Homepage

CZ0424039 - Oblík - Srdov - Brník

Rozloha: 335.1659 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°48'57'' v.d., 50°24'55'' s.š.
Nadmořská výška: 280 - 509 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Skupina 3 vrchů 6 km severně od Loun.  

Ekotop:

Geologie: Oblík, Srdov, Brník patří k třetihorním vulkanitům, které při svém výstupu využily jeden ze zlomů oháreckého riftu. Oblík je tvořen nefelinitickým bazanitem, Srdov s Brníkem olivinickým nefelinitem.
Geomorfologie: Oblík - nejvyšší vrch Chožovského středohoří (509 m n. m.), Srdov - výrazný suk tvaru krátkého úzkého hřbetu směru SV-JZ (482 m n. m.) a Brník - výrazný kuželovitý suk (471 m n. m.) jsou seřazeny ve ZJZ - VSV směru.
Reliéf: Výrazná skupina vrchů vystupující ze zarovnaného povrchu na křídových horninách.
Pedologie: V půdním profilu převládají kambizemě eutrofní.
Krajinná charakteristika: Mezinárodně významná lokalita s cennými xerotermními a subxerotermními společenstvy rostlin a živočichů na výhřevném geologickém podkladu.  

Biota:

Ve vegetačním krytu Oblíku převládají širokolisté a úzkolisté suché trávníky, nad jižním a západním úpatí vlastního kopce se vyskytují suťové lesy, na jižním svahu se místy vyskytují bazifilní vegetace efemér a sukulentů s převahou netřesku výběžkatého, severní svah Oblíku pokrývají středoevropské bazifilní teplomilné doubravy. Místy se zde vyskytují suché bylinné lemy. Ve vegetačním krytu vrcholu Srdova převládají úzkolisté suché trávníky, místy se vyskytují bazifilní vegetace efemér a sukulentů, skalní vegetace s kostřavou sivou a pohyblivé sutě karbonátových hornin. Východní, jižní a západní svahy a úpatí Srdova a Brníku pokrývají širokolisté suché trávníky s expandujícím porostem nízkých xerofilních křovin a vysokých mezofilních a xerofilních křovin. Severní svahy Srdova pokrývají vysoké mezofilní a xerofilní křoviny. Vegetační kryt vrcholu Brníku je tvořen úzkolistými suchými trávníky, místy se vyskytují bazifilní vegetace efemér a sukulentů a skalní vegetace s kostřavou sivou. Pohyblivé sutě karbonátových hornin se na Brníku vyskytují na jižním a severním svahu. Ve vegetaci severozápadních, severních, východní a jihovýchodních svahů převládají hercynské dubohabřiny, které směrem k jihozápadnímu a východnímu úpatí střídají nízké xerofilní křoviny a vysoké mezofilní a xerofilní křoviny. Na úpatích a nábězích všech tří vrchů se vyskytují širokolisté suché trávníky nebo mezofilní ovsíkové louky s porosty křovin a místy se zbytky starých ovocných sadů.  

Kvalita a význam:

Suché trávníky a pohyblivé sutě jsou druhově velmi bohaté a hostí velké množství vzácných a chráněných druhů rostlin, mj. koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) (jedna z mála početnějších populací v ČR), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), Carlina acaulis subsp. caulescens (pupava bezlodyžná prodloužená) (jedna z mála lokalit v ČR), ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum) (druh vzácný v rámci ČR), tařice skalní (Aurinia saxatilis) (druh vzácný v rámci ČR), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), hlaváček jarní (Adonanthe vernalis), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) aj. Z význačných a zvláště chráněných bezobratlých se na lokalitě vyskytují lišaj pryšcový (Celerio euphorbiae), snovačka kaštanová (Eucharia casta), roháč obecný (Lucanus cervus), Maloe spp., otakárek fenyklový (Papilio machaon), z obratlovců, mj. ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca), slepýš křehký (Anguis fragilis), dudek chocholatý (Upupa epops) aj.
Oblík je jedna z mála severočeských lokalit kavylu olysalého (Stipa zalesskii), čítající cca 200-300 jedinců ("trsů"). Jedná se o poměrně stabilní populaci. Několik druhů kavylů rostoucích v nejbližším okolí velmi znesnadňuje identifikaci druhu. Nejasná je populační čistota některých jedinců, vzhledem k nejasnostem stability druhu a relativně těžší identifikovatelnosti druhu. Jedna ze sedmi lokalit sarančete Stenobothrus eurasius v ČR (v Českém středohoří); významná lokalita termofilního hmyzu (přástevník kostivalový) vázaného na lesostepní společenstva.
Srdov - Brník : Jedna z mála severočeských lokalit druhu Stipa zalesskii (v sousedství je populace druhu na vrchu Oblík), čítající cca 240 jedinců ("trsů"). Jedná se o poměrně stabilní populaci ve dvou mikrolokalitách. Velmi nesnadná identifikace druhu zejména v důsledku přítomnosti více druhů kavylů na lokalitě. Jedná se o perspektivní populaci druhu.
Srdov - jedna ze sedmi lokalit Stenobothrus eurasius v ČR (v Českém středohoří), významná lokalita termofilního hmyzu (přástevník kostivalový) vázaného na lesostepní společenstva.
Brník - jedna ze sedmi lokalit Stenobothrus eurasius v ČR (v Českém středohoří), významná lokalita termofilního hmyzu (přástevník kostivalový) vázaného na lesostepní společenstva.  

