Homepage

CZ0510164 - Kozlov - Tábor

Rozloha: 304.2446 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°21'1'' v.d., 50°30'20'' s.š.
Nadmořská výška: 366 - 650 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Les mezi obcemi Pekloves a Košov.  

Ekotop:

Základní charakteristika: Lesní komplex.
Geologie: Součást Táborského a Kozákovského hřbetu tvořeného převážně melafyry. V údolí Cidliny jsou odkryty permské sedimenty, na svazích leží kvartérní deluviální kamenitohlinité a kamenitopísčité sedimenty.
Geomorfologie: Terén je výrazně kopcovitý. Lokalita je rozdělena na dvě části průlomovým údolím Cidliny v severojižním směru.
Reliéf: Na východ i západ se zvedají příkré svahy s převýšením až 200 m. Západní část pokrývá celý kužel vrchu Kozlov (605 m n. m.), východní pak leží na západních svazích vrchu Tábor (705 m n. m.) a na hřbetě s vrcholem Hůra.
Pedologie: Hlavním půdním typem v oblasti jsou kambizemě modální.
Krajinná charakteristika: Lokalita Kozlov - Tábor je součástí masivního Kozákovského hřbetu.  

Biota:

Území Kozákov - Tábor je lesní lokalita. Převažují zde květnaté bučiny, které na extrémních svazích přecházejí v suťové lesy. V zářezech se pak objevují údolní jasanovo – olšové luhy, maloplošně na svazích i prameniště. Poměrně monotónní ráz lokality zpestřuje jezírko (PP Jezírko pod Táborem) s bohatým zastoupením vodních a mokřadních biotopů (porosty s bublinatkou jižní, přechodová rašeliniště aj.). Na lesních okrajích se pořídku nacházejí malé loučky - mezofilní ovsíkové louky, širokolisté suché trávníky.  

Kvalita a význam:

Jedna z posledních lokalit souvislejšího výskytu bučin v Podkrkonoší. Unikátnost podtrhuje i atraktivní reliéf průlomu Cidliny Kozákovským hřbetem. I přes nesporné kvality daného území je nutné zmínit poměrně vysoké procento kultur jehličnanů v daném území.  

Zranitelnost:

Lokalita Kozákov - Tábor je jako téměř čistě lesní lokalita nejvíce ohrožena nešetrným lesnickým hospodařením.  

Management:

V lesních partiích dbát v rámci péče těchto obecných zásad:
• nešířit geograficky nepůvodní dřeviny
• při výchově a obnově přednostně odstraňovat invazní geograficky nepůvodní dřeviny
• do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby
• klást důraz na přirozenou obnovu porostů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři (např. snižování stavu vysoké zvěře)
• preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, tu lze docílit pestřejší druhovou skladbou, delší obnovní dobou a vhodnými výchovnými zásahy
• při obnovách porostů s vyšším než minimálním zastoupením (podle vyhlášky č.83/1996 Sb.) původních MZD v žádném případě tento podíl nesnižovat. Naopak se doporučuje, aby byl postupně zvyšován až na úroveň přirozeného zastoupení těchto dřevin. Reálné se zdá být cca 50 % navýšení v jednom obnovním cyklu (např. ze současného 20 % zastoupení zvýšit na 30 %). Viz § 31 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
• neopomíjet úpravu druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání (např. čisté jaseniny, čisté habřiny)
• při hospodaření v lesích neopomíjet význam mrtvého dřeva v lesním ekosystému. Jeho účast v porostech lze zajistit mimo jiné ponecháním jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby (zejména doupných) na dožití a posléze do úplného rozpadu dřevní hmoty na místě.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 304.2446
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.1915.8176
Z toho neprioritních naturových biotopů: 49.81151.5609
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.805.5057
Z toho X biotopů: 42.38128.9659
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.28520.09C/B/-Ne
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.28520.09C/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.46860.15C/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.46860.15C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.88221.27B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky3.88221.27B/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.13850.04C/B/-Ne
R2.3 Přechodová rašeliniště0.13850.04C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.52630.17B/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.52630.17B/A/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 143.080647.02C/B/BAno
L5.1 Květnaté bučiny143.080647.02C/B/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.17951.04B/A/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny3.17951.04B/A/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 7.62652.50B/B/CAno
L4 Suťové lesy7.62652.50B/B/C
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.19112.69C/B/CAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty8.19112.69C/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.16300.05B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy4.59891.51B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.02440.00B/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.08150.02C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.12220.04B/A
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.20100.06B/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.31470.10B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy2.13200.70
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami114.256137.55
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami4.23031.39
X11 Paseky s nitrofilní vegetací8.13982.67
X12 Nálety pionýrských dřevin0.20770.06
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Chlum pod Táborem, Košov

Kraj Královéhradecký kraj:

Cidlina, Kněžnice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.