Homepage

CZ0424038 - Holý vrch u Hlinné

Rozloha: 102.9062 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°6'44'' v.d., 50°34'36'' s.š.
Nadmořská výška: 450 - 587 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita Holý vrch u Hlinné se nachází v k.ú. Hlinná, ve vzdálenosti cca 5 km SSZ od Litoměřic, vrch Hradiště leží 3 km SSZ od Litoměřic.  

Ekotop:

Geologie: Holý vrch a Hradiště tvoří jedno těleso, jež je částí erodovaného zbytku příkrovu čedičové horniny (olivinického nefelinitu), s výraznými rozptýlenými čedičovými skalkami a volnými balvanitými sutěmi.
Geomorfologie: Lokalita je součástí Litoměřického středohoří.
Reliéf: Severojižně orientované obloukovité těleso, na severní straně leží Holý vrch (574 m n. m.) a na jihu Hradiště (545 m n. m.).
Pedologie: Hlavními půdními typy v oblasti jsou kambizemě eutrofní a kambizemě modální.
Krajinná charakteristika: Soubor skalních, lesostepních a stepních ekosystémů s významnou teplomilnou květenou.  

Biota:

Většinou již zazemněné sutě na svazích Holého vrchu i Hradiště, vzniklé intenzivním zvětráváním a odnosem v periglaciálním období, pokrývají travnaté a křovinaté porosty skalnatých stepí, širokolisté a úzkolisté suché trávníky na vrcholu i svazích střídají na úpatích a na loukách a pastvinách mezi oběma vrchy mezofilní ovsíkové trávníky. Vrchol Hradiště na severozápadě obklopují nízké xerofilní křoviny. Severní svah Holého vrchu pokrývají vysoké mezofilní a xerofilní křoviny. Na Z svahu Holého vrchu a J svahu Hradiště se na skalních výchozech vyskytují štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin. Západní část Holého vrchu pokrývají středoevropské bazifilní teplomilné doubravy, které pokrývají i střední část tohoto obloukovitého tělesa.
Jsou zde nízkostébelné trávníky s porosty kostřavy walliské (Festuca valesiaca), k. žlábkaté (F. rupicola) a vysokostébelné trávníků sv. Arrhenatherion. Travnaté porosty hostí množství ohrožených druhů rostlin, např. koniklec otevřený (Pulsatilla patens), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia). Udávaný výskyt křížence obou konikleců koniklec Hackelův (Pulsatilla x hackelii). Lokalita s dříve udávanou nejvyšší koncentrací počtu koniklece otevřeného (Pulsatilla patens) v ČR. V 70. letech 20. století pokrývaly kvetoucí exempláře souvislé plochy desítek metrů čtverečných a napočítáno bylo několik stovek jedinců.  

Kvalita a význam:

Travnaté porosty na skalnatých sutích jsou druhově velmi bohaté, hostí velké množství ohrožených druhů rostlin, především Pulsatilla patens na Holém vrchu a loukách a pastvinách jižně od Holého vrchu (jedna z nejpočetnějších lokalit v ČR). Počet individuí v roce 2000 činil cca 200 kusů (kvetoucích i nekvetoucích). Rostliny rostou v blízkosti skalek nebo na místech se slabou vrstvou půdy, kde je zastínění porosty vysokostébelných trávníků nebo šířícími se křovinami relativně malé. Dále mj. koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. Bohemica) (druh vzácný v rámci ČR), koniklec Hackelův (Pulsatilla x hackelii) (poprvé popsán z Hradiště), tařice skalní (Aurinia saxatilis) (druh vzácný v rámci ČR), sasanka lesní (Anemone sylvestris) (druh vzácný v rámci ČR). Celostátní význam lokality je dán mj. výskytem velkého počtu vzácných a chráněných druhů rostlin, z nichž některé zde mají jednu z mála početnějších lokalit, popř. jsou vzácné v rámci České republiky.  

Zranitelnost:

Lokalita je ovlivňována zemědělstvím - negativně jeho absencí a pozitivně obnovením pastvy koz a ovcí, kosením většiny travních porostů lokality. V minulosti díky přerušení pastvy i kosení došlo k expanzi křovin do travních porostů, v současné době se porost křovin redukuje. Travní porosty mezi Holým vrchem a Hradištěm jsou nedostatečně udržovány pouze kosením. Na Holém vrchu druh Pulsatilla patens od konce 70. let 20. století silně ustoupil a vyskytuje se ve skupinkách mimo dosah vysoké vrstvy stařiny, hustších porostů vysokostébelných trávníků s ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius). Druh relativně prosperuje především v okolí skalek, na prostorách s velmi slabou vrstvou půdy a na prostorách s výskytem druhů Festuca sp. Koncem 80. let 20. století prakticky skončilo pravidelné přirozené zemědělské obhospodařování luk a pastvin Holého vrchu (málo dostupných lokalit), pastva ovcí a koz zmizela úplně. Náhradní kontrolované vypalování stařiny, zraňování půdy a vyřezávaní křovin prováděné občasně bylo relativně málo úspěšné.  

