Homepage

CZ0424037 - Lovoš

Rozloha: 292.9447 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°1'15'' v.d., 50°32'1'' s.š.
Nadmořská výška: 194 - 570 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Nápadný kuželovitý vrch s nasedajícím hřebenem 2,5 km severně od Lovosic.  

Ekotop:

Geologie: Lovoš je neovulkanický suk tvaru výrazného kužele na vypreparovaném žilném tělese olivinického nefelinitu, hřbet Kybičky nasedající na jeho kužel v mělkém sedle je tvořen trachytem.
Geomorfologie: Výrazný vrch Kostomlatského středohoří (570 m n. m.), severně od jeho vrcholu vybíhá nižší hřbet Kybičky (486 m n. m.), protažený ve směru JZ-SV, k severu klesají svahy do Oparenského údolí.
Reliéf: Významná krajinná dominanta okraje Českého středohoří zvedající se nad Lovosicemi.
Pedologie: Půdní profil tvoří kambizemě eutrofní.
Krajinná charakteristika: Rozsáhlá společenstva skal, sutí, travnatých stepí, lesostepí a listnatých lesů s teplomilnými druhy rostlin a živočichů.  

Biota:

Ve vegetačním krytu lokality převládají hercynské dubohabřiny, na vrcholu a j. a jz. svahu se vyskytují společenstva skal a sutí, travnaté stepní porosty a křovinaté porosty, které přechází v teplomilné doubravy. Severní, z. a v. svahy pokrývají suťové lesy. Hřbet Kybičky s výrazně kyselejším trachytickým podložím pokrývají teplomilné doubravy se zbytky cenné šipákové doubravy. Na s. úpatí při Oparenském údolí se opět vyskytují suťové lesy, acidofilní bučiny a teplomilné doubravy.  

Kvalita a význam:

Teplomilná společenstva stepí, lesostepí a listnatých lesů jsou druhově velmi bohatá a hostí velký počet zvláště chráněných a velmi vzácných druhů rostlin a živočichů, mj. bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), třemdava bílá (Dictamnus albus), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), kosatec bezlistý (Iris aphylla), kavyl Ivanův (Stipa pennata), dřín jarní (Cornus mas) a dub pýřitý (Quercus pubescens). Z brouků se vyskytují mj. krajník pižmový (Calosoma sycophanta), roháč obecný (Lucanus cervus) aj., z motýlů mj. otakárek fenyklový (Papilio machaon), přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), okáč ovsový (Minois dryas), nesytka česká (Pennisetia bohemica) aj., z pavouků mj. sklípkánek hnědý (Atypus affinis), stepník rudý (Eresus cinnaberinus) aj., z plazů se vyskytuje zmije obecná (Vipera berus), užovka hladká (Coronella austriaca), z ptáků mj. linduška lesní (Anthus trivialis), strnad zahradní (Emberiza hortulana), z drobných savců mj. plch velký (Glis glis) aj.
Významná lokalita termofilního hmyzu vázaného na lesostepní společenstva.  

Zranitelnost:

Lokalita je vyhledávaným turistickým cílem, na vrcholu je turistická chata.
Zarůstání dřevinami.  

Management:

V lesních partiích dbát v rámci péče těchto obecných zásad:
• nešířit geograficky nepůvodní dřeviny
• při výchově a obnově přednostně odstraňovat invazní geograficky nepůvodní dřeviny
• do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby
• klást důraz na přirozenou obnovu porostů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři (např. snižování stavu vysoké zvěře)
• preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, tu lze docílit pestřejší druhovou skladbou, delší obnovní dobou a vhodnými výchovnými zásahy
• při obnovách porostů s vyšším než minimálním zastoupením (podle vyhlášky č.83/1996 Sb.) původních MZD v žádném případě tento podíl nesnižovat. Naopak se doporučuje, aby byl postupně zvyšován až na úroveň přirozeného zastoupení těchto dřevin. Reálné se zdá být cca 50 % navýšení v jednom obnovním cyklu (např. ze současného 20 % zastoupení zvýšit na 30 %). Viz § 31 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
• neopomíjet úpravu druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání (např. čisté jaseniny, čisté habřiny)
• při hospodaření v lesích neopomíjet význam mrtvého dřeva v lesním ekosystému. Jeho účast v porostech lze zajistit mimo jiné ponecháním jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby (zejména doupných) na dožití a posléze do úplného rozpadu dřevní hmoty na místě.

