Homepage

CZ0424033 - Raná - Hrádek

Rozloha: 168.9420 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°45'56'' v.d., 50°24'19'' s.š.
Nadmořská výška: 250 - 457 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Dominantní vrch (457 m n. m.) na jižním okraji Lounského středohoří 6 km ssz. od centra Loun.  

Ekotop:

Geologie: Masiv vzniklý na vypreparované žíle olivinického nefelinitu.
Geomorfologie: Výrazný masiv Chožovského středohoří.
Reliéf: Krátký strukturní hřbet (457 m n. m.) protažený ve směru SV - JZ (dlouhý 1 km), nápadné čedičové těleso vystupující z mírně zvlněného terénu na křídových sedimentech v krajině s přechodným reliéfem mezi Českým středohořím a Českou tabulí.
Pedologie: V půdním profilu jsou převážně kambizemě eutrofní.
Krajinná charakteristika: Mezinárodně významná lokalita s dochovanými zbytky xerotermních travinných společenstev a s unikátními společenstvy teplomilných a suchomilných živočichů.  

Biota:

Základní charakteristika: Bezlesý hřbet s xerotermní vegetací stepního rázu a unikátními živočišnými společenstvy, a to zejména na jižně exponovaných svazích vlastního vrchu a jeho předpolí. Četné nezazemněné i zazemněné sutě. NPR zaujímá jz. předvrchol hřbetu.
Charakteristika bioty:
sysel obecný (Spermophillus citellus):
- plocha letiště a svahy pod a na sz. úpatí kopce s NPR (T3.4 širokolisté suché trávníky, K3 vysoké mezo- a xerofilní křoviny),
- pás na j. a jv. úpatí kopce s NPR a terasovité sesuvy na jv. úpatí kopce až ke cvičné ploše u asfaltového parkoviště (T3.3 úzkolisté suché trávníky, T3.4 širokolisté suché trávníky, K3 vysoké mezo- a xerofilní křoviny).
saranče Stenobothrus eurasius:
Skalní step na jv. úbočí NPR a step pod hlavním vrcholem (?) (T3.3 úzkolisté suché trávníky, K4 nízké xerofilní křoviny, S2B pohyblivé sutě silikátových hornin).  

Kvalita a význam:

Suché trávníky masivu Rané jsou druhově velmi bohaté a hostí velký počet zvláště chráněných druhů rostlin, mj. koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) (jedna z mála početnějších populací v ČR), kavyl Ivanův (Stipa pennata), Stipa pulcherrima f. nudicostata (endemit Rané), pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. Caulescens) (jedna z mála lokalit v ČR), ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum) (druh vzácný v rámci ČR), tařice skalní (Aurinia saxatilis) (druh vzácný v rámci ČR), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), hlaváček jarní (Adonanthe vernalis), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) aj. Z význačných a zvláště chráněných bezobratlých se na Rané vyskytují výkalník pečlivý (Copris lunaris), okáč skalní (Chazara briseis), snovačka kaštanová (Eucharia casta), chrobák vrubounovitý (Sisyphus schaefferi), několik druhů majek (Meloe spp.), lišaj pryšcový (Celerio euphorbiae) (jedna z největších populací v ČR). Z obratlovců kriticky ohrožený sysel obecný (Spermophillus citellus). Celostátní význam lokality je dán mj. velkou koncentrací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Významná lokalita termofilního hmyzu vázaného na lesostepní společenstva. Jedna ze sedmi lokalit sarančete (Stenobothrus eurasius) v ČR (v Českém středohoří). Jedna z nejvýznamnějších lokalit sysla obecného v ČR (v současnosti evidováno 26 lokalit). Jedna z mála lokalit v ČR, kde se sysel vyskytuje také na primárních biotopech.  

Zranitelnost:

Z hlediska ochrany přírody jde o jednu z nejkonfliktnějších lokalit. Je zde areál sportovního létání, pořádají se zde akce leteckého modelářství. V minulosti byla přerušena tradiční pastva domácího zvířectva, což způsobilo zarůstání lokality křovinami. V roce 2000 byla pastva ovcí obnovena.  

Management:

K4A Mechanické odstraňování náletu dřevin, zapěstování stabilního okraje křovin.
S2B Bez zásahů.
T3.3D Pastva jednorázová (pastva rotační) zanedbané plochy: odstraňování náletu mechanicky (chemicky), vypalování.
T3.4D Sečení se sušením píce a odvozem sena, pastva jednorázová (mechanické odstraňování náletu).

