Homepage

CZ0510403 - Quarré

Rozloha: 5.0722 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°16'58'' v.d., 50°51'31'' s.š.
Nadmořská výška: 900 - 903 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Quarré se nachází na temeni Plochého vrchu (939 m n. m.), tzn. cca 350 m jižně od rozcestí Předěl a 1,8 km severně od Smědavy. Celá lokalita leží v CHKO Jizerské hory (katastrální území Bílý Potok pod Smrkem), hranice EVL se shoduje s vymezením PP Quarré včetně jejího ochranného pásma.  

Ekotop:

Základní charakteristika: Lokalita Quarré zahrnuje rašelinnou louku s rašelinnou smrčinou ležící na rozvodí mezi Baltským a Severním mořem.
Geologie: Horninové podloží tvoří výrazně porfyrická, středně zrnitá žula až granodiorit. V nadloží je vyvinuta mocná vrstva rašeliny.
Geomorfologie: Lokalita je součástí Jizerské hornatiny.
Reliéf: Jedná se o vrcholovou partii Plochého vrchu, který se nachází na severozápadním konci Středního jizerského hřebene. Severozápadní svahy prudce spadají do Šindelového dolu, zatímco ostatní svahy jsou relativně pozvolné, což je charakteristické pro náhorní plošinu Jizerský hor.
Pedologie: Půdní horizont tvoří převážně rašeliny.
Lesnická typologie: Zastoupeny jsou lesní typy 7. a 8. LVS, konkrétně jsou to: 7R2 (kyselá rašelinná smrčina borůvková), 8R1(vrchovištní smrčina suchopýrová) a 8G3 (podmáčená smrčina třtinová).
Krajinná charakteristika: Rašelinná louka a okolní rašelinná smrčina se rozkládají na temeni Plochého vrchu, který porůstají mladé kultury smrku ztepilého příp. i náhradních dřevin (smrk pichlavý).  

Biota:

Náhorní vrchoviště obklopuje velmi mladá a zakrslá rašelinná smrčina (L9.2A), porost jen do 2 m výšky, s omezeným ekologickým účinkem. Vlastní náhorní vrchoviště tvoří mozaika následujících biotopů: otevřeného vrchoviště (R3.1) v jádrové části louky - as. Sphagno-Caricetum pauciflorae s hojným vřesem obecným (Calluna vulgaris), dále ostřicí chudokvětou (Carex pauciflora), kyhankou sivolistou (Andromeda polifolia), šichou černou (Empetrum nigrum), vlochyní bahenní (Vaccinium uliginosum), rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia) aj., maloplošně i Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi; a vrchovištních šlenků (R3.3) s různými společenstvy z okruhu sv. Leuko-Scheuchzerion; na několika místech ostřice bažinná (Carex limosa) i blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris), dále suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), srpnatka splývavá (Drepanocladus fluitans).
Quarré je také tokaništěm tetřívka obecného (Tetrao tetrix), který je předmětem ochrany ptačí oblasti Jizerské hory.  

Kvalita a význam:

Vyhraněné ombrogenní vrchoviště situované na vrcholové plošině izolovaného kopce, svého druhu ojedinělá lokalita v Jizerských horách. Relativně velké přirozené bezlesí s mozaikou zachovalých vrchovištních společenstev, včetně vegetace šlenků svazu Leuko-Scheuchzerion, mj. se stabilní populací blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris).  

Zranitelnost:

Lokalita se nachází v oblasti silně zasažené imisemi a hmyzími kalamitami na přelomu 70. a 80. let minulého století. Lesní porosty ve svazích Plochého vrchu byly z důvodu silného poškození takřka beze zbytku vytěženy a nahrazeny smíšenými kulturami smrku ztepilého a smrku pichlavého. Vytěžena byla i rašelinná smrčina tvořící úzký lem náhorního vrchoviště – v současnosti zde probíhá poměrně bohatá přirozená obnova porostu z původního genofondu smrku. Samotné vrchoviště bylo porostlé četnými zakrslými smrky, které povětšinou uhynuly a jen pozvolna regenerují. Acidifikace a eutrofizace zřejmě narušila i strukturu vrchovištních společenstev, zejména pokud jde o zastoupení mechorostů a řas v rašelinných jezírkách. Odlesnění přilehlých svahů a změněná srážková bilance posledních let přinášejí riziko vysychání vrchoviště a šíření bezkolence modrého (Molinia caerulea) na úkor typických společenstev svazu Sphagnion medii s ostřicí chudokvětou (Carex pauciflora), suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum) aj. Lokalita byla poškozována jelení zvěří, která zde měla přirozené shromaždiště. Po jejím oplocení (nedávno opraveném) tento negativní vliv ustal.  

Management:

Management uveden ve výčtu zastoupených biotopů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 5.0722
Z toho prioritních naturových biotopů: 35.271.789
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0.000.0005
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
7110Aktivní vrchoviště 0.32466.39A/A/CAno
R3.1 Otevřená vrchoviště
Management: Bezzásahový režim.
0.27825.48A/A/C
R3.3 Vrchovištní šlenky
Management: Bezzásahový režim.
0.04640.91B/B/C
91D0Rašelinný les 1.464428.87B/B/CAno
L9.2A Rašelinné smrčiny
Management: Bezzásahový režim, příp. podsadby stanovištně původních dřevin (smrk ztepilý, bříza karpatská?) sadebním materiálem z místních zdrojů. Obnova oplocení.
1.464428.87B/B/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.00010.00
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.00040.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Bílý Potok pod Smrkem  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.