Management:

Management koniklece otevřeného:
Od roku 2000 probíhá postupně intenzivní management lokality založený na odstraňování křovin v místech výskytu jednotlivých jedinců druhu, proběhlo oplocení celého prostoru plochy PR Holý vrch u Hlinné a od jara 2003 je stabilně na území umístěné kombinované stádo ovcí a koz. Přepásání způsobuje urychlenější rozklad stařiny, limitaci a postupný útlum růstu i ústup rozšířených vysokostébelných trávníků s ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius). Podpora pastvy ovcí a koz jako základního managementového opatření v této lokalitě a je nezbytností pro přežití druhu v této lokalitě. Uvažované jsou i další metody záchranných opatření (zraňování drnů, vysévání semen apod.).
Management ostatních nelesních stanovišť podle zásad péče o nelesní biotopy (Háková, Klaudisová, Sádlo, 2004).

V lesních partiích dbát v rámci péče těchto obecných zásad:
- nešířit geograficky nepůvodní dřeviny
- při výchově a obnově přednostně odstraňovat invazní geograficky nepůvodní dřeviny
- do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby
- klást důraz na přirozenou obnovu porostů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři (např. snižování stavu vysoké zvěře)
- preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, tu lze docílit pestřejší druhovou skladbou, delší obnovní dobou a vhodnými výchovnými zásahy
- při obnovách porostů s vyšším než minimálním zastoupením (podle vyhlášky č.83/1996 Sb.) původních MZD v žádném případě tento podíl nesnižovat. Naopak se doporučuje, aby byl postupně zvyšován až na úroveň přirozeného zastoupení těchto dřevin. Reálné se zdá být cca 50 % navýšení v jednom obnovním cyklu (např. ze současného 20 % zastoupení zvýšit na 30 %). Viz § 31 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
- neopomíjet úpravu druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání (např. čisté jaseniny, čisté habřiny)
- při hospodaření v lesích neopomíjet význam mrtvého dřeva v lesním ekosystému. Jeho účast v porostech lze zajistit mimo jiné ponecháním jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby (zejména doupných) na dožití a posléze do úplného rozpadu dřevní hmoty na místě.

Management přírodních stanovišť nekoliduje s managementem koniklece otevřeného.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 102.9062
Z toho prioritních naturových biotopů: 10.4510.7542
Z toho neprioritních naturových biotopů: 58.7060.4083
Z toho ostatních přírodních biotopů: 28.8029.6413
Z toho X biotopů: 2.042.1025
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
40A0Kontinentální opadavé křoviny 0.19470.18B/B/BAno
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)
Management: Mechanické odstraňování náletu dřevin, zapěstování stabilního okraje křovin.
0.19470.18B/B/B
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.6850.66B/B/BAno
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)
Management: Pastva jednorázová, doplněno mechanickým odstraňováním náletu a nepůvodních druhů rostlin v kombinaci s bodovým chemickým.
0.68500.66B/B/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 9.33689.07B/B/BAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých
Management: Pastva jednorázová (pastva rotační), zanedbané plochy: odstraňování náletu mechanicky (chemicky), vypalování.
0.91740.89B/B/A
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Management: Pastva rotační, machanické odstraňování náletu.
8.41948.18B/B/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 44.027942.78A/A/AAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Management: Sečení se sušením píce a odvozem sena (sečení s odklízením zelené píce, ohradníková pastva).
44.027942.78A/A/A
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.57580.55C/B/BAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin
Management: Bez zásahů.
0.57580.55C/B/B
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)0.10440.10B/B/BAno
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého
Management: Odstraňování náletu mechanicky (chemicky), vypalování.
0.10440.10B/B/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.22992.16D/C/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny2.22992.16D/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.44853.35B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny3.44853.35B/B/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 10.559510.26B/B/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy10.559510.26B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny29.631328.79B/B
T4.1 Suché bylinné lemy0.01000.00C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole1.47721.43
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.62530.60
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec otevřený200
Pulsatilla patensBBAB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Babiny I, Hlinná, Lbín, Tlučeň  

Prameny:

Schaberg FritzDer Kahleberg bei Kundratitz. Ein Vegetationsbild aus Nordboehmen. Natur und Heimat, Jahrgang 12, 1941/1942. Heft 3, pg. 91 - 981941
Demek J. a kolektivZeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny, Praha, Akademia, str. 5841987
Hamerský R.Pulsatilla patens (L.) Mill. (lokalita Holý vrch), dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin – NATURA 2000.- Ms. Depon. in: AOPK ČR, Praha (Brno).2002
Hamerský R.Managementové zásahy v Přírodní rezervaci Holý vrch a Přírodní památce Hradiště, ústní sdělení, managementové zásahy v PK a populace Pulsatilla patens v Přírodní rezervaci Holý vrch, ústní sdělení.
Kolektiv AOPK ČRChráněná území ČR, sv. Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str.1999
Kuncová J.Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Holý vrch, msc. Správa CHKO České středohoří, str. 23.1999
Kuncová J.Navrhování přírodního komplexu Holý vrch, Hradiště - vedení hranice přírodního komplexu Holý vrch, Hradiště - ústní sdělení.
Marková I.u0002cs - Labské středohoří - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR Praha.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.