Zranitelnost:

V minulých letech bylo na lokalitě upuštěno od pastvy hospodářských zvířat, následkem tohoto do travních porostů expandovaly křoviny a vysokostébelnaté trávy. Náhradním opatřením je v současné době kosení a likvidace náletu. Na Oblíku byla pastva ovcí obnovena v roce 1998. Populace se zde jeví jako stabilní, nejasný je vliv útlumu pastvy počátkem 90. let 20. století. Postupný návrat pastvy kombinovaných stád ovce a kozy na plochy od roku 1998. Ohrožení populaci druhu Stipa zaleskii při extenzivním managementu typu pastvy nehrozí. Naopak, pastva prospívá sešlapem a rychlejším rozkladem stařiny, umožňující plnou fotosyntézu nových listů a zvyšující pravděpodobnost kvetení.
Na Srdově a Brníku se populace jeví jako stabilní, nejasný je vliv útlumu pastvy počátkem 90. let 20. století na další osud populace. Postupný návrat pastvy kombinovaných stád ovce a kozy na plochu od roku 2003. Ohrožení populaci druhu Stipa zalesskii při extenzivním managementu typu pastvy nehrozí. Naopak, pastva prospívá sešlapem a rychlejším rozkladem stařiny a redukcí pomalu se šířícího akátu na stepní porosty.
Pokud jde o živočišná společenstva na Oblíku, Srdově a Brníku je hrozbou: upuštění od pastvy - umělé zalesňování - zarůstání dřevinami.  

Management:

Letní kolonie netopýra brvitého (Myotis bechsteinii). Oblík, Srdov, Brník:
L4, L6.4
Nešířit geograficky nepůvodní druhy, odstraňovat nepůvodní invazní druhy, do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby, klást důraz na přirozenou obnovu lesů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři, preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, upravovat druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání, ponechání jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby na dožití, do úplného rozpadu dřevní hmoty.
S2A - bez zásahů.
T1.1 Sečení se sušením píce a odvozem sena (sečení s odklizením zelené píce).
T3.1 Mechanické odstraňování náletu a nepůvodních druhů rostlin v kombinaci s bodovým chemickým.
T3.3D Pastva jednorázová (pastva rotační) zanedbané plochy: odstraňování náletu mechanicky (chemicky), vypalování.
T3.4D Sečení se sušením píce a odvozem sena, pastva jednorázová (mechanické odstraňování náletu).
T6.2A Odstraňování náletu mechanicky (chemicky).
T6.2B Odstraňování náletu mechanicky (chemicky).
Na Oblíku je zaveden management přepásání kombinovaným stádem ovcí a koz. Management pomáhá při rozšiřování populací vzácných druhů rostlin: hlaváček jarní
(Adonis vernalis), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec dánský (A. danicus), kozinec bezlodyžný (A. exscapus), Stipa sp. div. a mnoha dalších. Na základě hodnocení účinnosti managementových opatření (tříleté sledování) je tento management nejlepší formou udržení a podpory populací ohrožených druhů, zahrnující i kavyl olysalý (Stipa zalesskii).
Na Srdově a Brníku je zaveden management přepásání kombinovaným stádem ovcí a koz od roku 2003, bohužel prozatím zcela závislý na financích Správy CHKO České středohoří. Management pomáhá při rozšiřování populací vzácných druhů rostlin: hlaváček jarní (Adonis vernalis), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec dánský (A. danicus), kozinec bezlodyžný (A. exscapus), Stipa sp. div. a mnoha dalších (obdobná situace je na lokalitě druhu v prostoru Oblík). Na základě hodnocení účinnosti managementových opatření (tříleté sledování) je tento management nejlepší formou udržení a podpory populací ohrožených druhů, zahrnující i kavyl bezlodyžný (Stipa zalesskii).

Management přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria):
Management stanovišť tohoto druhu spočívá v zachování jejich lesostepního charakteru, tj. zajištění odstraňování náletových dřevin, regulace porostu sečením, popř. řízenou pastvou, v souladu s metodikou péče o travinná společenstva. Vhodné je sečení v co nejpozdějším (podzimním) termínu.
V pásmech listnatých lesů je nutno podpořit na vybraných lokalitách návrat k cyklickému pařezinovému způsobu obhospodařování s ponecháváním výstavků, nebo jeho simulaci. Ve vymezených územích je nutno zachovat lesní lemy a mozaiku světlin a pasek.

Přehled:
Bezlesí:
- odstraňování náletu
- sečení (mozaikové, jarní či podzimní termín) x extenzivní pastva.
Les:
- výmladkové hospodaření (pařezina, sdružený les x pasečný způsob s maloplošnými pasekami)
- ponechávání lesních lemů, obnova lesních luk.

