Homepage

CZ0424034 - Babinské louky

Rozloha: 74.2738 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°7'50'' v.d., 50°35'50'' s.š.
Nadmořská výška: 537 - 614 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží jv. od obce Čeřeniště, 10 km sev. od Litoměřic.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří ve vyšších polohách vulkanické vyvřeliny (čedič) a pyroklastika, v nižší části svrchnokřídové slínovce a pískovce.
Geomorfologie: Jde o jižní část Ralské pahorkatiny s urovnanými povrchy na čedičových, znělcových a trachytových horninách, které vytvářejí široké hřbety a krátká údolí s asymetrickými sklony.
Reliéf: Území je se strukturně denudačním mírně zvlněným reliéfem.
Pedologie: Hlavním půdním typem v oblasti jsou kambizemě eutrofní.
Krajinná charakteristika: Pestrý soubor lučních a lesních ekosystémů s významnými zástupci rostlin a živočichů vlhkých podhorských luk.  

Biota:

Ve vegetačním krytu lokality převládají podhorské druhově bohaté louky, které jsou výsledkem staletého lukařství (již od středověku).
Lučních typů je celá řada od vlhkých tužebníkových lad (T1.6), střídavě vlhkých bezkolencových luk (T1.9), mezofilních ovsíkových luk (T1.1) až po vlhké pcháčové louky (T1.5). Luční enklávy jsou obklopeny menšími lesíky, květnatými bučinami (L5.1) a hercynskými dubohabřinami (L3.1). V severní části území pramení potok Rytina, který je obklopen menšími mokřady, říčními a typickými údolními jasanovo-olšovými luhy (L2.2A), potočními jasanovo-olšovými luhy. V sušších částech území jsou zastoupeny i kulturní lesy, smíšené i jehličnaté.
Mimořádně cenné jsou podhorské druhově bohaté louky, obhospodařované již po několik staletí. Z ohrožených druhů se vyskytují: kosatec sibiřský (Iris sibirica), tolije bahenní (Parnassia palustris), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) aj. Kriticky ohrožený druh zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) se vyskytuje na rozhraní ovsíkových a bezkolencových luk spíše v dolní části území v poměrně hustých lučních porostech.  

Kvalita a význam:

Vlhké podhorské louky a lesíky jsou druhově velmi bohaté a hostí velký počet vzácných a ohrožených rostlin a živočichů (entomofauna), z rostlin mj. zvonovec liliolistý (Adenophora lilifolia), nejpočetnější a nejvitálnější lokalita v ČR, jediná lokalita, kde se vyskytuje v lučních porostech, kosatec sibiřský (Iris sibirica), tolije bahenní (Parnassia palustris), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), lněnka bavorská (Thesium bavarum), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), vstavač mužský (Orchis mascula) aj., z bezobratlých mj. modrásek bahenní (Maculinea nausithous). Celostátní význam lokality je dán mj. velkou koncentrací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podhorských luk. Jedna z 5 lokalit zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) v ČR, jedná se o nejvitálnějších a velmi početnou populaci (v r. 2000 zjištěno 160 jedinců). Jediná lokalita, kde se Adenophora liliifolia vyskytuje v lučních porostech.  

Zranitelnost:

Louky v přírodní památce Babinské louky jsou pravidelně sečeny (již několik století), louky na východní části lokality nebyly v minulosti dlouhodobě obhospodařovány.
Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) je zranitelný okusem zvěří. V případě upuštění od pravidelného kosení by nastal ústup druhu, protože nesnáší silně zapojené porosty. Toto nebezpečí však v současné době nehrozí, neboť v r. 2001 bylo zahájeno pravidelné sečení a výskyt druhu je monitorován.  

Management:

T1.6 Sečení s odklizením zelené píce (sečení s pálením sena, odstraňování náletu mechanicky).
T1.9 Sečení s odklizením zelené píce (sečení s pálením sena, odstraňování náletu mechanicky).
T1.1 Sečení se sušením píce a odvozem sena.

Lokality rostliny zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) na lučních i lesních biotopech není možné ponechat samovolnému vývoji, neboť by došlo k jejich pozvolnému zániku. Druh není schopen přežívat v příliš uzavřených nebo zastíněných porostech. Managementová opatření na současně známých lokalitách jsou velmi specifická a musí je provádět odborné organizace a firmy. Na lesních lokalitách se prosvětluje porost, odstraňují se náletové dřeviny a seče se tráva tak, aby nebyl poškozován zvonovec. Některá naleziště byla oplocena proti nežádoucímu okusu zvěří. Luční lokality se sečou v pozdním létě (po odkvětu a vysemenění většiny rostlin), část plochy se střídavě v různých letech nechává neposečena z důvodů vysemenění rostlin a uchování entomofauny.

Management stanovišť je nutné přizpůsobit managementu zvonovce liliolistého.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 74.2738
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.982.2177
Z toho neprioritních naturových biotopů: 61.9145.989
Z toho ostatních přírodních biotopů: 25.5018.9449
Z toho X biotopů: 7.845.8243
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)6.80899.16B/C/AAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky
Management: Sečení s odklizením zelené píce (sečení se sušením píce a odvozem sena, sečení s pálením sena, pastva jednorázová).
6.80899.16B/C/A
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 7.29279.81C/C/BAno
T1.6 Vlhká tužebníková lada
Management: Sečení s odklizením zelené píce (sečení s pálením sena, odstraňování náletu mechanicky).
7.29279.81C/C/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 16.734122.53C/C/AAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Management: Sečení se sušením píce a odvozem sena (sečení s odklizením zelené píce).
16.734122.53C/C/A
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.92952.59D/C/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny1.92952.59D/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 13.223817.80C/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny13.223817.80C/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.21772.98C/B/BNe
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty
Management: nešířit geograficky nepůvodní druhy, odstraňovat nepůvodní invazní druhy, do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby, klást důraz na přirozenou obnovu lesů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři, preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, úpravovat druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání, ponechání jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby na dožití, do úplného rozpadu dřevní hmoty
2.21772.98C/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.49200.66C/C
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.50660.68C/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy3.78615.09A/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.44671.94B/B
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek0.01000.01C/C
T1.3 Poháňkové pastviny0.54410.73B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky12.159416.37B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.44070.59
X11 Paseky s nitrofilní vegetací2.61533.52
X12 Nálety pionýrských dřevin2.04822.75
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.72010.96
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
zvonovec liliolistý160
Adenophora liliifoliaAABA
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Babiny I, Čeřeniště  

Prameny:

Hamerský R.Adenophora lilifolia (lokalita Babinské louky), dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin – NATURA 2000.- msc., AOPK ČR, Praha (Brno).2002
Žemlička M.Pozorování Maculinea nausithous v PP Babinské louky, ústní sdělení, Výskyt Maculinea nausithous v PP Babinské louky
Mikolášová K.Závěrečná zpráva z mapování biotopů, u0200cs, Lhota pod Pannou - msc., Archiv AOPK ČR, Praha.2002
Kolektiv AOPK ČRChráněná území ČR, sv. Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str.1999
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.