Mimo les provádět zásahy podle zásad péče o nelesní biotopy (Háková, Klaudisová, Sádlo, 2004).

Management přástevníka kostivalového:
Management stanovišť tohoto druhu spočívá v zachování jejich lesostepního charakteru, tj. zajištění odstraňování náletových dřevin, regulace porostu sečením, popř. řízenou pastvou, v souladu s metodikou péče o travinná společenstva. Vhodné je sečení v co nejpozdějším (podzimním) termínu.
V pásmech listnatých lesů je nutno podpořit na vybraných lokalitách návrat k cyklickému pařezinovému způsobu obhospodařování s ponecháváním výstavků, nebo jeho simulaci. Ve vymezených územích je nutno zachovat lesní lemy a mozaiku světlin a pasek.
Bezlesí:
• Odstraňování náletu
• Sečení (mozaikové, jarní či podzimní termín) x extenzivní pastva
Les:
• Výmladkové hospodaření (pařezina, sdružený les x pasečný způsob s maloplošnými pasekami)
• Ponechávání lesních lemů, obnova lesních luk  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 292.9447
Z toho prioritních naturových biotopů: 14.5042.4872
Z toho neprioritních naturových biotopů: 55.55162.7528
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.667.7936
Z toho X biotopů: 27.0479.2362
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.37470.12A/B/-Ne
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.37470.12A/B/-
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.34610.11B/B/-Ne
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.34610.11B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 3.83541.30A/B/AAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých2.30980.78A/B/A
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Management: bez zásaů
1.52560.52B/B/A
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.15340.05C/B/BNe
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.15340.05C/B/B
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 3.98481.36B/B/AAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin
Management: bez zásahů
3.98481.36B/B/A
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 23.40757.99A/B/BAno
L5.4 Acidofilní bučiny
Management: nešířit geograficky nepůvodní druhy, odstraňovat nepůvodní invazní druhy, do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby, klást důraz na přirozenou obnovu lesů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři, preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, upravovat druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání, ponechání jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby na dožití, do úplného rozpadu dřevní hmoty
23.40757.99A/B/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 131.025644.72B/B/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny
Management: nešířit geograficky nepůvodní druhy, odstraňovat nepůvodní invazní druhy, do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby, klást důraz na přirozenou obnovu lesů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři, preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, upravovat druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání, ponechání jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby na dožití, do úplného rozpadu dřevní hmoty
131.025644.72B/B/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 39.930513.63B/B/AAno
L4 Suťové lesy
Management: nešířit geograficky nepůvodní druhy, odstraňovat nepůvodní invazní druhy, do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby, klást důraz na přirozenou obnovu lesů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři, preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, upravovat druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání, ponechání jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby na dožití, do úplného rozpadu dřevní hmoty
39.930513.63B/B/A
91H0Panonské šípákové doubravy 2.1820.74B/A/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy2.18200.74B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny2.76990.94C/B
K4C Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a bez s mandloně nízké0.17660.06C/B
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)2.26570.77B/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy2.58140.88B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.66030.22
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.06390.02
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.24640.08
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.86710.29
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami20.39386.96
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami31.940910.90
X10 Paseky s podrostem původního lesa1.40340.47
X11 Paseky s nitrofilní vegetací15.00155.12
X12 Nálety pionýrských dřevin8.26082.81
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.39810.13
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýP
Callimorpha quadripunctariaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Lhotka nad Labem, Lovosice, Malé Žernoseky, Oparno, Vchynice  

Prameny:

Bělín V.Noční motýli České a Slovenské republiky. Zlín: Kabourek, 260 pp.2003
Demek J. a kolektivZeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny, Praha, Akademia, str. 5841987
Hamerský R.Výskyt zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin v NPR Lovoš, ústní sdělení.
Kolektiv AOPK ČRChráněná území ČR, sv. Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str.1999
Košner M.Skladba lesních porostů na Lovoši, ústní sdělení.
Moravec P.Výskyt zvláště chráněných a ohrožených druhů živočichů v NPR Lovoš, ústní sdělení.
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.