Management sarančete (Stenobothrus eurasius):
Části lokalit, které si doposud zachovávají charakter spoře porostlých skalních stepí či xerotermních trávníků, je nutno v tomto stavu udržovat pomocí pastvy. Vzhledem ke snížené přístupnosti a členitosti lokalit se jako nejvhodnější metoda zachování současného stavu jeví pastva malého smíšeného stáda ovcí a koz (1ks/ha v průběhu celého roku). Velice důležitá je přítomnost alespoň menšího podílu koz, které jsou schopny okousávat dřeviny, eliminovat nálet nebo rozrušit již neprostupné houštiny keřů. Z praktického hlediska (majetkoprávní vztahy, nutnost trvalé péče, financování) je však mnohem přijatelnější pastva většího stáda v určitém období roku.
Na místech, která již podlehla sukcesi je nutné odstranit nálet dřevin, a to mechanicky nebo případně i propanbutanovým hořákem za holomrazu. Nálet se musí i nadále odstraňovat až do vymizení, někdy však i po několik let za sebou. V případě využití pastvy jen ovcemi se nálet musí odstranit vždy znovu po několika letech (3-4 roky). Na těchto a podobných lokalitách se dále musí zabránit hromadění stařiny a vzniku drnů, které okamžitě zapříčiňují větší vlhkost biotopu. Nahromaděnou biomasu trav a bylin je případně možné před započetím pastvy spálit v zimním období na zmrzlé půdě od prosince do února. Dále je vegetaci nutno vypást až do rozrušení drnů trav.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 335.1659
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.377.949
Z toho neprioritních naturových biotopů: 49.69166.5678
Z toho ostatních přírodních biotopů: 31.72106.3276
Z toho X biotopů: 16.0653.8473
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.24870.07B/B/AAno
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého
Management: Odstraňování náletu mechanicky (chemicky).
0.24870.07B/B/A
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.1610.04B/B/ANe
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)
Management: Mechanické odstraňování náletu a nepůvodních druhů rostlin v kombinaci s bodovým chemickým.
0.16100.04B/B/A
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 93.89928.01A/B/AAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých
Management: Pastva jednorázová (pastva rotační) zanedbané plochy: odstraňování náletu mechanicky (chemicky), vypalování.
12.00773.58A/A/A
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Management: Sečení se sušením píce a odvozem sena, pastva jednorázová (mechanické odstraňování náletu).
81.891324.43A/B/A
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 63.657718.99B/B/AAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Management: Sečení se sušením píce a odvozem sena (sečení s odklizením zelené píce).
63.657718.99B/B/A
8160Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 0.6760.20A/A/AAno
S2A Pohyblivé sutě karbonátových hornin
Management: Bez zásahů.
0.67600.20A/A/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 8.85012.64B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny8.85012.64B/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.70940.80C/B/BNe
L4 Suťové lesy
Management: Nešířit geograficky nepůvodní druhy, odstraňovat nepůvodní invazní druhy, do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby, klást důraz na přirozenou obnovu lesů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři, preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, úpravovat druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání, ponechání jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby na dožití, do úplného rozpadu dřevní hmoty
2.70940.80C/B/B
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 4.31491.28B/B/ANe
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy
Management: Nešířit geograficky nepůvodní druhy, odstraňovat nepůvodní invazní druhy, do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby, klást důraz na přirozenou obnovu lesů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři, preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, úpravovat druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání, ponechání jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby na dožití, do úplného rozpadu dřevní hmoty
4.31491.28B/B/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny92.570427.61A/A
K4C Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a bez s mandloně nízké13.50854.03A/A
T4.1 Suché bylinné lemy0.24870.07B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.58190.17
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole1.94050.57
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole11.53353.44
X5 Intenzivně obhospodařované louky4.93461.47
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.26510.07
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.81000.24
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami6.29201.87
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami13.63544.06
X12 Nálety pionýrských dřevin0.17390.05
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla13.68044.08
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kavyl olysalý400
Stipa zalesskiiABAA
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýP
Callimorpha quadripunctariaCBCB
saranče skalníC
Stenobothrus eurasiusBAAA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Charvatce u Loun, Chraberce, Mnichov u Loun, Mnichovský Týnec, Raná u Loun  

Prameny:

Bělín V.Noční motýli České a Slovenské republiky. Zlín: Kabourek, 260 pp.2003
Holuša J., Holuša O.Occurrence of the grasshopper Stenobothrus eurasius bohemicus (Caelifera: Acrididae) in the Czech Republic. Articulata 17: 89-93.2002
Slavíková Jarmila a kol.Ecological and Vegetational differentiation of a solitary conic hill (Oblík in České středohoří Mts.). Vegetace ČSSR A 13, Academia Praha.1983
Demek J. a kolektivZeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny, Praha, Akademia, 584 str.1987
Hamerský R.Výskyt chráněných rostlin - Oblík, Srdov, Brník, ústní sdělení.
Moravec P.Fauna - Oblík, Srdov, Brník, ústní sdělení, fauna bezobratlých a obratlovců na Oblíku, Srdově a Brníku
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.