmenty společenstev podmáčených luk Calthion palustris a Magnocaricion elatae. Samotný mokřad obklopují vlhkostí středně bohatá luční společenstva svazů Arrhenaterion elatioris, Alopecurion pratensis a podsv. Calthenion palustris. V severní části se nachází vlhká louka s výskytem tužebníku, do které intenzivně proniká terestrický rákos. Při okrajích přechází louka do sušších ovsíkových luk s výskytem krvavce totenu (Sanguisorba officinalis L.). V těchto částech se vyskytuje menší populace modráska bahenního (Maculinea nausithous) a modráska očkovaného (Maculinea teleius), obě pravděpodobně v početnosti řádu desítek jedinců. V západní části se nachází jakési centrum lokality s otevřenými vodními plochami o rozloze řádově stovek metrů čtverečních a segmenty Juncetum effusii (porost sítiny rozkladité Juncus effusus a ostřic Carex disticha, C. rostrata a C. gracilis) a fragmenty lužní lesů s vrbinami a olší.
Z obojživelníků zde byl zjištěn výskyt kuňky ohnivé (Bombina bombina), rosničky zelené (Hyla arborea), skokana štíhlého (Rana dalmatina), skokana skřehotavého (Rana ridibunda) a čolek obecný (Triturus vulgaris), z plazů byli zaznamenáni slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka obojková (Natrix natrix). Při inventarizačním průzkumu vážek bylo zjištěno 15 druhů, spolu s nálezy v bezprostředním okolí celkem 18 druhů. Za významné lze považovat nálezy druhů červeného seznamu a dalších vzácnějších druhů: šídlo rákosní (Aeshna affinis), šídlatka tmavá (Lestes dryas), šídlatka brvnatá (Lestes barbarus) a zejména lesklice skvrnitá (Somatochlora flavomaculata).
 

Kvalita a význam:

Území je významnou lokalitou mokřadních organismů. Jedná se o jednu z mála lokalit kuňky ohnivé (Bombina bombina) v Libereckém kraji.  

Zranitelnost:

Antropogenní vlivy - znečišťování vody.  

Management:

V případě zazemňování a zarůstání mokřadu provádět odstraňování náletů, částečně i litorálu (zachování volné vodní hladiny).
Vyloučit aplikaci či deponii hnojiv na okolních loukách.
Poznámka: Péčí MěÚ v České Lípě se provádí každoročně sekání luk obklopující mokřad. Sekání se provádí z hlediska zajištění existence některých chráněných druhů rostlin: prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kruštík bahenní (Epipactis palustris), tolije bahenní (Parnassia palustris). Sekání zajišťuje ZO ČSOP Aron v České Lípě.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 20.0702
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 16.253.2631
Z toho ostatních přírodních biotopů: 54.7010.9785
Z toho X biotopů: 30.006.0213
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.32176.58B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.32176.58B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.01815.07B/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.01815.07B/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.040.19B/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.04000.19B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.88334.40D/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.88334.40D/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů2.462412.26C/B
L1 Mokřadní olšiny0.11450.57C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.25091.25D/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod3.123515.56C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic3.877619.32A/B
T1.4 Aluviální psárkové louky1.14965.72B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky6.005429.92
X12 Nálety pionýrských dřevin0.01590.07
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohnivá30-50
Bombina bombinaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Česká Lípa  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.