Management pro saranče (Stenobothrus eurasius):
Části lokalit, které si doposud zachovávají charakter spoře porostlých skalních stepí či xerotermních trávníků, je nutno v tomto stavu udržovat pomocí pastvy. Vzhledem ke snížené přístupnosti a členitosti lokalit se jako nejvhodnější metoda zachování současného stavu jeví pastva malého smíšeného stáda ovcí a koz (1ks/ha v průběhu celého roku). Velice důležitá je přítomnost alespoň menšího podílu koz, které jsou schopny okousávat dřeviny, eliminovat nálet nebo rozrušit již neprostupné houštiny keřů. Z praktického hlediska (majetkoprávní vztahy, nutnost trvalé péče, financování) je však mnohem přijatelnější pastva většího stáda v určitém období roku.
Na místech, která již podlehla sukcesi je nutné odstranit nálet dřevin, a to mechanicky nebo případně i propanbutanovým hořákem za holomrazu. Nálet se musí i nadále odstraňovat až do vymizení, někdy však i po několik let za sebou. V případě využití pastvy jen ovcemi se nálet musí odstranit vždy znovu po několika letech (3-4 roky). Na těchto a podobných lokalitách se dále musí zabránit hromadění stařiny a vzniku drnů, které okamžitě zapříčiňují větší vlhkost biotopu. Nahromaděnou biomasu trav a bylin je případně možné před započetím pastvy spálit v zimním období na zmrzlé půdě od prosince do února. Dále je vegetaci nutno vypást až do rozrušení drnů trav.

Management pro sysla (Spermophillus citellus):
Vzhledem k tomu, že většina území navrhovaných jako EVL pro sysla obecného jsou člověkem uměle udržované trávníky (sportovní letiště, golfové hřiště, tábořiště), bude nezbytné na těchto lokalitách zajistit pravidelné sečení travního porostu, a to několikrát za sezónu. Při absenci pravidelné údržby dochází k velmi rychlému růstu vegetace a nástupu sukcese. Podle zkušeností z některých lokalit dřívějšího výskytu sysla může místní populace sysla zaniknout již během dvou let.
Výška vegetace by neměla přesahovat 10 cm. Na většině lokalit to znamená zajistit sečení minimálně 4x za sezónu. V ideálním případě by měla být frekvence sekání trávy přizpůsobována rychlosti jejího růstu (v závislosti na počasí).
Příklad vhodného režimu:
- v období duben-červen: celkem 4x
- v červenci: 1x
- v srpnu: pouze v případě deštivého počasí a rychlého růstu trávy – 1x.

Konflikt mezi managementem stepních trávníků a péčí o populaci sysla.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 168.9420
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.030.0618
Z toho neprioritních naturových biotopů: 58.7299.2098
Z toho ostatních přírodních biotopů: 16.8528.4802
Z toho X biotopů: 9.6116.2401
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
40A0Kontinentální opadavé křoviny 0.06180.03B/B/AAno
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)
Management: Mechanické odstraňování náletu dřevin, zapěstování stabilního okraje křovin.
0.06180.03B/B/A
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 98.85958.51C/B/AAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých
Management: Pastva jednorázová (pastva rotační) zanedbané plochy: odstraňování náletu mechanicky (chemicky), vypalování.
45.841027.13B/B/A
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Management: Sečení se sušením píce a odvozem sena, pastva jednorázová (mechanické odstraňování náletu).
53.018031.38C/B/A
8150Středoevropské silikátové sutě 0.35080.20D/A/AAno
S2B Pohyblivé sutě silikátových hornin
Management: Bez zásahů.
0.35080.20D/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny28.480216.85C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.00020.00
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole4.69972.78
X5 Intenzivně obhospodařované louky4.59602.72
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.00015.91
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.34050.20
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami6.18623.66
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.41740.24
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
saranče skalníP
Stenobothrus eurasiusBBAA
sysel obecný70-100
Spermophilus citellusBBAA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Hrádek u Loun, Lenešice, Raná u Loun  

Prameny:

Hamerský R.Flora Rané, kavylové stepi na Rané - ústní sdělení.
Kolektiv AOPK ČRChráněná území ČR, sv. Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str.1999
Moravec P.Fauna Rané, ústní sdělení, fauna bezobratlých a obratlovců na Rané
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.